AKTUALITÁSOK

Közművelődés

2018. márc. 06. - 11:06

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS közművelődési, kulturális programok támogatására

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési Kulturális és Szociális Bizottsága a 2018. évi költségvetésben biztosított előirányzat terhére a 2018. évi közművelődési, kulturális programok támogatására,

„Közművelődési pályázat 2018” címen pályázatot hirdet

 

I. Pályázat célja: Erzsébetváros területén székhellyel, telephellyel rendelkező nem önkormányzati fenntartású közművelődési, művészeti tevékenységet folytató egyesület, alapítvány és gazdasági társaság programjának támogatása.

 

II. Pályázat jellege: nyílt

 

III. A rendelkezésre álló forrás összege: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletében meghatározott 7.000.000 forint.

 

IV. A támogatás formája: Egy összegben, előfinanszírozással vissza nem térítendő formában. 

 

V. A támogatás minimális és maximális összege: - minimum: 600.000 forint

                                                                                   - maximum: 2.000.000 forint

A támogatás összege bruttóban értendő.

 

VI. A támogatás felhasználásának időszaka: 2018. január 1-től 2018. december 31-ig.

 

VII. Pályázat benyújtására jogosult: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros területén székhellyel, telephellyel rendelkező nem önkormányzati fenntartású közművelődési, művészeti tevékenységet folytató egyesület, alapítvány és gazdasági társaság.

 

VIII. A pályázók köréből kizárásra kerülnek azok a szervezetek, amelyek a 2017. évi támogatás felhasználásáról hiányosan vagy nem számoltak el.

 

A 2018. évi civil szervezetek számára kiírt pályázaton pályázatot benyújtók jelen pályázati forrásból nem részesülhetnek.

 

Minden pályázó egy pályázatot nyújthat be.

 

IX. Pályázati feltételek:

 

1. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó és a pályázatban megjelölt program felelősének pontos (cégszerű) adatait;
 • A program részletes leírását, jellegét, időpontját/időpontjait, helyszínét, a várható érdeklődők körét, számát, továbbá a program típusából, műfajából adódóan egyéb paramétereit, jellegzetességeit;
 • a program kidolgozott, részletes költségvetését /kiadási – bevételi nemenként/ - különös tekintettel a saját erő, egyéb források, más pályáztató szervtől várható pályázati támogatások és az igényelt támogatás pontos megjelölése;
 • a pályázó referenciáit, szakmai ajánlásait, eddigi működésének rövid beszámolóját;
 • az igényelt támogatás összegét;
 • a pályázó bankszámlaszámát, a befogadó számlabank megnevezését és címét.

 

A pályázathoz mellékelni szükséges:

 • a szervezet alapító okiratát,
 • a bírósági bejegyzés hiteles, három hónapnál nem régebbi másolatát, aláírási címpéldányt,
 • „A pályázó nyilatkozatai” dokumentumot aláírva („A” melléklet)
 • kitöltött átláthatósági nyilatkozatot („B” melléklet).

(A különböző típusú és tevékenységi körű jogi személyek részéről a jogállásuknak megfelelő dokumentumok  másolatainak benyújtása szükséges.)

2. A pályázat érvényességének feltétele: a szabályosan kitöltött eredeti aláírással, bélyegző lenyomattal ellátott pályázati adatlap és a hozzá tartozó melléklet/ek határidőben történő benyújtása 1 példányban.

 

X. Az elbírálás szempontjai:

Támogatásban részesülhet a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig minden olyan pályázó, aki a kiírás feltételeinek és céljának megfelel.

A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek

 • a kerület közművelődési életébe illeszthetőek
 • a kerületben valósulnak meg
 • legalább 200 főt befogadó, nagy rendezvény/ek,  
 • a több éve megrendezésre kerülő hagyományos programok, rendezvények, 
 • a kerület közművelődésében eddig nem fellehető, a lakosság széles rétegét megszólító rendezvény/ek. 

 

XI. A pályázati adatlap átvehető:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (1076 Budapest, Garay u. 5.) I. em. 113. szobájában, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról

XII. A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázatot személyesen, a pályázati feltételeknek megfelelően kell benyújtani

2018. április 6. 12:00-ig

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (1076 Budapest Garay utca 5.) I. em. 113. szobában, dr. Tánczos Viktóriánál vagy az Ügyfélszolgálaton.

 

 Kizárólag a jelen pályázati felhíváshoz mellékelt adatlap fogadható el a pályázat benyújtásakor!

 

A pályázati határidő lejárta után beérkező pályázat nem fogadható el.

Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott pályázatok támogathatóak, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra való felszólítás elektronikus levél útján történik, melynek benyújtására az elektronikus közléstől számított 5 napon belül van lehetőség.

A pályázatban közölt adatok valódiságáért és megvalósíthatóságáért a pályázat benyújtója felelős.

A határidő lejártát követően beadott, vagy a hiánypótlási felhívás ellenére hiányos pályázat érvénytelen.

XIII. A pályázatok értékelése, fellebbezés, kiértesítés, szerződéskötés, elszámolás:

 1. A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőig beérkezett pályázatok támogatásáról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül dönt. A Bizottság az igényelt támogatásnál alacsonyabb összeget is megítélhet.

 

 1. A pályázat eredményéről a pályázók a Bizottság döntését követő 20 napon belül email-ben értesülnek. A döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.

 

 1. A nyertes köteles az elektronikus értesítés megküldésétől számított 60 naptári napon belül szerződést kötni, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. 60 nap elteltével a nyertes a támogatásból kizárható.
 2. A pályázati támogatás elszámolása: A nyertes pályázónak a kapott támogatási összeg felhasználásáról a szerződésnek megfelelően 2019. január 31-ig részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni, melyet a támogatott köteles személyesen, vagy postai úton eljuttatni a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodájához (1076 Budapest, Garay u. 5.).

Minden olyan indokolt költség elfogadható, amely a pályázatban megfogalmazott program megvalósításával kapcsolatban közvetlenül felmerülhet. A támogatási összegből személyi jellegű kifizetés nem finanszírozható!

Az elszámolás szakmai és pénzügyi beszámolóból áll.  

A részletes szakmai beszámoló keretében szöveges szakmai értékelő anyagot kell adni, melyben be kell mutatni a támogatás cél szerinti felhasználását, szakmai eredményeket és a megvalósításhoz kapcsolódó jövőbeni elvárásokat.

A pénzügyi beszámolónak tartalmaznia kell a támogatási szerződés szerinti számlaösszesítőt és nyilatkozatot, valamint a támogatási összegnek megfelelő számlák hitelesített másolatát. A hitelesítéshez rá kell írni a számlák másolatára, hogy „a másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, majd kék tintával alá kell írnia és pecsételnie a szervezet képviselőjének.

A támogatás terhére elszámolandó számlák eredeti példányát záradékolni kell, melynek keretében az alábbi szöveget is kérjük feltüntetni:

„E bizonylat felhasználva …. Ft összegben a VII. kerületi Önkormányzat 2018. évi pályázati támogatásának elszámolásához”

 

 

XIII. A pályázati felhívás és a pályázat eredményének közzététele, nyilvánossága, kihirdetése

 

Jelen pályázati felhívás megjelenik a portálon, az önkormányzati hirdetőtáblákon, az Erzsébetváros újságban; a pályázat eredménye pedig a és a portálokon.

 

XIV. További információk, kapcsolattartás

 

Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban Budapest VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Garay u. 5. szám alatt, az I. em. 113. szobában, dr. Tánczos Viktóriától kérhető (tel.: 462-3329; e-mail: ).

RÉGEBBI HIREINK

 • Húsvéti ajándék

 • 2018. márc. 13. - 19:31
 •  

 • Óvodai beiratkozás

 • 2018. márc. 12. - 10:45

 • Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának fenntartásában lévő óvodákba  történő jelentkezés módja, a felvételi időpont meghatározása a 2018/2019-es nevelési évre.

   

  2018. szeptember 1. napjától    2019. augusztus 31. napjáig tartó  nevelési évre történő óvodai beiratkozásra  az alábbi időpontokban kerül sor:

   

  2018. május 07-11. között   (hétfőtől - péntekig)

   

  Hétfő: 8.00 órától - 12.00 óráig;

              13.00 órától - 17.00 óráig

  Kedd: 8.00 órától - 12.00 óráig;

              13.00 órától - 16.00 óráig

  Szerda: 8.00 órától - 12.00 óráig;

              13.00 órától - 17.00 óráig

  Csütörtök: 8.00 órától - 12.00 óráig;

              13.00 órától - 16.00 óráig

  Péntek: 8.00 órától - 12.00 óráig.

   


   További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

 • Általános iskolai beiratkozás

 • 2018. márc. 12. - 10:40
 •  

  FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására.

   

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

   

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gomba!

 • Meghívó

 • 2018. márc. 10. - 10:42
 • Szombat szünet

 • 2018. márc. 09. - 09:47
 •  

  Tisztelt Ügyfeleink!


  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2018. március 10-én (szombaton) az ügyfélfogadás szünetel.

   

  A Helyi Választási Iroda ez idő alatt is 16 óráig nyitva tart.

   

  dr. Gotthard Gábor
  jegyző
   

 • Álláslehetőség

 • 2018. márc. 06. - 14:08
 •  

   

   

   

   

   

OLDALAK:
1

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER

E-időpont foglalás