AKTUALITÁSOK

Balatonmáriafürdő pályázat

2019. jan. 22. - 10:30

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága a 2019. évben Balatonmáriafürdőre szervezett nyári tábor támogatására, előfinanszírozással

 

pályázatot hirdet.

 

Pályázók köre: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák, a kerületi, állami fenntartásban és működtetésben lévő iskolákat támogató alapítványok, továbbá az önkormányzati fenntartású szociális és gyermekjóléti intézmény.

 

Pályázat célja: Balatonmáriafürdőre szervezett nyári tábor támogatása.

 

Pályázati feltételek:

 

 • önkormányzati fenntartásban és működtetésben lévő óvodák, és a kerületi állami fenntartású és működtetésű iskolákat támogató alapítványok min. 25 fő táborozására pályázhatnak,
 • szociális és gyermekjóléti intézmény min. 12 fő táborozására pályázhatnak.

 

A pályázók köréből kizárásra kerülnek azon pályázók, akik a 2018. évi pályázaton elnyert támogatás felhasználásáról hiányosan, esetleg nem számoltak el.

 

Egyazon pályázó több nyári tábori program megvalósításához is nyújthat be pályázatot.

 

A balatonmáriafürdői tábor befogadóképessége: 60 fő

 

Rendelkezésre álló forrás: Budapest Főváros VII. Kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 22/2018.(XII.21.) önkormányzati rendeletében e célra biztosított támogatási keret, melynek összege: 7.000.000,- Ft.

 

Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2019. február 25. napjáig állnak fenn.

 

Az elnyerhető támogatás mértéke pályázatonként :        min. 70 000,- Ft.

                                                                                              max. 800.000,- Ft.

 

Az elnyert támogatási összeg formája: egyösszegű, vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozással.

 

A pályázat keretében megvalósítandó programhoz szükséges saját forrás mértéke:

A pályázott program teljes költségvetésének 10%-a.

 

A pályázat tartalma:

 

Pályázati adatlap (kizárólag a jelen pályázati felhíváshoz mellékelt adatlap fogadható el: a. 2. melléklet az óvoda, szociális intézmény, és a 3. melléklet az alapítvány részéről):

 

 • a pályázatot benyújtó óvoda/iskolai alapítvány/szociális intézmény megnevezését;
 • a pályázó bankszámlaszámát, a számlavezető pénzintézet megnevezését és címét;
 • a tábor tervezett időpontját és programját;
 • résztvevők létszámát, életkorát;

 

 

 • a program részletes költségvetését;
 • az igényelt támogatás összegét;
 • a „Nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot, aláírva

(alapítványi pályázatok esetében)

 • az „A Pályázó nyilatkozatai” elnevezésű dokumentumot, aláírva
 • az „Átláthatósági nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot, kitöltve.

 

Minden olyan indokolt költség elfogadható, amely a táborozással kapcsolatban közvetlenül felmerülhet. A támogatási összegből személyi jellegű kifizetés nem finanszírozható!

 

A pályázati adatlap és mellékletei letölthetőek az önkormányzat honlapjáról:

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázatot zárt borítékban, „Balatonmáriafürdői tábor 2019.” megjelöléssel, a pályázati feltételeknek megfelelően kell benyújtani

 

2019. február 25. 12:00-ig az alábbi címre:

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Humánszolgáltató Iroda

(1076 Budapest Garay utca 5. I. 113.)

 

A pályázat érvényességének feltétele: a szabályosan kitöltött, eredeti aláírással, bélyegző lenyomattal ellátott pályázati adatlap, és a hozzá tartozó mellékletek határidőben történő benyújtása 1 példányban.

Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott pályázatok támogathatóak, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra való felszólítás elektronikus úton történik, melynek benyújtására az elektronikus közléstől számított 5 napon belül van lehetőség.

 

Az adatok valóságtartalmát az Önkormányzat ellenőrizheti.

 

A benyújtott pályázatok tartalmi megfelelőségéért, az abban közölt adatok valódiságáért és megvalósíthatóságáért, a szükséges mellékletek, igazolások, nyilatkozatok meglétéért kizárólag a pályázat benyújtója felelős.

 

A pályázat elbírálása:

 

A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén - a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig - a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek.

 

A beérkezett pályázatok támogatására a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság a benyújtási határidőt követő 30 napon belül dönt. A Bizottság az igényelt támogatásnál alacsonyabb összeget is javasolhat.

 

A pályázók a pályázat eredményéről a döntést követő 20 napon belül elektronikus úton értesülnek.

 

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

 

 

 

 

A pályázat útján elnyert támogatásról támogatási szerződés készül.

 

A pályázatban szereplő, igényelt támogatásnál kisebb összeg elnyerése esetén pályázó saját döntése szerint elállhat a támogatástól vagy a pályázatban vállaltakat arányosan teljesítheti, ezt azonban megfelelően rögzíteni kell a szerződésben.

 

A pályázati támogatás elszámolása:

 

A nyertes pályázónak a kapott támogatási összeg felhasználásáról részletes elszámolást kell készíteni, melyet 2019. szeptember 30-ig köteles írásban benyújtani a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Humánszolgáltató Iroda részére (1076 Budapest VII. Garay utca 5., I. 113.)

 

Az elszámolás szakmai és pénzügyi beszámolóból áll.

 

A részletes szakmai beszámolónak tartalmaznia kell, hogy a támogatási összeg milyen célokra, tevékenységekre került felhasználásra.

 

A pénzügyi beszámolónak tartalmaznia kell a támogatási szerződésben meghatározott számlaösszesítőt és nyilatkozatot, valamint a támogatási összegnek megfelelő számlákra vonatozóan azok hitelesített másolatát. A hitelesítéshez rá kell írni az eredeti számlákra, hogy „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata – Tábori pályázat 2019. elnevezésű pályázati támogatás terhére …. Ft/ teljes összegben elszámolva.”, a számlák másolati példányaira pedig azt, hogy „Az eredetivel megegyező hiteles másolat.”, majd kék tintával alá kell írni a pályázó képviselőjének.

 

A jogtalanul igénybe vett támogatási összeg visszafizetése, és a jelen pályázati felhívásban nem részletezett kérdések tekintetében a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.

 

Tájékoztatjuk a táborozókat, hogy a jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás nem terjed ki az idegenforgalmi adó (IFA) összegének megfizetésére, amelyre a 18 éven felüli személyek után készpénz-átutalási megbízás (csekk), vagy banki átutalás útján van lehetőség.

 

Felhívjuk a táborozók figyelmét továbbá, hogy a balatonmáriafürdői üdülő térítési díjai csak a szállásköltséget tartalmazzák, így a táborozók étkezése csak egyénileg oldható meg.

 

Kérjük, hogy a pályázati költségvetés összeállításakor, az étkezési költségek tervezésekor, erre szíveskedjenek figyelmet fordítani.

 

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Lindbauerné Tóth Zsuzsannától a 462-3399-as telefonszámon.

RÉGEBBI HIREINK

 • Tájékoztatás

 • 2019. jún. 27. - 10:55
 • Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy

  2019. június 27-én (csütörtökön) 12 órától,
  továbbá 2019. június 28-án
   (pénteken)
  a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.
   

  Megértésüket köszönjük!

   

  dr. Gotthard Gábor
  jegyző

 • 100 tagú cigányzenekar

 • 2019. jún. 26. - 11:24
 •  

 • Háziorvosi praxis pályázat

 • 2019. jún. 25. - 11:50
 •  

  Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére

   

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 19/2013 (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 30. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében heti 40 órában, a felnőtt háziorvosi feladatok ellátásra.

   

   

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

 • Igazgatási szünet

 • 2019. jún. 24. - 10:06
 •  

  Tisztelt Ügyfeleink!

   

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselő-testület döntése alapján 2019. július 1. és 2019. július 12. között a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

   

  Az igazgatási szünet alatt ügyeletet kizárólag a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda Anyakönyvi Csoportja tart, 2019. július 3-án (szerdán), 2019. július 8-án (hétfőn) és 2019. július 12-én (pénteken) újszülöttek anyakönyvezése, valamint temetési engedélyek kiadása ügyében 9 és 12 óra között. 

   

  dr. Gotthard Gábor

  jegyző

 • Pályázat hevederzár felszerelésére

 • 2019. jún. 20. - 12:28
 •  

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 234/2019. (06.17.) számú határozatával elfogadott, hevederzár felszerelésére vonatkozó 2019. évi pályázati felhívás

   

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (továbbiakban: Városüzemeltetési Bizottság) – Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint – pályázatot ír ki az Önkormányzat 2019. évi költségvetésben Otthonvédelmi program címen hevederzár pályázatra.

   

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

 • Vitamincsomag-akció

 • 2019. jún. 19. - 12:39

OLDALAK:
1

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT