VÁROSGAZDÁLKODÁSI IRODA

Városgazdálkodási Iroda

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. II. emelet
E-mail: 

Irodavezető: dr. Máté Katalin
Telefon: 462-3225, 462-3215

Irodavezető helyettes: dr. Várhelyi Zsuzsanna
Telefon: 462-3287

 

Városgazdálkodási ügyintézés

dr. Gróza Zsolt

Irodavezető helyettes

462-3267

- önkormányzati rendeletek tervezetének kidolgozása;

- önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására kiírt pályázatok lebonyolítása;

- szerződések és nyomtatványok felülvizsgálata;

- ingatlangazdálkodással, kapcsolatos koncepciók, stratégiai tervek elkészítése;

Ellátja az EVIKVÁR Kft., EVIKINT Kft.,

ERVA Nonprofit Zrt.-vel történő együttműködéssel,

 valamint jogi, szakmai kontrolljukkal kapcso-

latos feladatokat;

dr. Lampert István

Irodavezető helyettes

462-3286

- az Önkormányzat peres és egyéb jogi ügyeivel kapcsolatos feladatok koordinálása;

- társasházzá alakítással kapcsolatos feladatok koordinálása, részben önkormányzati tulajdonú társasházak társasházi alapító okirat módosítási dokumentáció aláírásra előkészítése;

- közreműködés a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásában;

- megállapodások előkészítése;

- közjegyzővel való kapcsolattartás;

dr. Eisenbeck Nóra

Jogi ügyintéző

462-3295

- az Önkormányzat által, vagy ellene indított perekben a perbeli képviselet szervezése;

- peres és jogi ügyekhez kapcsolódó adatközlések ellátása;

- önkényes lakásfoglalási ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása,

közreműködés a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásában;

- Városüzemeltetési Bizottság üléseivel kapcsolatos feladatok ellátása;

Rutkai Noémi

Ügyviteli ügyintéző

462-3176

- az Iroda teljes körű iratanyagának postázása;

- levelezés lebonyolítása;

- titkársági feladatok ellátása.

Joó Mária

Városgazdálkodási és bizottsági ügyintéző

462-3225

- Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság üléseivel kapcsolatos feladatok ellátása;

Wendl Viktória

Városüzemeltetési és közrendvédelmi referens

462-3138

- köztisztasággal, településtisztasággal kapcsolatos feladatok ellátása;

- hulladékgazdálkodási hatósági ügyek intézése;

- közrendvédelmi szervekkel való kapcsolattartás;

- társasházi pályázatok lebonyolítása;

Szerencse Zsuzsanna

Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

462-3297

- önkormányzati vagyon naprakész nyilvántartása;

- önkormányzati beruházások aktiválása;

- statisztikai adatszolgáltatások elkészítése;

- az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal éves vagyonkimutatásának elkészítése;

Szabó Réka

Környezetvédelmi referens

462-3155

- az Önkormányzat Környezetvédelmi alapjával kapcsolatos feladatok ellátása;

- parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtása;

- zöldfelületek fenntartásával, karbantartásával összefüggő feladatok ellátása;

- játszóterek állapotának ellenőrzése;

- veszélyes hulladék begyűjtésének megszervezése, lebonyolítása;

Havassy Pál

Beruházási referens 1.

462-3165

- mélyépítési beruházási feladatok ellátása;

- tervezési programok összeállítása;

- beruházásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárásokkal összefüggő feladatok ellátása;

- közreműködés a beruházások/felújítások végrehajtásának, munkafolyamatainak ellenőrzésében;

dr. Domokos Diána

Közbeszerzési referens

462-3282

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása;

- közbeszerzésekhez szükséges dokumentációk előkészítése;

Csombordi Sándor

Beruházási referens

462-3268

- magasépítési beruházási feladatok ellátása;

- magasépítési beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok elvégzése;

- magasépítési beruházások munkafolyamatainak szakmai ellenőrzése;

- beruházásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárásokkal összefüggő feladatok ellátása;

- tervezési programok összeállítása;

Greifenstein János

Közútkezelői referens

462-3188

- közútkezelői feladatokkal összefüggő ügyek elvégzése;

- közreműködés a parkolás-szabályozási feladatok ellátásában.

dr. Szász Eleonóra

Európai uniós jogi és pályázati referens

462-3274

- az európai uniós jogi, valamint pályázati tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása;

- pályázati szerződések megkötésében közreműködés;

- pályázati tevékenységre vonatkozó nyilvántartás vezetése;

Tőzsér Éva

Pénzügyi referens

462-3291

- az Iroda által készített szerződések nyilvántartása;

- az Irodára érkező számlák felülvizsgálata és szakmai igazolásuk előkészítése;

- kifizetésre feladott számlák nyilvántartása;

- értékpapír állomány kezelése.

 

Feladatok, tevékenységek


1. Általános feladatok

a) Közreműködik a helyi közszolgáltatási feladatok ellátásában.

b) Közreműködik az Önkormányzat lakásgazdálkodási feladatainak az ellátásában

c) Gondoskodik az Önkormányzat tulajdonát képező közutak fenntartásáról.

d) Biztosítja a közúti járművel történő várakozást (parkolást) helyi közutakon, az Önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken.

e) Gondoskodik a helyi közutak és közterületek fenntartásáról, ideértve az önkormányzati tulajdonú közterület parkjainak és játszótereinek fenntartását, karbantartását is.

f) Közreműködik az Iroda feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati rendelet tervezetek elkészítésében.

g) Közreműködik a képviselő-testületi döntések előkészítésében, azokban az ügyekben, amelyek az iroda feladat- és hatáskörébe tartoznak.

h) Közreműködik a Képviselő-testület bizottságai azon döntéseinek előkészítésében és végrehajtásában, amelyek az iroda feladat- és hatáskörébe tartoznak

i) Ellátja az Iroda feladatkörébe tartozó ügyekben döntési hatáskörrel rendelkező képviselő-testületi bizottságok, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság és a Városüzemeltetési Bizottság működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a bizottsági koordinátorok iránymutatása alapján.

j) Közreműködik a Polgármester döntéseinek előkészítésében, azokban az ügyekben, amelyek az Iroda feladat- és hatáskörébe tartoznak.

k) Közreműködik a Polgármesterhez, a Jegyzőhöz, a Bizottságok elnökeihez az Iroda feladat-és hatáskörébe tartozó tárgykörben feltett kérdésekre adandó válaszok, felvilágosítások előkészítésében

l) Közreműködik a Polgármester azon önkormányzati, valamint közigazgatási feladatainak és hatásköreinek az ellátásban, amelyek az Iroda feladat- és hatáskörébe tartoznak.

m) Előkészíti az Iroda feladat- és hatáskörébe tartozó, az Önkormányzat által kötendő jogügyleteket.

n) Az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal által kötendő jogügyletek vonatkozásában nyilatkozik arról, hogy az adott jogügylet a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, vagy sem. Abban az esetben, ha az adott jogügylet a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, nyilatkozik arról, hogy a vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került.

o) Közreműködik az Önkormányzat éves költségvetése elkészítése során az Iroda feladat- és hatáskörével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok tervezésében

p) Kapcsolatot tart azokkal a közvetlenül, vagy közvetve az Önkormányzat 100%-os arányú tulajdonát képező gazdasági társaságokkal, amelyek az Iroda feladat- és hatáskörével összefüggő feladatokat látnak el.

q) Koordinálja az Önkormányzat számára szerződéses jogviszony alapján az Iroda feladat-és hatáskörével összefüggő feladatokat ellátó beszállítók tevékenységét, tartja velük a kapcsolatot.

r) Közreműködik a Jegyző társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos ellenőrzési feladatainak ellátásában.

2. Tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok

a) Közreműködik az Önkormányzat tulajdonosi jogai gyakorlásához és a vagyonával való gazdálkodásához szükséges tulajdonosi döntések előkészítésében és végrehajtásában, ideértve a részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlását is.

b) Gondoskodik az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonra – ideértve a közös tulajdont és a társasházi tulajdont is – vonatkozó kataszter felfektetéséről és folyamatos vezetéséről, az abból történő adatszolgáltatásról.

c) Elkészíti az Önkormányzat éves zárszámadásának mellékletét képező, önkormányzati vagyonkimutatást.

d) Koordinálja az Önkormányzat jogi – peres és nem peres – ügyeivel kapcsolatos feladatok ellátását, kapcsolatot tart az Önkormányzat jogi képviseletét ellátókkal.

e) Előkészíti és végrehajtja az önkormányzati tulajdoni hányaddal kapcsolatos tulajdonosi döntéseket a részben vagy 100%-ban az Önkormányzat tulajdonát képező társasházak társasházi közgyűlési határozatai alapján.

f) Kapcsolatot tart az ERVA Zrt.-vel a 100 %-ban az Önkormányzat tulajdonát képező társasházak társasházi közgyűlési határozatai végrehajtása érdekében.

g) Közreműködik a társasházi alapító okiratok elkészítésében, módosításában.

3. Az Önkormányzat részére szerződés alapján vagyongazdálkodási, városüzemeltetési és városfejlesztési feladatokat ellátó, közvetlenül, vagy közvetve 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos feladatok

a) Kapcsolatot tart az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal részére szerződés alapján vagyongazdálkodási, városüzemeltetési és városfejlesztési feladatokat ellátó, közvetlenül, vagy közvetve 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal (a továbbiakban gazdasági társaságok).

b) Részt vesz az Önkormányzati, Polgármesteri Hivatali költségvetésének a gazdasági társaságokat érintő tételeinek kidolgozásában.

c) Szakmai és törvényességi kontrollt gyakorol a gazdasági társaságok Képviselő-testület, illetve Képviselő-testület Bizottságai részére készített előterjesztések vonatkozásában.

d) Részt vesz a gazdasági társaságokkal kötendő szerződések, azok módosításai előkészítésében, ellenőrzi a gazdasági társaságok szerződésszerű teljesítését, igazolja teljesítésüket.

e) Az Iroda fent említett feladatai ellátásához a gazdasági társaságoktól bármely, a gazdasági társaság által ellátott tevékenységgel, intézett üggyel kapcsolatban minden szükséges információt, tájékoztatást bekérhet (pl. éves költségvetés, üzleti terv, ezek teljesítése, beleértve időarányos teljesítést is, stb.).

4. Lakás- és helyiséggazdálkodással, elidegenítéssel kapcsolatos feladatok

Közreműködik az Önkormányzat tulajdonát képező lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával és a bérbeadói jogok gyakorlásával és elidegenítésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

5. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, illetve az Önkormányzat intézményei pályázati tevékenységével kapcsolatos feladatok

Ellátja az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, illetve az Önkormányzat intézményei pályázati tevékenységével kapcsolatos feladatokat, melyek ellátását a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Pályázati Szabályzatáról szóló 20/2013.(X.1.) számú Polgármesteri és Jegyzői együttes intézkedés a Városgazdálkodási Iroda feladatkörébe utalja.

6. Az Önkormányzat által lakóközösségek, illetve az Önkormányzat intézményei részére nyújtandó növényesítési és kapufigyelő rendszer kialakításához nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatok

a) Ellátja az Önkormányzat által a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatással kapcsolatos feladatokat

b) Ellátja az Önkormányzat által nyújtandó otthonvédelmi támogatásokkal kapcsolatos feladatokat

7. Általános környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok

a) Ellátja a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) számú kormányrendelet által meghatározott, a Jegyző által ellátandó feladat- és hatásköröket

b) Közreműködik az Önkormányzat környezetvédelmi programjának kidolgozásában és végrehajtásában

c) Közreműködik az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjával kapcsolatos feladatok ellátásában

8. Zöldfelület-fenntartással, növényvédelemmel kapcsolatos feladatok

a) Ellátja a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.(.VIII.30.) számú kormányrendelet által meghatározott, a Jegyző által ellátandó feladatokat- és hatásköröket.

b) Közreműködik az önkormányzati tulajdonú, illetve önkormányzati kezelésű közterületi zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásában.

9. Az önkormányzati tulajdonú közterületeken található játszóterek fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok

a) Folyamatosan ellenőrzi az önkormányzati tulajdonú, közterületeken található játszóterek állapotát.

b) Ellenőrzi, hogy az Önkormányzat részére szerződés alapján a játszóterek fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat ellátó szervezet eleget tesz-e a szerződésben vállalt kötelezettségeinek.

10. Köztisztaság és a településtisztaság biztosításával kapcsolatos feladatok

a) Folyamatosan ellenőrzi, hogy az önkormányzati tulajdonú közterületek részére szerződés alapján takarítási, köztisztasági feladatokat ellátó szervezet eleget tesz-e a szerződésben vállalt kötelezettségeinek. Amennyiben az ellenőrzése során azt tapasztalja, hogy a takarítási, köztisztasági feladatokat ellátó szervezet a tevékenységét nem szerződésszerűen végzi, felhívja a szervezetet a szerződésszerű teljesítésre.

b) Közreműködik a közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátásában

11. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok

Ellátja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény által meghatározott, – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által kerületi önkormányzat feladatai közé sorolt - a Jegyző által ellátandó, valamint önkormányzati feladat- és hatásköröket.

12. Rendőrséggel, közbiztonsággal, közterület-felügyelettel, köztisztaság biztosításával kapcsolatos feladatok

a) Közreműködik a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok ellátásában

b) A közterületek tisztaságával és a közterületek rendjének biztosításával kapcsolatos önkormányzati feladatok hatékony ellátása céljából kapcsolatot tart Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Közterület-felügyeletével

13. Közútkezelői, közút nem közlekedés céljára történő igénybevételével kapcsolatos feladatok

Ellátja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. törvény, a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) számú KHVM rendelet, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet, valamint a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet által meghatározott, a Jegyző által ellátandó, valamint önkormányzati feladat- és hatásköröket

14. Közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok

a) Elkészíti az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal éves közbeszerzési tervét, szükség szerint gondoskodik annak módosításáról.

b) Előkészíti és lebonyolítja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzéseit.

c) Közreműködik azon közbeszerzési műszaki dokumentáció előkészítésében, melyekben a közbeszerzés tárgya szerinti szakiroda a Városgazdálkodási Iroda.

d) Elkészíti az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzéseiről az éves statisztikai jelentést és megküldi Közbeszerzési Hatóság részére.

e) Kapcsolatot tart az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részére megbízási szerződés alapján közbeszerzési szakértői tevékenységet végző szakértővel.

f) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek ellátásért a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatában foglaltak szerint az Iroda a felelős.

15. Az Önkormányzat beruházásaival kapcsolatos feladatok

a) Közreműködik az Önkormányzatnak és a Polgármesteri Hivatalnak az Iroda feladat- és hatáskörébe tartozó beruházásaival kapcsolatos közbeszerzései előkészítésében.

b) Lebonyolítja az Önkormányzatnak és a Polgármesteri Hivatalnak – ha a beruházás/beszerzés közbeszerzés köteles – az Iroda feladat- és hatáskörébe tartozó beruházásaival kapcsolatos engedélyezési eljárásait.

c) Közreműködik az Önkormányzatnak és a Polgármesteri Hivatalnak – ha a beruházás/beszerzés közbeszerzés köteles – az Iroda feladat- és hatáskörébe tartozó beruházásai lebonyolításában.

d) Közreműködik az Önkormányzatnak és a Polgármesteri Hivatalnak – ha a beruházás/beszerzés közbeszerzés köteles – az Iroda feladat- és hatáskörébe tartozó műszaki ellenőri feladatainak az ellátásában.

e) Gondoskodik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai üzembe helyezési okmányainak elkészítéséről.

f) Teljesíti az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatásokat a KSH részére.

16. Településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

a) Közreműködik az Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának elkészítésében és a koncepcióban foglaltak végrehajtásában.

b) Közreműködik az Önkormányzat középtávú gazdasági programjának összeállításában és a programban foglaltak végrehajtásában.

c) Közreműködik az „Erzsébet Terv” összeállításában és az „Erzsébet Terv”-ben foglaltak végrehajtásában.

Kérjük, hogy az iroda tevékenységével, illetve egyedi ügyeikkel kapcsolatos kérdéseiket az iroda központi e-mail címén tegyék fel. Bejelentésüket az irodavezető továbbítja az intézkedésre kijelölt munkatársnak.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a Lakáscsoport 2007. augusztus 1. óta az ERVA Zrt.-n (Erzsébetvárosi Vagyonkezelő Zrt.) belül működik. Címe: 1071 Bp. Damjanich u. 12., Telefonszáma: 352-8654

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő

13:30 – 18:00

Kedd

nincs ügyfélfogadás

Szerda

8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30

Csütörtök

nincs ügyfélfogadás

Péntek

8:00 – 12:00

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT