PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSÁRA

 

I. A pályázat célja:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Támogató) elkötelezett az Erzsébetvárosban működő civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítésében, a helyi közéletben végzett tevékenységük támogatásában. Erre tekintettel Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 15/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelete alapján (a továbbiakban: Rendelet) az Önkormányzat pályázatot ír ki Erzsébetvárosban működő civil szervezetek részére a szervezet általános működését biztosító költségeikhez való hozzájárulás céljából. Az elszámolható költségek körét az 1. melléklet tartalmazza.

II. A pályázat benyújtására jogosult:

Az az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. b-c) pontja szerinti civil szervezet, amely

a)  erzsébetvárosi székhellyel rendelkezik és működését Erzsébetváros közigazgatási területén fejti ki vagy nem erzsébetvárosi székhelyű, de működését Erzsébetváros közigazgatási területén fejti ki és

b)  a Rendelet 3. §-a szerinti nyilvántartásba vételi eljárást eredményesen lefolytatta.

A nyilvántartásba vételi eljárásról külön felhívásban tájékozódhatnak. A nyilvántartásba vétel iránti kérelem a pályázat benyújtásával egyidejűleg, külön dokumentációban is benyújtható.

III. Pályázati korlátozások:

1.       Azon szervezetek, akik Erzsébetváros Önkormányzatával közszolgáltatási szerződést vagy közművelődési megállapodást kötöttek, az abban foglalt azonos feladatra pályázatot nem nyújthatnak be.

2.       Nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely a 2020-2021. évben nyújtott támogatással részben vagy egészben nem számolt el, vagy valótlan elszámolást nyújtott be, és a nyújtott támogatás visszafizetésére irányuló felszólításnak nem tett eleget, vagy a támogatás visszafizetésére irányuló beszedési megbízás nem vezetett eredményre vagy korábbi pályázati eljárás keretében nyújtott támogatásához kapcsolódóan le nem zárt elszámolása van.

3.       Nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely nem megfelelő vagy valótlan adatokat tartalmazó támogatási kérelmet nyújtott be, vagy a hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidőre nem tett eleget.

4.       A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 3. § 3. pontjában meghatározott jelölő szervezetek a Rendelet 3. § (3) bekezdése szerint nem vehetők nyilvántartásba, így pályázat benyújtására sem jogosultak.

5.       Jelen pályázati felhívás keretén belül egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

 

IV. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

1.       A pályázatot kizárólag a felhívás 2. melléklete szerinti támogatási kérelem nyomtatványon lehet benyújtani papír alapon egy példányban.

2.       A kérelemhez csatolni kell:

a)      a támogatási kérelem elválaszthatatlan részét képező költségtervet,

b)     a civil szervezet létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat) másolatát, amelyen a szervezet képviselője (vagy meghatalmazottja) büntetőjogi felelősségvállaló nyilatkozatával igazolja, hogy a szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor az okiratban foglaltak szerint működik,

c)      a civil szervezet szakmai tevékenységét bemutató leírást a kerületben kifejtett tevékenységéről, a megvalósított programokról,

d)     a felhívás 3. melléklete szerinti Átláthatósági nyilatkozatot,

e)      a civil szervezet nevében aláírásra jogosult személy aláírási címpéldányát másolatban (az eredeti példány legkésőbb szerződéskötéskor bemutatandó),

f)       a civil szervezet 2020. vagy 2021. évi beszámolójának – közhasznú szervezet esetén közhasznúsági jelentésének – letétbe helyezését igazoló dokumentumot,

g)      a felhívás 4. melléklete szerinti, Összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot, érintettség fennállása esetén a felhívás 5. melléklete szerinti Közzétételi kérelmet,

h)     a felhívás 6. melléklete szerinti a köztartozásokról, valamint a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelésről szóló nyilatkozatot,

i)       a felhívás 7. melléklete szerinti nyilatkozatot, ha a szervezet a nyilvántartásba vételi eljárást lefolytatta és a nyilvántartásba vétel óta az adataiban változás nem történt,

j)       amennyiben a kérelmet benyújtó civil szervezet egy szervezet tag szervezete, az anyaszervezet befogadó nyilatkozatát,

k)     a civil szervezet éves programtervét.

3.       A támogatási kérelem és mellékletei a www.erzsebetvaros.hu oldalról letölthetők, illetve az Ügyfélszolgálatokon átvehetők.

4.       Amennyiben a civil szervezet a Rendelet 3. §-a szerinti nyilvántartásba vételi eljárást eredményesen lefolytatta, a 2. b)-e) pontok szerinti dokumentumokat csak abban az esetben kell benyújtani, ha a nyilvántartásba vétel óta ezen adatokban változás történt.

5.       A pályázat hiányos benyújtása esetén hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlási felhívást a támogatási kérelemben megadott elektronikus levélcímre kézbesítjük, a hiánypótlásra nyitva álló határidő 8 munkanap. A határidő kezdő napja az elektronikus levél közlésének napja.

6.       A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha

a)      az határidőn túl kerül benyújtásra, vagy

b)     az igényelt támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket, vagy

c)      azt nem a benyújtásra jogosult civil szervezet nyújtotta be.

 

7.      Amennyiben a pályázó civil szervezet nem szerepel a Rendelet 3. §-a szerinti nyilvántartásban, és a pályázat benyújtásával egyidejűleg nem kezdeményezte a nyilvántartásba vételi eljárást, a benyújtott pályázatot hiányosnak kell tekinteni és a pályázót fel kell hívni a nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására.

V. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. április 29. (péntek)

A pályázat papír alapon, egy példányban nyújtandó be az alábbi módok valamelyikén:

-          postai úton Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal címére: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.,

-          személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., 1076 Budapest, Garay u. 5.) vagy a beadványok fogadására kihelyezett gyűjtőládába elhelyezve.

 

VI. A támogatás forrása, mértéke, támogatási intenzitás:

1.         A támogatás nyújtásához rendelkezésre álló keretösszeg: az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.17.) önkormányzati rendeletében 7.000.000 Ft áll rendelkezésre e célra.

2.         A támogatás igénybevételéhez önerő nem szükséges, a támogatási intenzitás 100%.

3.         A támogatás formája: egy összegben nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.

4.         A támogatás mértékének alsó és felső határa: 100.000 Ft - 600.000 Ft

5.      A pályázat keretében személyi jellegű kiadás csak az elnyert támogatás legfeljebb 25%-ának megfelelő összegben számolható el.

VII. A pályázatok elbírálásának módja, értesítés a támogató döntéséről

1.       A pályázatokat Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága bírálja el a benyújtási határidőt követő 45 napon belül. Csak a Rendeletben és a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő, hiánytalanul benyújtott pályázat részesülhet támogatásban.

2.       A Bizottság a döntése során figyelembe veszi a szervezet működésének eddigi időtartamát és éves programtervét.  

3.       Amennyiben az igényelt összegnél alacsonyabb összegű támogatást ítél meg a döntéshozó, a pályázó szervezetnek ehhez igazodóan módosítania kell a benyújtott költségtervét a támogatási szerződés megkötése előtt. A költségterv módosítása során az eredeti költségtervben szereplő tételeken túl, új tételek nem szerepeltethetőek. A költségterv módosítására az erre irányuló elektronikus úton közölt felhívást követő 30 napon belül van lehetőség. A módosított költségtervet papír alapon, a szervezet képviseletére jogosult személy által hitelesítve, az V. pontban megjelölt módok valamelyikén kell benyújtani. Amennyiben a Támogatott a módosított költségtervet a felhívásban megjelölt határidőre nem nyújtja be, a támogatói döntés hatályát veszti.

4.       A Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

5.       A pályázatok elbírálásáról a bizottsági döntés meghozatalát követő 20 napon belül elektronikus úton értesülnek a pályázók. Továbbá Támogató a hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) közzéteszi a támogatottak nevét, a támogatás célját, összegét.

6.       A nyertes pályázó (a továbbiakban: Támogatott) köteles a támogatási szerződés elkészültéről szóló értesítést követő 20 napon belül a szerződést aláírni. Amennyiben a Támogatottnak felróható okból ezen határidőt követő 30 napon belül nem kerül megkötésre a támogatási szerződés, a támogatói döntés hatályát veszti.

7.       A támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a „Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra” című dokumentum, ennek benyújtásáig a támogatási szerződés a Támogató részéről nem kerül aláírásra.

8.       A támogatási szerződés megkötéséhez a Támogatottnak be kell nyújtania továbbá az állami adóhatóság által kiállított köztartozásmentes igazolást, kivéve, ha a szervezet szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A támogatási szerződés megkötésének és a támogatás folyósításának gördülékenyebbé tétele érdekében javasoljuk az adatbázisba történő regisztrációt! A szerződés megkötéséig be kell mutatni továbbá a szervezet képviseletére jogosult aláírási címpéldányának eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát, kivéve, ha azt a nyilvántartásba vételi eljárás során vagy a pályázathoz benyújtotta.

VIII. A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek

1.         A támogatás összege a 2022. április 1. – 2022. december 31. közötti időtartamban (támogatási időszak) felmerült költségekre fordítható.

2.         A támogatás összege a felhívás 1. mellékletében szereplő a szervezet általános működését biztosító költségeire fordítható.

3.         A Támogatott a támogatási szerződésben meghatározott határidőig és módon köteles a támogatás felhasználásáról benyújtani a szakmai és pénzügyi beszámolóját.

IX. Tájékoztatás

A pályázattal kapcsolatban további információ a Humánszolgáltató Irodán Csávás Kornéltól (Tel: 462-3424; [email protected]) kérhető.


 

1.       melléklet: A pályázat keretében elszámolható költségek

 

a) Anyagköltségek

aa) Fenntartási-és üzemeltetési anyagok: ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó beszerzések, gépek berendezések üzemeltetéséhez vásárolt anyagok;

ab) Kesztyű, jelmez, táncosok ruházata, sportmez;

ac) Nyomtatvány, irodaszer; számítástechnikai fogyóeszközök;

ad) Szakkönyvek ára, szakmai anyagok előfizetési díja;

ae) Foglalkozások költségei, egyéb anyagköltségek.

b) Igénybevett szolgáltatások

ba) Üzemanyag költségek a szervezet tulajdonában lévő vagy bérelt járművekhez, magánszemély tulajdonában lévő gépjármű a szervezet érdekében történő használata;

bb) Szállítás, rakodás költsége;

bc) Raktározás költsége;

bd) Irodahelyiség, terembérlet, pályabérlet, székhelyszolgáltatás bérleti díja;

be) Javítás, karbantartás költségei;

bf) Posta, telefon és kommunikációs költségek;

bg) Oktatás, képzés költségei;

bh) Kiadványok előállítási költsége,

bi) Pályázati költségek.

c) Egyéb szolgáltatások:

ca) Közüzemi díjak (elektromos áram, víz, szemétszállítás, gáz, közös költség);

cb) Jogszabályi megfeleltetést segítő szolgáltatások: könyvelés díj, könyvvizsgálói díj, fordítási költség, ügyviteli szolgáltatás, ügyvédi munkadíj, hatósági, igazgatási – szolgáltatási díjak, illetékek;

cc) Bankköltségek;

cd) Hirdetési és reklámköltségek;

ce) Honlap fenntartás költségei;

cf) Szakmai szervezetek tagdíja, versenyek nevezési díja, bírói díj; versenyengedélyek díja.

d) Személyi jellegű költségek:

da) bérköltség;

db) megbízási jogviszony díja;

dc) egyszerűsített foglalkoztatás költsége.

e) Felhalmozási költségek: Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, immateriális javak:

ea) Irodai gépek és berendezések;

eb) Kommunikációs és prezentációs eszközök;

ec) Biztonsági eszközök;

ed) Sporteszközök; hangszer;

ee) Irodai és ügyviteli szoftverek;

ef) Honlapkészítés költsége.2. Támogatás kérelem melléklete költségterv

2. Támogatási kérelem működési 

3. Átláthatósági nyilatkozat

4. Összeférhetetlenség

5. Közzétételi kérelem

6. Nyilatkozat tartozásról rendezett munkaügyi kapcsolatokról

7. Nyilatkozat nyilvántartásba vett adatokról