AKTUALITÁSOK

Balatonmáriafürdő pályázat

2019. jan. 22. - 10:30

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága a 2019. évben Balatonmáriafürdőre szervezett nyári tábor támogatására, előfinanszírozással

 

pályázatot hirdet.

 

Pályázók köre: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák, a kerületi, állami fenntartásban és működtetésben lévő iskolákat támogató alapítványok, továbbá az önkormányzati fenntartású szociális és gyermekjóléti intézmény.

 

Pályázat célja: Balatonmáriafürdőre szervezett nyári tábor támogatása.

 

Pályázati feltételek:

 

 • önkormányzati fenntartásban és működtetésben lévő óvodák, és a kerületi állami fenntartású és működtetésű iskolákat támogató alapítványok min. 25 fő táborozására pályázhatnak,
 • szociális és gyermekjóléti intézmény min. 12 fő táborozására pályázhatnak.

 

A pályázók köréből kizárásra kerülnek azon pályázók, akik a 2018. évi pályázaton elnyert támogatás felhasználásáról hiányosan, esetleg nem számoltak el.

 

Egyazon pályázó több nyári tábori program megvalósításához is nyújthat be pályázatot.

 

A balatonmáriafürdői tábor befogadóképessége: 60 fő

 

Rendelkezésre álló forrás: Budapest Főváros VII. Kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 22/2018.(XII.21.) önkormányzati rendeletében e célra biztosított támogatási keret, melynek összege: 7.000.000,- Ft.

 

Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2019. február 25. napjáig állnak fenn.

 

Az elnyerhető támogatás mértéke pályázatonként :        min. 70 000,- Ft.

                                                                                              max. 800.000,- Ft.

 

Az elnyert támogatási összeg formája: egyösszegű, vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozással.

 

A pályázat keretében megvalósítandó programhoz szükséges saját forrás mértéke:

A pályázott program teljes költségvetésének 10%-a.

 

A pályázat tartalma:

 

Pályázati adatlap (kizárólag a jelen pályázati felhíváshoz mellékelt adatlap fogadható el: a. 2. melléklet az óvoda, szociális intézmény, és a 3. melléklet az alapítvány részéről):

 

 • a pályázatot benyújtó óvoda/iskolai alapítvány/szociális intézmény megnevezését;
 • a pályázó bankszámlaszámát, a számlavezető pénzintézet megnevezését és címét;
 • a tábor tervezett időpontját és programját;
 • résztvevők létszámát, életkorát;

 

 

 • a program részletes költségvetését;
 • az igényelt támogatás összegét;
 • a „Nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot, aláírva

(alapítványi pályázatok esetében)

 • az „A Pályázó nyilatkozatai” elnevezésű dokumentumot, aláírva
 • az „Átláthatósági nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot, kitöltve.

 

Minden olyan indokolt költség elfogadható, amely a táborozással kapcsolatban közvetlenül felmerülhet. A támogatási összegből személyi jellegű kifizetés nem finanszírozható!

 

A pályázati adatlap és mellékletei letölthetőek az önkormányzat honlapjáról:

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázatot zárt borítékban, „Balatonmáriafürdői tábor 2019.” megjelöléssel, a pályázati feltételeknek megfelelően kell benyújtani

 

2019. február 25. 12:00-ig az alábbi címre:

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Humánszolgáltató Iroda

(1076 Budapest Garay utca 5. I. 113.)

 

A pályázat érvényességének feltétele: a szabályosan kitöltött, eredeti aláírással, bélyegző lenyomattal ellátott pályázati adatlap, és a hozzá tartozó mellékletek határidőben történő benyújtása 1 példányban.

Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott pályázatok támogathatóak, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra való felszólítás elektronikus úton történik, melynek benyújtására az elektronikus közléstől számított 5 napon belül van lehetőség.

 

Az adatok valóságtartalmát az Önkormányzat ellenőrizheti.

 

A benyújtott pályázatok tartalmi megfelelőségéért, az abban közölt adatok valódiságáért és megvalósíthatóságáért, a szükséges mellékletek, igazolások, nyilatkozatok meglétéért kizárólag a pályázat benyújtója felelős.

 

A pályázat elbírálása:

 

A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén - a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig - a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek.

 

A beérkezett pályázatok támogatására a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság a benyújtási határidőt követő 30 napon belül dönt. A Bizottság az igényelt támogatásnál alacsonyabb összeget is javasolhat.

 

A pályázók a pályázat eredményéről a döntést követő 20 napon belül elektronikus úton értesülnek.

 

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

 

 

 

 

A pályázat útján elnyert támogatásról támogatási szerződés készül.

 

A pályázatban szereplő, igényelt támogatásnál kisebb összeg elnyerése esetén pályázó saját döntése szerint elállhat a támogatástól vagy a pályázatban vállaltakat arányosan teljesítheti, ezt azonban megfelelően rögzíteni kell a szerződésben.

 

A pályázati támogatás elszámolása:

 

A nyertes pályázónak a kapott támogatási összeg felhasználásáról részletes elszámolást kell készíteni, melyet 2019. szeptember 30-ig köteles írásban benyújtani a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Humánszolgáltató Iroda részére (1076 Budapest VII. Garay utca 5., I. 113.)

 

Az elszámolás szakmai és pénzügyi beszámolóból áll.

 

A részletes szakmai beszámolónak tartalmaznia kell, hogy a támogatási összeg milyen célokra, tevékenységekre került felhasználásra.

 

A pénzügyi beszámolónak tartalmaznia kell a támogatási szerződésben meghatározott számlaösszesítőt és nyilatkozatot, valamint a támogatási összegnek megfelelő számlákra vonatozóan azok hitelesített másolatát. A hitelesítéshez rá kell írni az eredeti számlákra, hogy „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata – Tábori pályázat 2019. elnevezésű pályázati támogatás terhére …. Ft/ teljes összegben elszámolva.”, a számlák másolati példányaira pedig azt, hogy „Az eredetivel megegyező hiteles másolat.”, majd kék tintával alá kell írni a pályázó képviselőjének.

 

A jogtalanul igénybe vett támogatási összeg visszafizetése, és a jelen pályázati felhívásban nem részletezett kérdések tekintetében a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.

 

Tájékoztatjuk a táborozókat, hogy a jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás nem terjed ki az idegenforgalmi adó (IFA) összegének megfizetésére, amelyre a 18 éven felüli személyek után készpénz-átutalási megbízás (csekk), vagy banki átutalás útján van lehetőség.

 

Felhívjuk a táborozók figyelmét továbbá, hogy a balatonmáriafürdői üdülő térítési díjai csak a szállásköltséget tartalmazzák, így a táborozók étkezése csak egyénileg oldható meg.

 

Kérjük, hogy a pályázati költségvetés összeállításakor, az étkezési költségek tervezésekor, erre szíveskedjenek figyelmet fordítani.

 

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Lindbauerné Tóth Zsuzsannától a 462-3399-as telefonszámon.

RÉGEBBI HIREINK

 • Tájékoztatás

 • 2019. máj. 15. - 15:59
 •  

   

  Tisztelt Ügyfeleink!


  Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Polgármesteri Hivatal Erzsébet krt-i ügyfélszolgálata

  2019. május 15-én 17.00. órától  ZÁRVA TART.

  Az Akácfa utca 42-48., illetve Garay u. 5. sz. alatti ügyfélszolgálat változatlanul 18.00. óráig fogadja az ügyfeleket.

  Megértésüket köszönjük!

   

  dr. Gotthard Gábor
  jegyző
   

 • Gyereknap

 • 2019. máj. 15. - 15:32
 •  

   

   

   

   

  Gyereknap program

  2019. május 24., péntek 10.00 – 18.00 óra

   

  10.00 – 11.00 Galagonya bohóc és zenekara – interaktív koncert

  11.00 – 11.30 Mályki bohóc műsora

  14.00 – 14.30 Mályki bohóc műsora

  16.00 – 16.30 A Duotrixx bohóc – zsonglőr show

  16.30 – 17.30 Hahó Együttes gyerekkoncertje

   

   

  Egész nap: kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, óriás társasjátékok

 • Meghívó

 • 2019. máj. 13. - 16:51
 • Meghívó a 2019. május 30-án 16.00 órakor

  tartandó KÖZBIZTONSÁGI FÓRUMRA

   

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. március 12. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a 72/2019. (III.12.) számú határozatában úgy döntött, hogy felkéri a polgármestert közbiztonsági témájú lakossági fórum megszervezésére.

   

  A fórum biztosítja azt a lehetőséget, hogy közbiztonsággal kapcsolatos kérdések kerüljenek megvitatásra az állampolgárok, a helyben érdekelt szervezetek és a rendészeti feladatot, valamint polgári védelmet ellátó szervek részvételével.

   

  Az állampolgárok, illetve a helyben érdekelt szervezetek névvel és elérhetőséggel a téma rövid megjelölésével tehetnek fel kérdéseket az ugyfelszolgalat@erzsebetvaros.hu e-mail címen, vagy kérdéseiket ügyfélfogadási időben írásban beadhatják a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet körút 6., Garay utca 5., Akácfa u. 42-48. (Klauzál téri piac)).

   

  Kérdések megküldésének/leadásának határideje2019. május 17. (péntek) 12.00 óra

  Fórum helyszíne: Budapest - Fasori Evangélikus Gimnázium
  Budapest, VII. kerület Városligeti fasor 17-21., II. emeleti díszterem

   

  Fórum időpontja: 2019. május 30.  16.00 óra

   

  Budapest, 2019. május 13.


  Vattamány Zsolt

  polgármester

 • GEOCACHING

 • 2019. máj. 10. - 11:53
 •  

  GEOCACHING

  KERÜLETI KINCSKERESŐ JÁTÉK


  EZ A JÁTÉK NEKED SZÓL, HA- szereted a rejtvényeket- szeretnéd elnyerni a nagy értékű fődíjat- VII. kerületi iskolába jársz.

   

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

 • Hivatali zárva tartás

 • 2019. ápr. 30. - 14:21
 •  

  Tisztelt Ügyfeleink!

   

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy Hivatalunk

  2019. április 30-án (kedden) 15 órától,  

  ZÁRVA TART.

  A Helyi Választási Iroda ez idő alatt is 16 óráig nyitva tart.

  Megértésüket köszönjük!

   

  dr. Gotthard Gábor
  jegyző
   

 • Budapest Vasúti Stratégia

 • 2019. ápr. 30. - 12:01
 •  

  Tisztelt Lakosok!

   

  Április közepén elindult a jövő vasútfejlesztésével foglalkozó Budapest Vasúti Stratégia projekt. A fő cél, hogy megalapozott, minden, a vasutat használó szereplő szempontjaival is számoló, a XXI. század elvárásainak megfelelő, hosszú távú fejlesztési terv készüljön. Mivel a vasúti közlekedés mindenki közös ügye, a stratégia készítése során - több lépésben - széleskörű társadalmi egyeztetés zajlik, amelynek eredményei beépülnek a stratégiába.

  A projekt honlapján közzétett szakmai cikkel () is arra szeretnénk ösztönözni az utazóközönséget, a vasúti árufuvarozásban érdekelteket, a közlekedési, várostervezési és környezetvédelmi szakembereket, hogy mondják el észrevételeiket az általuk szükségesnek vélt fejlesztésekről.

  A társadalmi egyeztetés során az alábbi témákban várjuk véleményüket 2019. május 15-ig, a projekt honlapján kialakított felületen ():

  • - Vasútállomás-fejlesztés
  • - Vonattal a Dunán át
  • - Vasúthálózat-fejlesztés
  • - Vasúti járműfejlesztés
  • - Szolgáltatás
  • - Szervezet-intézményfejlesztés
  • - Szabályozásfejlesztés
  • - Egyéb, a vasúttal kapcsolatos kérdés

   

  Közreműködését előre is köszönjük!

  Trenecon Kft. – FŐMTERV Zrt. – KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. konzorcium

OLDALAK:
1

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT