PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HÁZIORVOSI SZOLGÁLTATÓK TÁMOGATÁSÁRA

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2022. évi költségvetési rendeletében biztosított támogatási keret terhére a 2022. évben a kerületben alapellátási feladatokat ellátó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók részére pályázatot hirdet.

1.        A pályázat célja

 

A kerületben alapellátási feladatot ellátó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók támogatása.

 

2.        A pályázók köre

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával egészségügyi feladat-ellátási szerződésben álló, területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, mely tevékenységét egyéni egészségügyi vállalkozóként, társas vállalkozásként vagy egyéni cégként végzi (továbbiakban együtt: háziorvosi szolgáltató).

 

3.        Pályázati feltételek

 

A támogatást a háziorvosi szolgáltató az általa működtetett praxisban az Önkormányzattal kötött ellátási szerződésben foglalt alapellátási tevékenységhez kapcsolódó

-          orvosi eszközök, műszerek beszerzésére,

-          a betegellátást szolgáló informatikai eszközökre, ideértve a fogyóeszközöket is (pl. egér, billentyűzet, pendrive),

-          infokommunikációs fejlesztésekre,

-          infokommunikációs programok fenntartására (pl.: licenszdíj),

-          beteg-edukációs eszközök beszerzésére,

-          a rendelő alapfelszereltségét jelentő bútorok, valamint gyógyszerek tárolására alkalmas hűtőszekrény beszerzésére,

-          járványügyi védekezéssel összefüggő eszközök, védőfelszerelés, higiéniai termékek beszerzésére,

-          telefonköltségre és admisztrációval kapcsolatos anyagköltségekre (papír, irodai kellékek, toner, nyomtatópatron)

igényelheti.

Valamennyi háziorvosi szolgáltató praxisonként egy pályázat benyújtására jogosult.

A pályázat keretében egyidejűleg több, a fentebb felsorolt célra is igényelhető támogatás.

Pályázati felhívás kötelező mellékletei:

1. sz. melléklet: Pályázati adatlap (kizárólag a jelen pályázati felhívás részét képező adatlap):

 

-       a pályázatot benyújtó háziorvosi szolgáltató megnevezése, adatai;

-       a pályázó bankszámlaszáma, számlavezető pénzintézet megnevezése és címe;

-       a beszerezni kívánt orvosi eszközök, műszerek, informatikai eszközök, bútorok, hűtőszekrény, beteg-edukációs eszközök, járványügyi védekezéssel összefüggő eszközök, védeőfelszerelés, higiéniai termékekmegnevezése; infokommunikációs fejlesztés, infokommunikációs programok fenntartásának leírása; telefonköltség, admisztrációval kapcsolatos anyagköltség (papír, irodai kellékek, toner, nyomtatópatron) megnevezése;

-       költségterv;

-       az igényelt támogatás összege.

 

Egyéb kötelezően csatolandó dokumentum:

-       Társas vállalkozás esetén aláírási címpéldány (az aláírásra jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírás mintája VAGY az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata).

2. sz. melléklet: Pályázó nyilatkozata 

3. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

 

4.        A rendelkezésre álló forrás

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletében e célra biztosított támogatási keretet, melynek összege: 6.000.000.- Ft.

 

Az elnyerhető támogatás felső határa praxisonként bruttó 109.000.- Ft.

 

 

A támogatás felhasználásának időszaka: 2022. január 1. - 2022. december 31.

 

A támogatás egy összegű, vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás megállapításához saját forrás biztosítása nem szükséges.


 

5.        A pályázat benyújtásának módja

 

A pályázatot a pályázati feltételeknek megfelelően, 1 példányban 2022. április 29. (péntek) napjáig kell benyújtani.

Személyesen, lezárt borítékban a Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5. szám alatti épületében kihelyezett gyűjtőládában (földszint) vagy

 

 

Postai úton az alábbi címre:

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

 

1076 Budapest, Garay utca 5. címre.

Postára adási határidő: 2022. április 29. (péntek).

 

6.        A pályázat érvényességének feltétele

A szabályosan kitöltött, eredeti aláírással, cégbélyegzővel ellátott pályázati adatlap és a hozzá tartozó mellékletek határidőben történő benyújtása egy példányban.

Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott pályázatok támogathatóak, hiánypótlásra
1 alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra való felszólítás elektronikus levélben történik, melynek benyújtására az elektronikus közléstől számított 5 napon belül van lehetőség.

Az adatok valóságtartalmát az Önkormányzat ellenőrizheti.

A benyújtott pályázatok tartalmi felelősségért, az abban közölt adatok valódiságáért és megvalósíthatóságáért, a szükséges mellékletek, igazolások, nyilatkozatok meglétéért kizárólag a pályázat benyújtója a felelős.

 

7.        A pályázat elbírálása

 

A beérkezett pályázatok támogatásáról a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül dönt. A Bizottság az igényelt támogatásnál alacsonyabb összeget is megítélhet.

 

A pályázók a pályázat eredményéről a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság ülését követő 20 napon belül elektronikus úton értesülnek.

 

A Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.


 

8.        Szerződéskötés, elszámolás

 

A pályázat útján elnyert támogatásról támogatási szerződés készül.

 

A nyertes köteles az értesítés megküldésétől számított 60 naptári napon belül szerződést kötni, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Amennyiben a szerződés aláírása határidőben nem történik meg, úgy azt a támogatásra jogosult részéről a támogatástól történő elállásnak tekintjük.  

 

A szerződés határidőben történő aláírása a támogatás átutalásának feltétele. A pályázat kiírója a szerződés megkötésétől számított 30 naptári napon belül utalja át a támogatás összegét.

 

A nyertes pályázó a kapott támogatás összegéről szóló elszámolást írásban 2023. január 31-ig köteles személyesen Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1076 Budapest, Garay u. 5.),

vagy

postai úton benyújtani Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Iroda, 1076 Budapest, Garay utca 5. címre. Postára adási határidő: 2023. január 31.

 

Az elszámolás pénzügyi beszámolóból áll, amelynek keretében:

 

-       A támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról az Ávr. 93.§ (3) bekezdése szerinti tartalommal összesítőt kell csatolni.

-       A Támogatott kizárólag a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó, a támogatási időszak alatt felmerült, és az elszámolási határidőig pénzügyileg kiegyenlített költségeket szerepeltetheti a beszámolóban.

-       Az elszámolás részeként csak azok a bizonylatok fogadhatóak el, amelyek a támogatott nevére és címére (székhely, telephely, bérlemény) kerültek kiállításra. Ha a bizonylaton a vevő címe és/vagy a felhasználási hely, fogyasztási hely címe eltér a támogatott székhelyétől, akkor igazolnia kell, hogy a bizonylaton feltüntetett cím hogyan kapcsolódik a működéséhez.

-          Előlegről szóló számla csak a hozzá kapcsolódó végszámlával együtt számolható el.

-       Támogatott köteles a pénzügyi elszámolás részeként, az összesítőben feltüntetett minden bizonylatról, számszaki és formai szempontból kifogástalan, a támogatott képviseletére jogosult által hitelesített, az összesítő szerinti sorszámmal sorszámozott, másolatokat benyújtani.

-       Az elszámolásban szereplő eredeti bizonylatokat a megfelelő záradékkal kell ellátni: „……………… Ft összegben a ……………… számú támogatási szerződés terhére elszámolva.” A záradékolás célja annak biztosítása, hogy a bizonylatot más elszámoláshoz nem használják fel.

Elektronikus számla elszámolása esetén a záradékolás a következők szerint fogadható el:

1)   a számla kiállítója a számla kibocsátásakor rávezeti a számlára a támogatási szerződés azonosító számát és az „elszámoló bizonylat” szöveget, vagy

2)   amennyiben a számla kiállítója nem záradékol, akkor a Támogatott nyilatkozatot köteles tenni az alábbiak szerint:

„Alulírott ……………… (hivatalos képviselő) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy jelen nyilatkozattal elektronikusan megküldött ……… sorszámú e-számla ………… Ft összegben/teljes összegben a ………… számú támogatási szerződés terhére lett elszámolva.”

A Támogatott képviseletére jogosult személy által cégszerűen aláírt nyilatkozatot és az e-számlát elektronikus úton a [email protected] e-mail címre, valamint a nyilatkozat eredeti példányát papír alapon is szükséges megküldeni az elszámolás részeként.

 

-          A bizonylatok pénzügyi teljesítését igazolni kell.

A pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok: készpénzben teljesített fizetés esetén kiadási pénztárbizonylat vagy a pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban beállott változásokról vezetett könyvviteli nyilvántartás (időszaki pénztárjelentés, naplófőkönyv) hitelesített másolata. Banki átutalás esetén bankszámlakivonat vagy a nyitó és záró egyenleget is tartalmazó internetes számlatörténet hitelesített másolata, vagy banki igazolás az átutalás teljesüléséről.

 

-          A kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű beszerzés vagy szolgáltatás megrendelése esetén csatolni kell az erre irányuló szerződés hitelesített másolatát. Elfogadható az írásban elküldött és visszaigazolt megrendelés is.

 

-       A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton a megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani, a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani.

-       A Támogatott az elszámolás részeként külön nyilatkozik az általános forgalmi adó alanyiságáról, illetve a támogatáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó levonási jogosultságáról.

-       A Támogatott az elszámolás részeként külön nyilatkozik arról, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződött.

 

A pénzügyi elszámolás részeként csak olyan számla fogadható be, amely a támogatás felhasználásának időszakában (2022. január 01.– 2022. december 31.) keletkezett és a számlán lévő teljesítés dátum is ezen időszakba esik.

 

 

 

Amennyiben a Támogatott 2023. január 31-ig nem nyújtja be elszámolását vagy az elszámolás nem elfogadhatóan kerül benyújtásra, a Támogató a Támogatottat egyszeri alkalommal, 15 nap kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. Ha a Támogatott hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, a Támogató a támogatási szerződést felbontja és elrendeli a támogatás teljes összegének, vagy a hiánypótlással érintett, el nem fogadott részének visszafizetését.


A teljes támogatási összeg visszafizetésére kötelezett háziorvosi szolgáltató két évig nem pályázhat önkormányzati támogatásra.

 

Jelen pályázati felhívásban nem részletezett kérdések tekintetében a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.

 

9.        A pályázati felhívás közzététele, nyilvánossága, kihirdetése

 

Jelen pályázati felhívás megjelenik a www.erzsebetvaros.hu internetes oldalon, valamint az önkormányzati hirdetőtáblákon.

 

10.    További információk, kapcsolattartás

 

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás Zsákné Bujdosó Laurától
a 06-1/462-3380-as telefonszámon, valamint a [email protected] e-mail címen kérhető.


Pályázati felhívás mellékletei a háziorvosi szolgáltatók támogatására 2022