AKTUALITÁSOK

Civil szervezetek

2018. márc. 06. - 11:01

 

 1. melléklet

 

CIVIL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat

Képviselő-testületének Művelődési Kulturális és Szociális Bizottsága programpályázatot

ír ki az Erzsébetvárosban működő, civil szervezetek részére

 

 

I. A pályázat célja:

 1. A helyi civil szervezetek programjai megvalósulásának segítése.
 2. Az autonóm erzsébetvárosi közösségek támogatása.
 3. Az erzsébetvárosi polgárok közösségi érdekeinek érvényesítése.
 4. A 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20. pontjában meghatározott közhasznú tevékenység lokális megvalósulásának támogatása.

 

II. Támogatási feltételek:

 

1. A támogatás formája: Egy összegben, előfinanszírozásban, vissza nem térítendő, programra, projekt megvalósítására fordítható finanszírozás.

 

2.    A támogatás és elszámolás alapja:

 • A szervezet létesítő okiratában foglalt cél szerinti működésével illetve támogatott programjával, a vállalt projekt előkészítésével, lebonyolításával összefüggésben felmerült és kifizetett számlák, igazolt kiadások, költségek összessége;
 • A pályázónak a program megvalósításához kapott támogatás teljes összegével, és a támogatási összeghez igazított önrésszel is el kell számolni.
 • A támogatás összege bruttóban értendő.

 

3.    A támogatás felhasználásának időszaka: 2018. január 1-től 2018. december 31-ig.

 

4.    Pályázók köre: az Erzsébetvárosban működő civil szervezetek (erzsébetvárosi székhellyel, telephellyel, vagy helyi tagszervezettel rendelkezők, vagy a kerületben rendszeres igazolható tevékenységet folytatók).

  

5.    Pályázati korlátozás:

 • A pályázaton azon szervezetek, akik Erzsébetváros Önkormányzat költségvetésének címrendjében szerepelnek, vagy közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek, az ezekben foglalt, azonos feladatra nem pályázhatnak.
 • Az a szervezet, amely ez évben bármilyen címen kapott az Önkormányzattól támogatást, ugyanazon jogcímen erre a pályázatra nem nyújthat be igényt.
 • Nem fogadható el illetve érvénytelen az a pályázat:
 • nem a hivatalos nyomtatványon,
 • nem helyesen és nem teljes körűen,
 • nem személyesen lett benyújtva.
  • Nem bírálható el annak a szervezetnek a pályázata, amely a 2017. évi pályázaton elnyert összeg felhasználásával határidőben nem számolt el az Önkormányzat felé.
  • Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be.
 •  
  • amelyet határidő után nyújtottak be,
  • amely hiányos mellékletekkel került beadásra,
  • amely

 

 (A helyben működő fiókszervezeteknek az esetleges támogatáshoz csatolniuk kell pályázatukhoz a bíróság által bejegyzett anyaszervezetük befogadó nyilatkozatát.)

 

III. A pályázati összeg felosztásának elvei:

 

 1. Program, projekt támogatására a pályázónak minimum 10% igazolt önrésszel kell rendelkeznie. A programra maximum 500.000 forint támogatás adható.
 2. A pályázati keretösszeg: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.19.) önkormányzati rendeletben meghatározott 6.000.000 forint

 

 1. Minimum támogatási összeg: 100.000 forint
 2. Kiemelt területek - prioritások (fontossági sorrendben)
 • sérültek, fogyatékkal élők számára szervezett programok
 • család, egészségvédelem, ifjúságvédelem
 • idősek, rászorulók
 • fenntartható fejlődés
 • kultúra, hagyományőrzés, művészet, helyi értékek ápolása, helyi közösségek erősítése

 

IV. A pályázat benyújtásának módja, az adatlap és a csatolandó dokumentumok:

 

A pályázat csak személyesen nyújtható be egy példányban

2018. április 6. 12:00-ig

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalnál (1076 Budapest, Garay u. 5.), az I. em. 113-as szobában.

 

Benyújtandó dokumentumok:

 

 1. Teljesen, hiánytalanul, helyesen kitöltött és cégszerűen aláírt (aláírás, pecsét) Pályázati adatlap és mellékletei:
 • a pályázott tevékenység részletes bemutatása, maximum 2 oldalban (a program, tevékenység, projekt részletes leírása, jellege, időpontja, helyszíne, a várható érdeklődők köre, száma, továbbá a program típusából, műfajából adódóan egyéb paraméterei, jellegzetességei)
 • a teljes pályázat részletes költségvetési bemutatása (kiadási – bevételi nemenként, különös tekintettel a saját erő, egyéb források, más pályáztató szervtől várható pályázati támogatások és az igényelt támogatás pontos megjelölésére)
 • szervezet rövid bemutatása (maximum 1 oldalban)
 • pályázó nyilatkozata (lásd Adatlap „A” mellékletet)
 • az önrész meglétét igazoló – 30 napnál nem régebbi – banki számlakivonat
 • annak igazolása, hogy a szervezet a VII. kerületben lát el tevékenységet
 • Kitöltött Átláthatósági Nyilatkozat (lásd Adatlap „B” mellékletet)

 

 1. jogi dokumentáció:
 • aláírási címpéldány egyszerű másolatban
 • a civil szervezetről a bíróságnál nyilvántartott alapadatokról szóló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat

 

A fentiek közül bármelyik hiánya a pályázatból való kizárást vonja maga után.

Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott pályázatok támogathatóak, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra való felszólítás elektronikus levél útján történik, melynek benyújtására az elektronikus közléstől számított 5 napon belül van lehetőség.

 

V. A pályázati űrlap és nyomtatványcsomag átvétele/letöltése:

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (1076 Budapest, Garay u 5.) I. em. 113-as szobájában átvehető vagy az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

 

 

VI. A pályázatok értékelése, fellebbezés, kiértesítés, szerződéskötés, elszámolás:

 

 1. A benyújtási határidőig beérkezett pályamunkákat Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül bírálja el és dönt a rendelkezésre álló összeg felosztásáról. 

 

 1. Az elbírálás szempontjai:  
 • a program közérdekűsége
 • a bevont lakosok száma
 • a pályázati program megalapozottsága, kidolgozottsága
 • a pályázati költségvetés áttekinthetősége, indokoltsága
 • valós szükségletre ad-e választ a projekt
 • bevonásra kerülnek-e partner szervezetek a megvalósításba

 

 1. A döntések ellen fellebbezési lehetőség nincs.

 

 1. A kiíró a támogatások odaítéléséről szóló bizottsági döntést követő 20 napon belül elektronikus levélben értesíti a pályázókat a döntésről. Az Önkormányzat hivatalos honlapján (), a hatályos jogszabályok szerint, közzéteszi a nyertesek jegyzékét, a támogatás tárgyával és összegével együtt.

 

 1. A nyertes köteles az elektronikus értesítés megküldésétől számított 60 naptári napon belül szerződést kötni, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. 60 nap elteltével a nyertes a támogatásból kizárható.

 

 1. A 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) alapján az Önkormányzat csak olyan szervezettel köt szerződést, amely eleget tett beszámolója letétbe helyezési kötelezettségének. Amennyiben a civil szervezet határidőre nem tesz eleget a törvényben előírt letétbe helyezési kötelezettségének, pályázata érvénytelennek minősül.

 

 1. A szerződés határidőben történő aláírása a támogatás átutalásának feltétele. A pályázat kiírója a szerződés megkötésétől számított 30 naptári napon belül átutalja a támogatás összegét.

 

 1. A pályázatban szereplő, igényelt támogatásnál kisebb összeg elnyerése esetén pályázó saját döntése szerint elállhat a támogatástól vagy a pályázatban vállaltakat arányosan teljesítheti, ezt azonban megfelelően rögzíteni kell a szerződésben.

 

 1. A támogatás összegéről szóló elszámolást, a pályázatban szereplő és végrehajtott teljes költségvetés részletes bemutatásával, a nyertes pályázó 2019. január 31-ig köteles személyesen, vagy postai úton eljuttatni a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodájához (1076 Budapest, Garay u. 5.).

 

10.  Az elszámolás szakmai és pénzügyi beszámolóból áll.

 • A szakmai beszámolóban szöveges szakmai értékelő anyagot kell adni, melyben be kell mutatni a támogatás cél szerinti felhasználását, szakmai eredményeket és a megvalósításhoz kapcsolódó jövőbeni elvárásokat.
 • A pénzügyi beszámolónak tartalmaznia kell a támogatási szerződés szerinti számlaösszesítőt, valamint a számlák hitelesített másolatát. A hitelesítéshez rá kell írni a számlák másolatára, hogy „a másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, majd kék tintával alá kell írnia a szervezet képviselőjének. A támogatás terhére elszámolandó számlák eredeti példányát záradékolni kell az az alábbi szöveg feltüntetésével: „E bizonylat felhasználva …. Ft összegben a VII. Kerületi  Önkormányzat 2018. évi pályázati támogatásának elszámolásához”.
 • A támogatási összeg 30%-a számolható el működési költségekre. A pályázati felhívás „A” melléklete tartalmazza a működési célra elszámolható költségeket.
 • A beszámolóhoz mellékelni kell a nyilatkozatot arról, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről a kedvezményezett előzetesen meggyőződött.

 

11.  Az a szervezet, mely nem tud a támogatással elszámolni arra a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók továbbá két évig nem pályázhat Önkormányzati támogatásra.

 

 

VII. A pályázati felhívás közzététele, nyilvánossága, kihirdetése:

 

Jelen pályázati felhívás megjelenik a portálon, az önkormányzati hirdetőtáblákon és az Erzsébetváros újságban.

 

VIII. További információk, kapcsolattartás:

 

Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban Budapest VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Garay u. 5. szám alatt, az I. em. 113. szobában, dr. Tánczos Viktóriától kérhető (tel.: 462-3329).

 

 

A”melléklet

 

 

Pályázatban elszámolható költségek:

 

1. Anyagköltségek

 • Közüzemi díjak: (elektromos áram, víz, villany, szemétszállítás, gáz, akkor is, ha a közös költség része, távhő díja stb…)
 • Energia költségek: Gáz, tűzifa, fűtőolaj, szén, és bármely alternatív energiaforrás költségei stb.)
 • Üzemanyag költségek: (Ezen a soron kizárólag a szervezet tulajdonában lévő vagy általa bérelt gépjárművekhez, kisgépekhez kapcsolódó költségek számolhatók el, a szervezet nevére szóló számla alapján. (benzin, gázolaj, biodízel, gáz, hidrogén, stb.)
 • Fenntartási – és üzemeltetési anyagok: (a működési célt szolgáló bármely berendezés, vagy gép működéséhez szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok (gépolaj, zsineg, szárazelem, zsír, villanykörte, szög, várhatóan éven belül elhasználódó számítástechnikai eszközök: egér, billentyűzet, pendrive; egyéb irodai eszközök: evőeszköz, poharak, tálcák, törölköző stb. Amennyiben a számítástechnikai eszközök „csomagban”, számítógéppel együtt kerülnek megvásárlásra, akkor a számlát megbontani nem szükséges, az egy összegben, a Tárgyi eszközök között számolható el.)
 • Munkaruha, védőruha, védőfelszerelés költsége (kesztyű, arcmaszk, sportmez stb.)
 • Nyomtatvány, irodaszer: (nyomtatványok: pénztárbizonylat, számla; papír-írószer: papír, írószer, iratrendező, boríték; egyéb ügyviteli fogyóeszközök: lyukasztó gép, tűzőgép, gémkapocs, stb.)
 • Szakkönyvek, előfizetési díjak: (Adóújság, szótár, oktatáshoz szükséges kiadványok, CD jogtár, stb.)
 • Élelmiszer (számlával igazolt élelmiszer alapanyag vásárlás pl. testületi ülésre szendvicshez kenyér, felvágott, zsír stb., kivéve alkohol)
 • Egyéb anyagköltség: (Elsősegély láda, gyógyszer, hőmérő, virág, dekoráció stb.)

 

2. Szolgáltatások

2.1. Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások

 • Szállítás, rakodás, raktározás költségei: (tehertaxi, taxi (személyszállítás, fuvar), segélyszállítmány átmeneti raktározása stb.)
 • Bérleti díjak: (iroda, helység, kirakat, eszköz, gépjármű, stb.)
 • Javítás, karbantartás költségei: (bármely irodai, vagy a működést szolgáló eszköz, gép, egyedi javítása, vagy szerződés alapján folyamatos karbantartása stb.)
 • Posta, telefon, és kommunikációs költségek: (levélfeladás, pénz feladás díja, csomagfeladás díja, mobil, vezetékes, és internet telefon, forgalmi és előfizetési díjai, Internet előfizetés, mobil feltöltő kártya, - átszámlázott szolgáltatás esetén is, stb.)
 • Oktatás, továbbképzés költségei: (Adózási változásokról szóló tanfolyam, civil konferencia, titkárságvezetői képzés stb.)
 • Utazási és kiküldetési költségek: Ezen a soron a szervezet tulajdonában lévő vagy a bérelt járművek úthasználati- (autópálya matrica) és parkolási díja számolható el számla ellenében, illetve a civil szervezet alkalmazottjához, tisztségviselőjéhez, megbízottjához, illetve önkénteséhez kapcsolódó költségek számolhatók el, amennyiben azok a civil szervezet érdekében merültek fel.

a)      Magánszemély tulajdonában lévő gépjármű, a szervezet érdekében történő használatának költségei: (Gépjármű kiküldetési rendelvény alapján, az NAV által közzétett üzemanyagár és amortizációs költségátalánnyal számolva.) A munkába járáshoz kapcsolódó költségek itt nem számolhatók el, azokat a személyi jellegű ráfordítások között kell szerepeltetni.

b) A szervezet tulajdonában, vagy bérleményében lévő gépjárművekhez kapcsolódó költségek a szervezet nevére szóló számla és útnyilvántartás alapján (útdíj, parkolási díj). Útdíjat és a parkolás költségeit kizárólag a szervezet tulajdonában lévő gépjárművek után lehet elszámolni, a magánszemély tulajdonában lévő gépjárművekkel kapcsolatban elszámolásukra nincs lehetőség!

c) Tömegközlekedés költségei: kiküldetési utasítás és menetjegyek csatolása alapján: vagy a viteldíjakról szóló számla becsatolása mellett. (vasút, autóbusz, helyi tömegközlekedés stb.)

d) Kiküldetéshez kapcsolódó szállásköltség: a szervezet nevére szóló szálláshely szolgáltatást tartalmazó számla alapján.

 • Egyéb anyagjellegű szolgáltatások (hangosítás, tagsági és partner kiadványok előállítási költsége, belépési adatlap, közhasznúsági jelentés, éves jelentés, stb. előállítása, hazai tagsági díjak, nevezési díj, TV előfizetés díja, pályázati díj, stb.)

 

2.2. Egyéb szolgáltatások

Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek:

Bankköltségek: (forgalmi jutalék, zárlati díj, átutalások költsége, működési célra felvett hitel kamata stb., kivéve: büntetőkamat és más, működési célú pályázathoz felvett hitel kamata) Ezen a soron elszámolható a működési célra, pénzintézettől felvett hitel vagy kölcsön kamata az alábbi feltételek együttes megléte esetén:

 1. a.       Elszámolni, csak a megvalósítási időszakba eső hitel vagy kölcsön időarányos kamatát lehet.
 2. b.      Az elszámoláshoz csatolni kell a hitel vagy kölcsön felvételéről szóló szerződés másolatát.
 3. c.       Az elszámolt kamat a kölcsön felvételéről szóló szerződésben szereplő THM lehet, de legfeljebb 20%.
 • Biztosítási díjak: balesetbiztosítás, életbiztosítás, irodabiztosítás, gépjármű biztosítás, stb.
 • Hirdetési, és reklámköltségek: (médiahirdetések, 1%-os hirdetés költsége, szervezet tevékenységét bemutató kiadványok: évkönyv, szóróanyag, plakát, arculattervezés, hazai kiállításokon való részvétel stb..)
 • Könyvelési, bérszámfejtési, könyvvizsgálói, ügyvédi, munkavédelmi és egyéb szakértői díjak, üzemorvosi szolgáltatás díja
 • Honlap fenntartás költségei: szerver bérleti díj, vagy a folyamatos feltöltés stb. díja
 • Étkezés (számlával igazolt pl.: éttermi szolgáltatás, amennyiben az a szervezet működése érdekében merült fel, pl. megbeszélés keretében, de alkohol nem)

 

 

3. Személyi jellegű költségek:

3.1. Bérköltség*

 • Munkavállalók bruttó bére,
 • Megbízásos jogviszonyban állók bruttó megbízási díja,
 • Ösztöndíjas foglalkoztatottak ösztöndíja,
 • Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak bére

* Bérköltségként, és azok járulékaként csak a más forrásból (pl. munkaügyi központ támogatása, EU forrás, stb.) nem támogatott bér és járulékrész számolható el.

3.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

 • Reprezentációs költségek: (pogácsa, ásványvíz, védőital, virág, dekoráció, ajándék, stb.)
 • Költségtérítések: Ezen a soron kizárólag a szervezet alkalmazottjának, illetve önkéntes törvény alapján foglalkoztatottjának munkába járással kapcsolatos költségei számolhatók el. (saját gépkocsi használatának költségtérítése, autóbusz, vonat költségtérítés, illetve dolgozó részére fizetett költségátalány, közlekedési bérlet stb.)
 • Betegszabadság idejére eső bruttó bérköltség.
 • Béren kívüli juttatások: (étkezési hozzájárulás, munkavállalók béren kívüli juttatásai: egészségpénztári befizetés, kiegészítő nyugdíjbiztosítás stb.)
 • Táppénz hozzájárulás összege kivetés alapján.
 • Természetbeni juttatások adója (szja).
 • Önkéntes foglalkoztatásának költségei (2005. évi LXXXVIII. törvény alapján).

 

3.3. Bérjárulékok

 • Nyugdíjjárulék 
 • Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
 • Szociális hozzájárulási adó
 • Egészségügyi hozzájárulás
 • Egyéb módon fizetett, munkáltatót terhelő járulék(ok) (pl. START kártyával rendelkező munkavállaló után fizetett járulék, munkanélküliként nyilvántartott személy foglalkoztatása esetén a munkaadót terhelő csökkentett járulékok)
 • Közteherjegy

4. Tárgyi eszközök, szellemi termékek, immateriális javak

(irodai gépek és berendezések: fénymásoló, multifunkcionális gépek, hőkötő gép, spirálozó gép, lamináló gép, iratmegsemmisítő, irodabútor, irodai hűtőgép, mikrohullámú sütő, kávéfőző, szőnyeg, függöny…, számítástechnikai eszközök: asztali és hordozható számítógép (amennyiben „csomag része, akkor egér, billentyűzet), monitor, nyomtató, szkenner, szünetmentes áramforrás, számítógépes hálózat…, kommunikációs és prezentációs eszközök: projektor, digitális fényképezőgép, vetítővászon, kamera, telefon, telefax…, biztonsági eszközök: tűzoltó készülék, riasztórendszer stb.)

Immateriális javak (irodai és ügyviteli szoftverek, honlap vagy annak fejlesztése, csatlakozási díjak, bérleti és használati jog)

RÉGEBBI HIREINK

 • Húsvéti ajándék

 • 2018. márc. 13. - 19:31
 •  

 • Óvodai beiratkozás

 • 2018. márc. 12. - 10:45

 • Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának fenntartásában lévő óvodákba  történő jelentkezés módja, a felvételi időpont meghatározása a 2018/2019-es nevelési évre.

   

  2018. szeptember 1. napjától    2019. augusztus 31. napjáig tartó  nevelési évre történő óvodai beiratkozásra  az alábbi időpontokban kerül sor:

   

  2018. május 07-11. között   (hétfőtől - péntekig)

   

  Hétfő: 8.00 órától - 12.00 óráig;

              13.00 órától - 17.00 óráig

  Kedd: 8.00 órától - 12.00 óráig;

              13.00 órától - 16.00 óráig

  Szerda: 8.00 órától - 12.00 óráig;

              13.00 órától - 17.00 óráig

  Csütörtök: 8.00 órától - 12.00 óráig;

              13.00 órától - 16.00 óráig

  Péntek: 8.00 órától - 12.00 óráig.

   


   További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

 • Általános iskolai beiratkozás

 • 2018. márc. 12. - 10:40
 •  

  FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására.

   

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

   

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gomba!

 • Meghívó

 • 2018. márc. 10. - 10:42
 • Szombat szünet

 • 2018. márc. 09. - 09:47
 •  

  Tisztelt Ügyfeleink!


  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2018. március 10-én (szombaton) az ügyfélfogadás szünetel.

   

  A Helyi Választási Iroda ez idő alatt is 16 óráig nyitva tart.

   

  dr. Gotthard Gábor
  jegyző
   

 • Álláslehetőség

 • 2018. márc. 06. - 14:08
 •  

   

   

   

   

   

OLDALAK:
1

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER

E-időpont foglalás