VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODA

Vagyongazdálkodási Iroda

 

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. II. emelet
E-mail:  ' )"> 

Irodavezető: Bencsik Mónika irodavezető

Telefon: 462-3122

Irodavezető helyettes: 
dr. Karpács Eszter

Telefon: 
462-3284

Irodavezető helyettes: 
Szabó Sándor Roland

Telefon: 
462-3181

Vagyongazdálkodási ügyintézés

 

dr. Karpács Eszter

Irodavezető helyettes

462-3284

- Irodavezető akadályoztatása esetén általános helyettesítését látja el;

- ingatlan-nyilvántartási és –gazdálkodási feladatok ellátásának koordinálása;

-  ellátja az ERVA Zrt előterjesztéseinek ellenőrzését, társirodai véleményezését;

- közreműködik rendelet, rendeletmódosítások kidolgozásában, előterjesztésében.

Szabó Sándor Roland

Irodavezető helyettes

462-3181

- költségvetési tervezéssel, költségvetéssel, finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátása;

- az Irodára érkező számlák, kiemelten a közvetlenül vagy közvetve az Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező gazdasági társaságok által benyújtott számlák felülvizsgálata és szakmai igazolásuk előkészítése, számlák nyilvántartása;

-  ellátja az ERVA Zrt előterjesztéseinek ellenőrzését, társirodai véleményezését;

- közreműködik rendelet, rendeletmódosítások kidolgozásában, előterjesztésében.

dr. Horváth Attila

ingatlan-gazdálkodási és jogi referens

462-3288

-  közreműködik az önkormányzati vagyonhasznosítással összefüggő tulajdonosi döntések előkészítésében, javaslatok kidolgozásában, a tulajdonosi döntések alapján a szerződéstervezetek elkészítésében;

-  közreműködik az önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező gazdasági társaság és az önkormányzat közötti kapcsolattartásban, a bonyolítói és egyéb kapcsolódó szerződéstervezetek elkészítésében;

- közreműködik megállapodás-, szerződéstervezetek előkészítésében;

- társasházi biztonsági berendezés (hevederzár, CO²) pályázatok lebonyolítása.

Joó Mária

vagyongazdálkodási és bizottsági ügyintéző

462-3254

- Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság üléseivel kapcsolatos feladatok ellátása;

- Vagyongazdálkodási Iroda titkársági és adminisztrációs feladatainak ellátása.


 

 


Szerencse Zsuzsanna

ingatlan-nyilvántartási referens

462-3297

- önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzatok vagyonának nyilvántartása;

- önkormányzati beruházások aktiválása;

- statisztikai adatszolgáltatások elkészítése;

- az Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és a Polgármesteri Hivatal éves vagyonkimutatásának elkészítése;

- közüzemi szerződésekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Hammerman Judit

európai uniós jogi és pályázati referens

462-3133

- az európai uniós jogi, valamint pályázati tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása;

- pályázati szerződések megkötésében közreműködés;

- pályázati tevékenységre vonatkozó nyilvántartás vezetése és kapcsolódó adatszolgáltatások ellátása.

Rozsnoki Erzsébet

ingatlan-gazdálkodási referens

462-3135

-  közreműködik a bizottságok elé kerülő előterjesztések előkészítésében, a bizottsági döntések végrehajtásában;

- közreműködik a közvetlenül az Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező gazdasági társaságok és az Önkormányzat közötti kapcsolattartásban;

- elővásárlási joggal és társasházi alapító okiratok módosításával kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése, végrehajtása;

- társasházi közgyűlési meghívók továbbítása az önkormányzati képviselőknek.

dr. Juhász Éva

jogi referens

462-3286

- társasházi biztonsági berendezés (kapufigyelő) pályázatok lebonyolítása;

-  közreműködik a bizottságok elé kerülő előterjesztések előkészítésében, a bizottsági döntések végrehajtásában;

- közreműködik a közvetlenül az Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező gazdasági társaságok és az Önkormányzat közötti kapcsolattartásban;

- elővásárlási joggal és társasházi alapító okiratok módosításával kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése, végrehajtása;

- társasházi közgyűlési meghívók továbbítása az önkormányzati képviselőknek.

Tűri Györgyi Mária

jogi referens

462-3138

 

 

 

 

- az Önkormányzat peres és nem peres egyéb jogi ügyeivel kapcsolatos feladatok ellátása;

- társasházi növényesítési pályázatok lebonyolítása.


Feladatok, tevékenységek

1. Általános feladatok

a) Közreműködik a helyi közszolgáltatási feladatok ellátásában.

b) Közreműködik az Iroda feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati rendelet tervezetek elkészítésében.

c) Közreműködik a képviselő-testületi döntések előkészítésében, azokban az ügyekben, amelyek az iroda feladat- és hatáskörébe tartoznak.

d) Közreműködik a Képviselő-testület bizottságai azon döntéseinek előkészítésében és végrehajtásában, amelyek az iroda feladat- és hatáskörébe tartoznak.

e) Ellátja az Iroda feladatkörébe tartozó ügyekben döntési hatáskörrel rendelkező képviselő-testületi bizottság, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a bizottsági koordinátorok iránymutatása alapján.

f) Közreműködik a Polgármester döntéseinek előkészítésében, azokban az ügyekben, amelyek az Iroda feladat- és hatáskörébe tartoznak.

g) Közreműködik a Polgármesterhez, a Jegyzőhöz, a Bizottságok elnökeihez az Iroda feladat-és hatáskörébe tartozó tárgykörben feltett kérdésekre adandó válaszok, felvilágosítások előkészítésében.

h) Közreműködik a Polgármester azon önkormányzati, valamint közigazgatási feladatainak és hatásköreinek az ellátásban, amelyek az Iroda feladat- és hatáskörébe tartoznak.

i) Előkészíti az Iroda feladat- és hatáskörébe tartozó, az Önkormányzat által kötendő jogügyleteket.

j) Közreműködik az Önkormányzat éves költségvetése elkészítése során az Iroda feladat- és hatáskörével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok tervezésében.

k) Kapcsolatot tart azokkal az Önkormányzat 100 %-os arányú tulajdonát képező gazdasági társaságokkal, amelyek az Iroda feladat- és hatáskörével összefüggő feladatokat látnak el.

l) Koordinálja az Önkormányzat számára szerződéses jogviszony alapján az Iroda feladat- és hatáskörével összefüggő feladatokat ellátó beszállítók tevékenységét, tartja velük a kapcsolatot.

2. Tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok

a) Közreműködik az Önkormányzat tulajdonosi jogai gyakorlásához és a vagyonával való gazdálkodásához szükséges tulajdonosi döntések előkészítésében és végrehajtásában, ideértve a részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlását is.

b) Gondoskodik az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonra – ideértve a közös tulajdont és a társasházi tulajdont is – vonatkozó kataszter felfektetéséről és folyamatos vezetéséről, az abból történő adatszolgáltatásról.

c) Elkészíti az Önkormányzat éves zárszámadásának mellékletét képező, önkormányzati vagyonkimutatást.

d) Koordinálja az Önkormányzat jogi – peres és nem peres – ügyeivel kapcsolatos feladatok ellátását, kapcsolatot tart az Önkormányzat jogi képviseletét ellátókkal.

e) Előkészíti és végrehajtja az Iroda feladat- és hatáskörével kapcsolatos önkormányzati tulajdoni hányaddal kapcsolatos tulajdonosi döntéseket a társasházak társasházi közgyűlési határozatai alapján.

f) Kapcsolatot tart az Erzsébetvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel (ERVA Nonprofit Zrt.) az Iroda feladat- és hatáskörével kapcsolatos, a 100 %-ban az Önkormányzat tulajdonát képező társasházak társasházi közgyűlési határozatai végrehajtása érdekében.

g) Közreműködik a társasházi alapító okiratok elkészítésében, módosításában,véleményezi a szervezeti-működési szabályzat tervezeteket.

3. Az Önkormányzat részére szerződés alapján vagyongazdálkodási és városfejlesztési feladatokat ellátó 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos feladatok

a) Kapcsolatot tart az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal részére szerződés alapján vagyongazdálkodási és városfejlesztési feladatokat ellátó 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal (a továbbiakban: gazdasági társaságok).

b) Részt vesz az Önkormányzati, Polgármesteri Hivatali költségvetésének a gazdasági társaságokat érintő tételeinek kidolgozásában.

c) Szakmai és törvényességi kontrollt gyakorol a gazdasági társaságok Képviselő-testület, illetve Képviselő-testület Bizottságai részére készített előterjesztések vonatkozásában.

d) Részt vesz a gazdasági társaságokkal kötendő szerződések, azok módosításai előkészítésében, ellenőrzi a gazdasági társaságok szerződésszerű teljesítését, igazolja teljesítésüket.

e) Az Iroda fent említett feladatai ellátásához a gazdasági társaságoktól bármely, a gazdasági társaság által ellátott tevékenységgel, intézett üggyel kapcsolatban minden szükséges információt, tájékoztatást bekérhet (pl. éves költségvetés, üzleti terv, ezek teljesítése, beleértve időarányos teljesítést is, stb.).

4. Lakás- és helyiséggazdálkodással, elidegenítéssel kapcsolatos feladatok

Közreműködik az Önkormányzat tulajdonát képező lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával és a bérbeadói jogok gyakorlásával és elidegenítésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

5. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, illetve az Önkormányzat intézményei pályázati tevékenységével kapcsolatos feladatok

Ellátja az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, illetve az Önkormányzat intézményei pályázati tevékenységével kapcsolatos feladatokat, melyek ellátását a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Pályázati Szabályzatáról szóló 20/2013.(X.1.) számú Polgármesteri és Jegyzői együttes intézkedés a Vagyongazdálkodási Iroda feladatkörébe utalja.

6. Az Önkormányzat által lakóközösségek, illetve az Önkormányzat intézményei részére nyújtandó növényesítési, otthonvédelmi, illetve kapufigyelő rendszer kialakításához nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatok

a) Ellátja az Önkormányzat által a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatással kapcsolatos feladatokat.

b) Ellátja az Önkormányzat által nyújtandó otthonvédelmi támogatásokkal kapcsolatos feladatokat.

c) Ellátja az Önkormányzat által nyújtandó kapufigyelő rendszer kialakításához nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat.

7. Településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

a) Közreműködik az Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának elkészítésében és a koncepcióban foglaltak végrehajtásában.

b) Közreműködik az Önkormányzat középtávú gazdasági programjának összeállításában és a programban foglaltak végrehajtásában.

Kérjük, hogy az iroda tevékenységével, illetve egyedi ügyeikkel kapcsolatos kérdéseiket az iroda központi e-mail címén tegyék fel. Bejelentésüket az irodavezető továbbítja az intézkedésre kijelölt munkatársnak.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a Lakás- és helyiség hasznosítás 2007. augusztus 01. óta az ERVA Nonprofit Zrt. (Erzsébetvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.) keretein belül működik. Címe: 1071 Bp. Damjanich u. 12., Telefonszáma: 352-8654

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER

E-időpont foglalás