• írta Adminisztrátor
  • 2020. február. 28. péntek
  • 1

FELHÍVÁS: Fiatalok egyéni közlekedésének támogatása

FELHÍVÁS: Fiatalok egyéni közlekedésének támogatása
title image

FELHÍVÁS: Fiatalok egyéni közlekedésének támogatása

FELHÍVÁS

fiatalok egyéni közlekedéséhez nyújtott támogatás igénybevételére

 

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a köznevelési intézményekbe járó tanulók részére biztosított térítésmentes illetve kedvezményes juttatásokról, valamint az erzsébetvárosi fiatal tehetségek támogatásáról szóló 25/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat a VII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerületben élő, 10., 11., 12. 13. évfolyamos diákok egyéni közlekedéséhez támogatást biztosít az alábbi formában:

a. „B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez maximum 40.000 Ft összegben

b. kerékpár vásárláshoz maximum 40.000 Ft összegben

c. roller vásárlásához maximum 25.000 Ft összegben

2. A támogatást egy fiatal csak egy alkalommal, egy támogatási célra veheti igénybe, a támogatás mértéke nem lehet nagyobb, mint az igénybevett szolgáltatás vagy beszerzett eszköz számlával igazolt értéke. Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a tanulóval vagy törvényes képviselőjével.

Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében e célra rendelkezésre álló előirányzat erejéig nyújt támogatást, a keret kimerülését követően támogatás nem nyújtható. A juttatásra való jogosultság megállapítása a kérelmek benyújtásának sorrendje szerint történik, a költségvetési fedezet kimerülése esetén a jogosultság megállapítása tekintetében a kérelem benyújtásának időpontja az irányadó.

3. A kérelem benyújtására jogosult az a tanuló, aki

a. Budapest VII. kerületében bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen a VII. kerületben él,

b. középfokú köznevelési intézmény 10-13. évfolyamos tanulója,

c. a kérelem benyújtása évének január 1. napján a 16. életévét betöltötte.

A támogatás igénybevételére kérelmet kell benyújtani, amelyet a tanuló, a törvényes képviselője vagy a meghatalmazottja nyújthatja be az erre rendszeresített nyomtatványon. A kérelem mellé csatolandó dokumentumokat a 4-5. pont tartalmazza.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, az erre vonatkozó felhívást elektronikus úton küldjük meg.

A kérelem nyomtatvány a www.erzsebetvaros.hu oldalon, valamint a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin érhető el.

A kérelem benyújtására 2020. március 2. – 2020. november 2. között van lehetőség

A kérelmet a Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest Garay u. 5. szám alatti Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani.

4. „B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzésének nyújtott támogatás igénybevételének feltételei

4.1. A támogatás utófinanszírozás formájában vehető igénybe.

4.2.    A kérelem mellé csatolni kell:

a. tanulói jogviszony igazolást, az évfolyam megjelölésével,

b. a tanuló lakcímkártyájának másolatát,

c. az oktatást folytató gazdasági szervezet és a tanuló, vagy törvényes képviselője közötti megállapodás másolatát,

d. a tanfolyamról a szerződő nevére kiállított számla másolatát,

e. a vezetői engedély kérelmező által hitelesített másolatát.

4.3. Azok a kérelmek fogadhatók be, amelyek esetében a vezetői engedély kiállítása kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belüli időpontban történt.

5. Kerékpár vagy roller beszerzéséhez nyújtott támogatás igénybevételének feltételei

5.1.    A támogatás előfinanszírozás formájában nyújtja az önkormányzat

5.2.    A kérelem mellé csatolni kell:

a. tanulói jogviszony igazolást, az évfolyam megjelölésével,

b. a tanuló lakcímkártyájának másolatát.

5.3.    Használt eszköz is beszerezhető, amennyiben az számlával igazolható. Elektromos eszköz beszerzésére a támogatás nem használható fel.

5.4.    A támogatás folyósításának feltétele, hogy a támogatási szerződés megkötését követően a tanuló részt vesz az Önkormányzat által meghatározott közlekedésismereti képzésen. A képzés hétköznap délutáni időpontban kerül megtartásra, a képzés helyszínéről és pontos időpontjáról a támogatásra való jogosultságról szóló értesítéssel egy időben nyújtunk tájékoztatást. A képzésen való részvételt igazoló dokumentumot az önkormányzat részére be kell mutatni, amely alapján a támogatási összeg folyósításra kerül.

5.5.    A támogatással a támogatási szerződésben meghatározott határidőig el kell számolni, az elszámoláshoz csatolni kell:

a. az eszköz beszerzését igazoló, a szerződő nevére szóló számla hitelesített másolatát,

b. az eszközről készített fotót,

c. a tanuló vagy törvényes képviselője nyilatkozatát arról, hogy a beszerzett eszköz 2 évig a jogosult birtokában marad.

5.6.    Amennyiben a beszerzett eszköz értéke nem éri el a kapott támogatás összegét, a fel nem használt összeget az elszámolás benyújtásáig az Önkormányzat részére vissza kell fizetni.

5.7.    Amennyiben a támogatási szerződés megkötésétől számított két éven belül a beszerzett eszköz birtoklása legálisan megszűnik (pl. adásvétel, elajándékozás útján), ennek tényét az Önkormányzat részére be kell jelenteni és a támogatás összegét vissza kell fizetni. Amennyiben a birtoklás egyéb módon (pl. lopás) szűnik meg, a megtett intézkedésekről az Önkormányzatot értesíteni kell, ez esetben a visszafizetési kötelezettség alól a szerződő mentesül.

6. A támogatásra való jogosultságot a Polgármester állapítja meg, döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. A támogatásra való jogosultságról a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton értesítjük a tanulót, vagy törvényes képviselőjét.

7. További információ, felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján Kozma Andreától kérhető (06-1-462-3329, [email protected]).

kohezios_alap