BAROSS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Cím: 1078 Hernád u. 42.

Telefon: 322-9016, 342-5708

Fax: 344-6635

Intézményvezető: Spiesz Ádám

E-mail:

WEB:

A megszűnt Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium közérdekű adatait a jogutód Baross Gábor Általános Iskola honlapján (www.barossuli.hu) tekinthetik meg.

Általános és különös közzétételi lista közzétételi egységei  

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1.Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény hivatalos neve

 

Baross Gábor Általános Iskola

az intézmény székhelye

 

1078 Budapest, Hernád u. 42-46.

az intézmény postai címe, az intézmény telefonszáma, az intézmény fax száma, az intézmény elektronikus levélcíme

 

1078 Budapest, Hernád u. 42-46

Te./fax: 06-1-344-6635

az intézmény honlapja

 

www.barossuli.hu

az intézmény ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Juhász Tiborné, iskolatitkár

06-1-344-6635

 

1.2  Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény szervezeti felépítése

 

 

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

(SZMSZ  6-7.oldal)

 

1.3  Közzétételi egység: Az intézmény vezetői 

 

Adat megnevezése

 

 Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége (telefon/faxszám/elektronikus levélcíme)

 

Spiesz Ádám

Tel: 322-9027

 

1.4  Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény törvényességi ellenőrzését gyakorló szerv 1.1 pontban meghatározott adatai

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

www.erzsebetvaros.hu

 


 

1.5 Közzétételi egység: Lapok

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény által alapított lapok neve, a szerkesztőség címe, a főszerkesztő neve

 

-

 

 

II. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok 

 

2.1. Közzétételi egység: Az intézmény alaptevékenysége

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok hatályos és teljes szövege

 

a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény,

20/1997. (II.13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

4/2010. (I.19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról

 

2/2005. (III.1.) OM rendelet az SNI-s (sajátos nevelésű igényű) gyermekek óvodai nevelésének és iskolai oktatásának irányelve

 

Alapító okirat (Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”)

 

Szervezeti és Működési Szabályzat (Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”)

 

2.2. Közzétételi egység: Az intézmény nyilvántartásai

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; az intézmény által –alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

 

Tanuló nyilvántartás – KIR rendszer

Pedagógus nyilvántartás – KIR rendszer

Tanügyi nyilvántartások:

beírási napló, felvételi és mulasztási napló

foglalkozási naplók

törzslap

bizonyítvány

tantárgyfelosztás és az órarend.

 

 

2.3. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény nyilvános kiadványainak a címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

-

 

 

2.4. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes ügyintéző (intézményi adatfelelős) neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős személy neve

 

Intézményi adatfelelős: Tóth Jánosné

Tel.: 06-1-344-6635

e-mail: 

Baross Gábor Általános Iskola

 

Lásd: „Kapcsolódó dokumentumok”

(Közérdekű adatok igénylésére irányuló igények intézésének rendje)

 

2.5. Közzétételi egység: Az intézményre vonatkozó különös- és egyedi közzétételi listák

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

 

2.5.1 SZMSZ 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.2 házirend

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

 

2.5.3 intézményi minőségirányítási program

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

 

2.5.4 nevelési, illetve pedagógiai program

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

 

2.5.5 a szakmai ellenőrzés megállapításai a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

2.5.6 Gyakornoki Szabályzat

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

 

2.5.7 a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Feladatkör

Végzettség

 

Igazgató

Főiskola, közoktatási vezető

1 fő

Igazgató-helyettes

Főiskola

2 fő

Tanító-tanár

Egyetem

4 fő

Főiskola

22 fő

Napközis nevelő

Főiskola

10 fő

 

 

 

Fejlesztő pedagógus

Egyetem

1 fő

Főiskola

1 fő

Könyvtáros

Főiskola

1 fő

 

 

 

 

2.5.8 a nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Feladatkör

Végzettség

 

Gyermekvédelmi felelős

Szakirányú érettségi

1 fő

Pedag

giai assz

sztens, gyógypedagógiai asszisztens

Középiskola

2 fő

Szabadidő-szervező

Szakirányú érettségi

1 fő

 

2.5.9 az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

 

2.5.10 az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Tanév

Évfolyamismétlők (%)

2004/2005

7.82

2005/2006

8,13

2006/2007

6,86

2007/2008

5,63

2008/2009

5,5

 

2.5.11 az általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

 

Gimnáziumban

Szakközépiskolában

Szak-iskolában

2007/2008. tanév

Továbbtanulók

20 fő

 30 fő

16 fő

Évfolyamismétlő

0 fő

2008/2009. tanév

Továbbtanulók

 20 fő

 17 fő

11 fő

Évfolyamismétlő

1 fő

           

 

2.5.12 szakkörök igénybevételének lehetősége, a mindennapos testedzés lehetősége

Iskolánkban emelt óraszámban oktatjuk a testnevelést heti 4 ill. 6 órában. A tanulóknak heti 3x4 óra tömegsport foglalkozásokat szervezünk. Az alsósaink úsznak és korcsolyáznak. Részt vesznek télen sítáborban, nyáron sporttáborban.

A tanulók érdeklődésének megfelelően szakköröket szervezünk: színjátszó, drámajáték, énekkar, kézműves, háztartási ismeretek, számítástechnika, internetes, nép- és modern tánc, aerobik, nyelvi és szaktárgyi, középiskolai előkészítők. Énekkarunk mellett zongora-, fuvola-, harsona- és szolfézstanulásra is van lehetőség.

2.5.13 a hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Az ismeretanyag átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra, azonban a készségek kialakításának és a gyakorlat megszerzésének a lehetősége nem korlátozódhat csak a tanórára. A fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó munkával lehet elérni, mely elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás nélkül. Ezért a tantárgyak legtöbbjénél szükséges a rendszeres házi feladat. Az otthoni feladatok jellege függ a tantárgy sajátosságától.

  • A házi feladatok célja, hogy a tanulók: elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat, megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését.
  • A házi feladat lehet: szóbeli, írásbeli munka, vagy egyszerre mindkettő.
  • Házi feladatok lehetnek:

feladatgyűjteményből adott feladatok,

tankönyvi kérdésekre adandó válaszok,

vázlatkészítés,

leíró vagy elemző munkák,

házidolgozat,

gyűjtő- vagy kutatómunka, illetve számítógépes feladat.

  • Házi feladat adásának alapelvei:

Hétvégére, iskolai szünetekre nem adunk

A hétközbeni házi feladatok gyakorlásra irányuló feladatok legyenek

Hosszabb memoriter adása esetén a tanulókkal egyeztetve, a határidőt pontosan meg kell jelölni.

Szorgalmi feladatot a tanulók önként vállalhatnak.

átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra, azonban a készségek kialakításának és a gyakorlat megszerzésének a lehetősége nem korlátozódhat csak a tanórára. A fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó munkával lehet elérni, mely elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás nélkül. Ezért a tantárgyak legtöbbjénél szükséges a rendszeres házi feladat. Az otthoni feladatok jellege függ a tantárgy sajátosságától.

  • A házi feladatok célja, hogy a tanulók: elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat, megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését.
  •  házi feladat lehet: szóbeli, írásbeli munka, vagy egyszerre mindkettő.
  • Házi feladatok lehetnek:

feladatgyűjteményből adott feladatok,

tankönyvi kérdésekre adandó válaszok,

vázlatkészítés,

leíró vagy elemző munkák,

házidolgozat,

gyűjtő- vagy kutatómunka, illetve számítógépes feladat.

  • Házi feladat adásának alapelvei:

Hétvégére, iskolai szünetekre nem adunk

A hétközbeni házi feladatok gyakorlásra irányuló feladatok legyenek

Hosszabb memoriter adása esetén a tanulókkal egyeztetve, a határidőt pontosan meg kell jelölni.

Szorgalmi feladatot a tanulók önként vállalhatnak.

 

 

2.5.14 az iskolai tanév helyi rendje

Tanévenként változó a NEFMI rendelete alapján

2.5.15 az iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma

Változó, tanévenként az iskola honlapján tesszük nyilvánossá

adatok

2.5.16 az intézmény vezetője által, valamint a jogszabály által az általános- illetve a különös közzétételi listákon túl meghatározott adatkört meghatározó lista

-

 

III. Gazdálkodási adatok 

 

3.1  Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azok nyilvános megállapításai

 

 

 

3.2  Közzétételi egység: Költségvetések, beszámolók

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

 

3.2.1        éves (elemi) költségvetése,

 

3.2.2        számviteli törvény szerinti beszámolója,

 

 

3.2.3        a költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók

 

 

 

3.3  Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők illetménye, munkabére és a rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Igazgató

1 fő

Igazgató-helyettes

2 fő

Tanító-tanár

26 fő

Napközis nevelő

10 fő

Fejlesztő pedagógus

2 fő

Könyvtáros

1 fő

Gyermekvédelmi felelős

1 fő

Pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens

2 fő

Szabadidő-szervező

1 fő

 

 

3.4  Közzétételi egység: Szerződések

 

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama

 

 

 


POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT