Felhívás

Karinthy Frigyes-ösztöndíj iránti kérelem benyújtására

2021-2022. tanév I. félévi eredmények alapján


Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Karinthy Frigyes- ösztöndíjról szóló 3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat Karinthy Frigyes- ösztöndíjban részesíti a VII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerületben élő és a VII. kerületben működő köznevelési intézménybe járó, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 5-12. évfolyamos tanulókat.

Az ösztöndíjban részesülők pénzügyi támogatásban és elismerő oklevélben részesülnek. A pénzbeli támogatás 5 hónapra kerül megállapításra, a félévi eredmény alapján február-június hónapokra. A támogatás mértéke havi 10.000 Ft.

Az ösztöndíj igénylése iránt kérelmet kell benyújtani, amelyre egy évben két alkalommal van lehetőség, a félévi és az év végi tanulmányi eredmény alapján. (Utolsó alkalommal a 12. évfolyam első félévének eredménye alapján)

A kérelem benyújtására jogosult az a tanuló, aki

a)       Budapest VII. kerületében bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen a VII. kerületben él,

b)       Budapest VII. kerületben működő köznevelési intézmény 5-12. évfolyamos tanulója,

c)       féléves vagy év végi tanulmányi eredményének átlaga eléri vagy meghaladja ca) 5-8. osztályos tanuló esetén a 4,80-at,

cb) 9-12. osztályos tanuló esetén a 4,70-et.

(A tanulmányi eredmény átlagába a magatartás és szorgalom jegyek nem vehetők figyelembe)


A kérelmet a tanuló, a törvényes képviselője vagy a meghatalmazottja nyújthatja be az erre rendszeresített nyomtatványon. A kérelem mellé csatolni kell:

·         a félévi eredményt igazoló okirat intézmény által hitelesített másolatát,

·         a tanuló lakcímkártyáját.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, az erre vonatkozó felhívást elektronikus úton küldjük meg, melynek benyújtására az elektronikus közléstől számított 5 napon belül van lehetőség.


Az ösztöndíjra való jogosultságot a Polgármester állapítja meg, döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. Az ösztöndíj megállapításáról postai úton értesítjük a tanulót, vagy törvényes képviselőjét.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a tanuló vagy törvényes képviselője írásbeli bejelentési kötelezettséggel tartozik a Polgármesteri Hivatal felé, amennyiben lakcíme megváltozik, vagy a tanuló más intézményben folytatja tanulmányait.

A pénzbeli támogatásra nem jogosult az, aki a kérelem benyújtásakor a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet szerinti ösztöndíj-támogatásban részesül.

A kérelem nyomtatvány a www.erzsebetvaros.hu oldalon, valamint a Polgármesteri Hivatal Garay u.

5. szám alatti épületében érhető el.

A 2021/22. I. félévi eredmények alapján a kérelem benyújtásának határideje:

2022. március 1. (kedd)


A kérelmet személyesen a Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5. szám alatti épületében elhelyezett iratgyűjtő ládában, vagy postai úton az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) lehet benyújtani. 

Az ösztöndíjjal kapcsolatos részletszabályokat a 3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

További információ, felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján Csávás Kornéltól kérhető a +36-1-462-3424-es telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen.


Kérelem Karinthy ösztöndíj_2022 I félév

Kérelem Karinthy ösztöndíj_2022 I félév


kohezios_alap