HUMÁNSZOLGÁLTATÓ IRODA

Humánszolgáltató Iroda

 

Cím:          1076 Budapest, Garay utca 5.
Telefon:    462-3328, 462-3400
E-mail:     

 

Kérjük, hogy egyedi ügyeikkel kapcsolatban az Ügyfélszolgálati Iroda Garay utca 5. sz. alatti, az Erzsébet krt. 6. sz. alatti, ill. a Klauzál téri Csarnokban lévő kirendeltségét keressék fel ügyfélfogadási időben.
E-mailben megírhatják kérdéseiket, észrevételeiket a Humánszolgáltató Iroda központi e-mail címére a -ra (teljes név, pontos lakcím valamint telefonos elérhetőség feltüntetésével), vagy érdeklődhetnek telefonon is az Iroda titkárságán a 06 1/462-3328-as telefonszámon.

 

Az ügyfelek saját ügyintézőjüket telefonon, a lenti táblázat segítségével, közvetlen telefonszámon is elérhetik.
A szociális ügyintézővel való, személyes találkozás lehetősége a Garay u 5. sz. alatti Ügyfélszolgálati Irodán minden ügyfelünk számára elérhető, az alábbiak szerint:

 

hétfő:                     13.30–18.00 óráig
szerda:                  8.00–16.30 óráig
péntek:                  8.00–12.00 óráig

 

                  Vezetők       

Telefon

Szobaszám

dr. Tóth Gabriella
Irodavezető

462-3327

108

Nyári Petra

Irodavezető-helyettes (Kulturális-, művelődési- és sport ügyek) 

462-3322

116

Selmeci Krisztina

Irodavezető-helyettes (Szociális-, egészségügyi-, intézményi ügyek)

462-3339

103

                Ügyintézők

 

 

Bajnok Andrea
szociális ügyintéző

462-3328

107

Bock Dorottya
szociális ügyintéző, köztemetés ügyek

462-3351

110

Cretinné Nagy Szilvia
ügyintéző 

462-3349

123

Czagány Lászlóné
szociális ügyintéző

462-3345

109

Farkasné Buczkó Zsuzsanna
szociális ügyintéző

462-3413

115

Gál Zoltán

pénzügyi referens 

462-3424

104

Kereskényi Ágnes
ügyintéző

462-3343

106

Urbancsokné Tóth Mónika 
szociális intézményi referens 

462-3414

105

Vidák Annamária
szociális ügyintéző

462-3337

109

Zsákné Bujdosó Laura
szociális intézményi koordinátor 

462-3380

105

 

Művelődési, oktatási és sport ügyek

Telefon

Szobaszám

Dr. Tánczos Viktória
jogi ügyintéző 

462-3329

113

Prógli Katalin
kulturális és intézményi referens

462-3399

114

Tóth Lászlóné
művelődési referens

462-3342

114

 

A Humánszolgáltató Iroda főbb feladatai:

Segélyezési terület:

 • elbírálja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és pótlék iránti kérelmeket, elkészíti az ezekhez kapcsolódó környezettanulmányokat, jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel esetén intézi a visszafizetéssel kapcsolatos ügyeket, amennyiben a jogosultság megszűnik, gondoskodik a folyósítás megszüntetéséről,
 • megállapítja, hogy a gyermek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű,
 • elbírálja a települési támogatás keretén belül a(z):
  • átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz, továbbá krízis helyzethez;
  • elhunyt személy eltemettetésének költségeihez,
  • gyermekvédelmi;
  • beiskolázási;
  • a lakhatáshoz kapcsolódó,
  • a gyógyszerkiadásokhoz,
  • a lakhatási hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtható (adósságkezelési szolgáltatás) kérelmeket, környezettanulmányt készít, megállapítja a támogatás mértékét, gondoskodik annak kifizetéséről; az évenkénti vagy eseti felülvizsgálatokról, intézkedik a havi kifizetésről, illetve annak megszüntetéséről; jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel esetén a visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatos ügyintézésről, megszüntetésről; továbbá
 • kapcsolatot tart az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevő közüzemi szolgáltatókkal, az adósságkezelési tanácsadást végző Család- és Gyermekjóléti Központtal;
 • megállapítja az ösztöndíj támogatás összegét, intézkedik a kifizetésről,
 • elbírálja a táborozási támogatás iránti kérelmeket,
 • lefolytatja a köztemetéssel kapcsolatos eljárást,
 • elbírálja a fűtési támogatás iránti kérelmeket, gondoskodik a támogatás kifizetéséről
 • elbírálja a kiegészítő szállítási támogatás iránti kérelmeket
 • elbírálja a jövedelempótló rendszeres támogatás iránti kérelmeket
 • az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. részére átadja a szociális lakbérrel kapcsolatos adatokat

 

Intézményirányítási terület:

 • fenntartói ellenőrzést végez a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján - személyes gondoskodás keretében - a szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekben
 • fenntartói ellenőrzést végez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján - személyes gondoskodás keretében - gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekben
 • az önkormányzat kötelezően ellátandó, valamint önként vállalt feladataira köttetett ellátási/támogatási/együttműködési szerződései alapján szakmai ellenőrzést végez az intézményekben a szerződésekben foglalt szolgáltatásokra vonatkozóan
 • közreműködik a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi intézményvezető(k) kinevezésével kapcsolatos személyügyi és munkaügyi kérdések rendezésében
 • közreműködik a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi intézmények működési engedélyeztetési eljárásában
 • figyelemmel kíséri a szociális és gyermekvédelmi intézmények kihasználtságát
 • részt vesz az intézmények működését érintő szakmai beszámolók, éves jelentések összeállításában
 • a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi intézményekben ellátottak érdekvédelmét felügyeli
 • a statisztikai jelentéseket elkészíti; a Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszerben (KENYSZI) a fenntartó részéről ellátja az e-képviselő feladatait az adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltatók felett
 • az intézményi ellátást érintő panaszos ügyeket kivizsgálja
 • kapcsolatot tart az Erzsébetvárosban működő szociális intézményekkel és szervezetekkel
 • a VII. kerületi fenntartású bölcsődék nyári zárását Képviselő-testületi döntésre előkészíti
 • ellátja a „Használt cikkek tárháza” elnevezésű szociális bútorraktár működésével kapcsolatos feladatokat
 • gondoskodik az önkormányzati fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézmény alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosításával összefüggő feladatokról
 • az egészségügyi alapellátás biztosítása körében gondoskodik az egyes egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában az ellátási szerződések megkötéséről, módosításáról
 • gondoskodik szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi feladatokkal összefüggő, jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről
 • ellátja a helyi szociálpolitikai kerekasztal titkári teendőit

 

Művelődési, oktatási és sport ügyekkel kapcsolatos feladatok

 • ellenőrzi a VII. kerületi fenntartású óvodák törvényes működését
 • önkormányzati rendeletekben, határozatokban szabályozott gyermekek, tanulók részére biztosított juttatásokkal kapcsolatos szervezési feladatokat elvégzi
 • kivizsgálja a szülői bejelentéseket, panaszügyeket
 • a nyugdíjas pedagógusok részére díszoklevél kiállítását kezdeményezi
 • a jogszabályok által előírt esetekben gondoskodik a különböző szakértői vélemények elkészíttetéséről
 • a VII. kerületi fenntartású óvodák nyári zárását koordinálja, mely magába foglalja a zárva tartó intézmény gyermekeinek szülői igény szerinti elhelyezését az adott időszak alatt
 • gondoskodik a nyári tanítási szünet alatti napközis tábor megszervezésével kapcsolatos döntések előkészítéséről
 • Képviselő-testületi döntésre előkészíti az óvodák felvételi körzeteinek felülvizsgálatát és meghatározását, az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát
 • adategyeztetést végez a Kormányhivatal részére az általános iskolai felvételi körzetek meghatározásához
 • a Belső-Pesti Tankerületi Központtal az átadott intézményeket érintően – folyamatosan kapcsolatot tart, adatot szolgáltat, koordinálja a köznevelési intézmények átadása tárgyában létrejött szerződéseket, az ezzel kapcsolatos operatív feladatokat, lebonyolítja az egyeztetéseket
 • szakmai segítséget nyújt a jegyző köznevelési törvényben meghatározott feladatainak végrehajtásához, adatot szolgáltat
 • előkészíti az önkormányzat által meghirdetett közművelődési tárgyú pályázatok elbírálását, a támogatói döntésekről nyilvántartást vezet, elkészíti a támogatási megállapodásokat
 • ellátja a pályázatok és egyedi elbírálás alapján juttatott támogatásokkal kapcsolatos elszámolási és ellenőrzési feladatokat
 • ellátja az Erzsébetvárosi tehetséggondozással kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a támogatási megállapodások megkötéséről (fiatal tehetségek támogatása)
 • a Bursa Hungarica pályázat lebonyolításával kapcsolatos feladatokat elvégzi
 • működteti az Erzsébetváros Felsőoktatási Ösztöndíj rendszerét
 • koordinálja a fiatalok jogosítványának megszerzéséhez nyújtott támogatással kapcsolatos feladatokat
 • előkészíti a közművelődéssel kapcsolatos koncepciókat, stratégiai terveket, szervezési, koordinációs feladatokat lát el a folyamat során
 • ellátja az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft. tekintetében a közszolgáltatási keretszerződésben meghatározott és egyéb tulajdonosi jogokkal összefüggő szakmai és pénzügyi elszámoltatási feladatokat, valamint részt vesz az ezzel összefüggő monitoring rendszer érvényesítésében
 • ellátja a közművelődési tárgyú közszolgáltatási szerződésekkel, közművelődési megállapodásokkal kapcsolatos feladatokat
 • gondozza a nevelési-oktatási intézmények működésével összefüggő feladat-ellátási szerződéseket, kapcsolatot tart az intézményekkel és a feladatellátást végző EVIKINT Kft-vel
 • ellátja az önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőire vonatkozóan valamennyi munkáltatói döntést igénylő feladat előkészítését, vezeti az előírt nyilvántartásokat
 • koordinálja a balatonmáriafürdői és ruzinai önkormányzati gyermeküdülők igénybevételével kapcsolatos feladatokat, kiemelten a nevelési-oktatási, szociális intézmények részére kiírt pályázat lebonyolítását, a turnusbeosztás elkészítését, a beutalók kiállítását

 

Sport

 • megszervezi a VII. kerületi óvodákba járó gyermekek uszodai vízhez szoktató programjait
 • ellátja a VII. kerületi óvodások teniszhez szoktató kurzusaival, továbbá az általános iskolások teniszoktatásával kapcsolatos feladatokat
 • meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról
 • előkészíti az önkormányzat által meghirdetett sport tárgyú pályázatok elbírálását, a támogatói döntésekről nyilvántartást vezet, elkészíti a támogatási megállapodásokat
 • ellátja a pályázatok és egyedi elbírálás alapján juttatott támogatásokkal kapcsolatos elszámolási és ellenőrzési feladatokat
 • előkészíti a képviselő-testület sportra vonatkozó döntéseit, szakmai egyeztetést végez, szervezi, koordinálja a hozott döntések végrehajtását
 • sport területén statisztikákat, nyilvántartásokat készít (Kabinettel együttműködve)

 

Civil szervezetek, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok

 • döntésre előkészíti az önkormányzat által meghirdetett civil szervezetek számára kiírandó pályázatok elbírálását, a támogatói döntéseknek megfelelően elkészíti a támogatási szerződéseket
 • ellátja az egyházak és a nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokkal kapcsolatos döntés-előkészítő feladatokat, elkészíti a támogatási szerződéseket
 • ellátja a pályázatok és egyedi elbírálás alapján juttatott támogatásokkal kapcsolatos elszámolási és ellenőrzési feladatokat
 • közreműködik a civil, egyházi és nemzetiségi ügyeket érintő, döntések előkészítésben és végrehajtásában
 • nyilvántartást vezet a kerületben működő civil szervezetekről.

 

 

 

Utca

Ügyintéző

Mellék

AKÁCFA U.

Bajnok Andrea

3328

ALMÁSSY TÉR

Czagány Lászlóné

3345

ALMÁSSY U.

Czagány Lászlóné

3345

ALPÁR U.

Czagány Lászlóné

3345

ALSÓERDŐSOR U.

Vidák Annamária

3337

ASBÓTH U.

Bajnok Andrea

3328

BAJZA U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

BARÁT U.

Czagány Lászlóné

3345

BARCSAY U.

Bajnok Andrea

3328

BAROSS TÉR

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

BETHLEN TÉR

Czagány Lászlóné

3345

BETHLEN G. U.

Vidák Annamária

3337

CSÁNYI U.

Bajnok Andrea

3328

CSENGERY U.

Czagány Lászlóné

3345

CSERHÁT U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

DAMJANICH U.

Bajnok Andrea

3328

DEMBINSZKY U.

Czagány Lászlóné

3345

DOB U.

Vidák Annamária

3337

DOHÁNY U.

Bock Dorottya

3351

DÓZSA GY. U.

Bock Dorottya

3351

ERZSÉBET KRT.

Bajnok Andrea

3328

GARAY TÉR

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

GARAY U.

Czagány Lászlóné

3345

HÁRSFA U.

Bajnok Andrea

3328

HERNÁD U.

Bock Dorottya

3351

HEVESI S. TÉR

Bajnok Andrea

3328

HOLLÓ U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

HUSZÁR U.

Vidák Annamária

3337

HUTYRA U.

Czagány Lászlóné

3345

ISTVÁN U.

Czagány Lászlóné

3345

IZABELLA U.

Bajnok Andrea

3328

JOBBÁGY U.

Czagány Lászlóné

3345

JÓSIKA U.

Bajnok Andrea

3328

KAZINCZY U.

Bajnok Andrea

3328

KÁROLY KRT.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

KERTÉSZ U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

KIRÁLY U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

KISDIÓFA U.

Bajnok Andrea

3328

KLAUZÁL TÉR

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

KLAUZÁL U.

Vidák Annamária

3337

KÜRT U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

LÖVÖLDE TÉR

Bock Dorottya

3351

MADÁCH TÉR

Czagány Lászlóné

3345

MADÁCH U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

MAREK J. U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

MUNKÁS U.

Czagány Lászlóné

3345

MURÁNYI U.

Bajnok Andrea

3328

NAGYDIÓFA U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

NEFELEJCS U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

NYÁR U.

Vidák Annamária

3337

OSVÁTH U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

PETERDY U.

Bajnok Andrea

3328

PÉTERFY S. U.

Bock Dorottya

3351

RÁKÓCZI ÚT

Vidák Annamária

3337

REJTŐ J. U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

ROTTENBILLER U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

RÓZSA U.

Czagány Lászlóné

3345

RÓZSÁK TERE

Bock Dorottya

3351

RUMBACH S. U.

Vidák Annamária

3337

SAJÓ U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

SÍP U.

Vidák Annamária

3337

SZÁZHÁZ U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

SZINVAU.

Czagány Lászlóné

3345

SZÖVETSÉG U.

Bajnok Andrea

3328

THÖKÖLY ÚT

Vidák Annamária

3337

TIVADAR U.

Czagány Lászlóné

3345

VÁROSLIGETI FASOR

Bock Dorottya

3351

VERSENY U.

Czagány Lászlóné

3345

VÖRÖSMARTY U.

Czagány Lászlóné

3345

WESSELÉNYI U.

Vidák Annamária

3337

 

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT