PÉNZÜGYI IRODA

Pénzügyi Iroda

 

 

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. IV. emelet
Irodavezető: Fitosné Z. Zsuzsa
Telefon: 462-3234
Fax: 342-2965
E-mail: 

 

Pénzügyi Iroda munkatársai

Név                                                                                                                                       szoba            telefon

 

Fitosné Zemanovics Zsuzsanna                                       irodavezető                                 IV/408          462-3234

Dobrovitzky Anna                                                        irodavezető-helyettes                       IV/404          462-3195

 

 

Titkárság:

Paróczai-Metz Nikoletta                                                                                                       IV/407          462-3234

Sajtos Apollónia                                                                                                                   IV/407          462-3190

 

Költségvetési csoport:

Bőcz Judit                                                                        mb. csoportvezető                        IV/403          462-3153

Klein Gábor                                                                                                                           IV/403          462-3219

 

 

Pénzügyi csoport:

Borbás Anett                                                                    csoportvezető                               IV/406          462-3240

Nyéki Katalin                                                                                                                         IV/427          462-3292

Schmidtné Bodnár Andrea                                                                                                    IV/427          462-3259

Vida Gabriella                                                                                                                       Pénztár         462-3117

 

Számviteli csoport:

Tóthné Szőke Izabella                                                     csoportvezető                               IV/423          462-3233

Barabás Lászlóné                                                                                                                 IV/418          462-3108

Gács Mária                                                                                                                           IV/405           462-3109

Puskásné Tagai Beatrix                                                                                                        IV/423          462-3107

Sölétormosné T. Erika                                                                                                          IV/421          462-3299

Szabóné Paksi Marianna                                                                                                      IV/423          462-3119

Tölgyesi Melinda Márta                                                                                                         IV/418          462-3238

Végh Viktória                                                                                                                         IV/423          462-3239

 

Adócsoport:                                               akadálymentes bejutás az utcáról biztosított              fax:      342-2564

Macherné dr. Sebők Irén                                                csoportvezető                               földszint        462-3231

Barabás Eszter                                                                                                                     földszint        462-3105

Bedő Attila                                                                                                                            földszint        462-3293

Fulmer-Bubenkó Edina                                                                                                        földszint        462-3266

Jandrasovics Tünde                                                                                                             földszint        462-3229

Katona István                                                                                                                       földszint        462-3228

Somlai Andrea                                                                                                                      földszint        462-3175

Szalai Tímea                                                                                                                         földszint        462-3252

Szőke Csaba                                                                                                                        földszint        462-3179

Török Istvánné                                                                                                                      földszint        462-3256

Tréznikné Majoros Mária                                                                                                      földszint        462-3230

Varga László                                                                                                                         földszint        462-3180

 

Intézmény-gazdálkodási csoport:

Tóth Eszter                                             irodavető-helyettes, csoportvezető                       IV/415          462-3140

Gallai Zsuzsanna                                                                                                                  IV/411          462-3111

Gugyerás Vivien                                                                                                                   IV/411          462-3156

Gyüre-Erős Erika                                                                                                                  IV/411          462-3111

Váradi Katalin                                                                                                                       IV/414          462-3168

Vona Balázsné                                                                                                                     IV/411          462-3156

 

Feladatok, tevékenységek


Az iroda szerkezeti felépítése:

 • Számviteli Csoport
 • Költségvetési Csoport
 • Pénzügyi Csoport
 • Intézménygazdálkodási Csoport
 • Adócsoport

 

A Pénzügyi Iroda tevékenységi körébe tartozó feladatok:


A Pénzügyi Iroda ellátja az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos valamennyi feladatot. A gazdálkodást a mindenkor hatályos jogszabályok alapján kell végrehajtani, melyek közül kiemelkednek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az éves költségvetési törvények, valamint az államháztartási számvitelre vonatkozó kormányrendeletek. A fő cél az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó szolgáltatások, hatósági feladatok, a működtetés folyamatos biztosítása, amely magában foglalja a lakosság kiszolgálásában résztvevő intézmények működtetését, a segélyek folyósítását, s minden egyéb gazdálkodási feladatot.

 

Ezek keretében, felsorolás jelleggel, a teljesség igénye nélkül az alábbiakat emeljük ki:

 • Önkormányzati költségvetés tervezésének előkészítése,
 • intézményfinanszírozás, pénzügyi felügyeleti tevékenység,
 • könyvvezetési és beszámolási kötelezettség,
 • pénzforgalom bonyolítása,
 • vevő-szállító és egyéb bevételi és hitel analitikus nyilvántartása,
 • lakás elidegenítés, bérlakás értékesítés analitikus nyilvántartása,
 • az Erzsébetvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának vitele, könyvvezetése, a pénzügyi kiadások egyeztetése, számukra tájékoztató elkészítése,
 • egyéb követelések, kötelezettségek nyilvántartása,
 • helyi és munkáltatói kölcsönök nyilvántartása,
 • bírságok, gondozási díjak behajtása,
 • tartásdíj megelőlegezés,
 • társasházi felújítási pályázatok nyilvántartása, könyvelése, ellenőrzése, utalásra előkészítése,
 • helyiség igénybevételi díj nyilvántartása,
 • kincstárjegyek, kárpótlási jegyek analitikus nyilvántartása,
 • a kapcsolódó ügyfélforgalom bonyolítása,
 • a kötelezettségvállalások nyilvántartása,
 • a szerződés-tervezetek, közbeszerzés-tervezetek pénzügyi véleményezése.

 

Költségvetési Csoport

 • átmeneti finanszírozási rendelet, költségvetési rendelet, költségvetési rendelet-módosítások összeállítása,
 • a költségvetési tervezési időszakban táblázatok, kimutatások, elemzések készítése,
 • elemi költségvetés összeállítása,
 • pénzügyi tárgyú előterjesztések elkészítése a képviselő-testületi ülésekre,
 • költségvetési előirányzatok módosításához, átcsoportosításához analitikus nyilvántartások vezetése,
 • önkormányzati intézményekkel való kapcsolattartás, költségvetésük ellenőrzése,
 • az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításainak figyelemmel kísérése, az ehhez kapcsolódó analitikus nyilvántartás vezetése,
 • kiskincstári limitek összeállítása és egyeztetése,
 • intézmények időközi költségvetési jelentések, időközi mérlegjelentések, beszámolók felülvizsgálata,
 • állami támogatások és hozzájárulások igénylésének, évközi módosításának, év végi elszámolásának összesítése és nyilvántartása,
 • adatszolgáltatások ellátása a Magyar Államkincstár felé,
 • fővárosi forrásmegosztással kapcsolatos adatszolgáltatások ellátása.

 

Pénzügyi Csoport

A csoport látja el az önkormányzati feladatok és a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges kiadások és bevételek pénzügyi rendezését, valamint az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről különféle nyilvántartások vezetését.

A pénzügyi tevékenység keretében a beérkező bizonylatok érvényesítési feladatának ellátása, a pénzügyi követelések teljesítése, majd a napi bankanyag feldolgozása, rögzítése és továbbítása a Számviteli Csoport részére.

Az analitikus nyilvántartásokkal kapcsolatban:

 • az önkormányzati rendelet alapján fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása, valamint a lakáscélú helyi önkormányzati támogatások és önkormányzati kölcsön nyilvántartása,
 • gondozási díjak, bírságok, tartásdíj megelőlegezés nyilvántartása,
 • a részletre megvásárolt önkormányzati bérlakások nyilvántartása, helyiség igénybevételi díj nyilvántartása.

A bevételi analitikus nyilvántartások naprakészen tartalmazzák a követelések összegét, a befizetéseket, az aktuális törlesztéseket, hátralék vagy túlfizetés összegét. A helyi támogatások, önkormányzati kölcsönök, egyéb követelések nyilvántartása során az ügyfelek évente egyenlegközlő levélből értesülnek a fennálló tartozásról, elmaradásuk esetén fizetési felszólítást küld ki a csoport. További feladat, ha a hátralékosok felszólítása nem jár eredménnyel, az adósok ügyiratainak peresítés céljára történő átadása.
Munkáltatói kölcsönök folyósításának előkészítése, a törlesztő részletek vezetése és a befizetések figyelemmel kísérése.

Kincstárjegyek, kárpótlási jegyek, hitelek analitikus nyilvántartása.
Ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon felvilágosítás adása a kiutalt szociális segélyekről, támogatásokról, társasházi támogatásokról és egyéb teljesítésekről.

A Pénzügyi Csoport feladatát képezi a Fővárosi Kerületek Földhivatala felé a jelzálogjog törlési hozzájárulás előkészítése és továbbítása.

A Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. szám alatti pénztár fizeti ki a készpénzben folyósított segélyeket, illetve bonyolítja az illetékbélyeg árusítást. A pénztár bonyolítja az erzsébetvárosi nemzetiségi önkormányzatok készpénzes ügyintézését is.Számviteli Csoport


A Polgármesteri Hivatal vagyoni, pénzügyi helyzetében történő változásokat a kettős könyvvitel keretében vezeti. A gazdasági események figyelemmel kísérése érdekében folyamatos kapcsolattartás, rendszeres egyeztetés szükséges a gazdálkodó irodákkal, az egyéb gazdálkodó szervezetekkel. Negyedévenként a feladások alapján, pénzforgalmi jelentést és időközi mérlegjelentést készítenek, mely adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának megküldenek. A törvényi előírásoknak megfelelően elkészítik az önkormányzat éves költségvetési beszámolóját.


A csoport végzi a beérkező és kimenő számlák analitikus nyilvántartások vezetését. Itt történik a pénzügyi program keretében a vevők számára elkészített számlák kiállítása. E feladatok végrehajtása kiterjed a bevételek, kiadások naprakész könyvelésére, az ügyfelek tájékoztatására, kiértesítésére, fizetési felhívás küldésére, valamint a tartozások hatékony behajtására.

Itt történik a társasházi felújítási pályázatok nyilvántartása, könyvelése, ellenőrzése. A késedelmesen törlesztő ügyfelek felszólítása, valamint a hátralék beszedésének kezdeményezése, peresítésre átadás. Időközönként adatszolgáltatás az érintett bizottságok részére. A társasházi felújítási támogatások és kölcsönök nyilvántartása három jogcímen, felújítás, gáz alapvezeték felújítás, kéménykötelezés miatti felújítás szerint csoportosított.

A közterület foglalás bevételi analitikus nyilvántartás vezetésével kapcsolatos teendőket is teljes körűen végrehajtják.

Az önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások nyilvántartása, egyeztetési feladatok koordinálása, összefogása is a Számviteli Csoport feladatkörébe került.

 

Intézménygazdálkodási Csoport

 

 

A csoport látja el az egyes önkormányzati intézmények költségvetésével, pénzügyi gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. Ezek különösen:

 

 

 1. 1.      Az intézményi költségvetések tervezése

 

 1. 2.      Az intézmények költségvetési előirányzatainak felhasználása

 

 1. 3.      A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás

 

 1. 4.      A számlák, egyéb bizonylatok érkeztetése, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása

 

 1. 5.      A pénzkezelés – házipénztár és számlavezetés – feladatai

 

 1. 6.      Az intézmények számviteli feladatainak ellátása, a beszámolás

 

 1. 7.      Információáramlás, adatszolgáltatás

 

 1. 8.      Egyéb feladatok

 

Adócsoport

Adócsoport ügyfélfogadása

 

Délelőtt

Délután

Hétfő

08:00-12:00

13:00-18:00

Kedd

08:00-12:00

13:00-16:00

Szerda

08:00-12:00

13:00-18:00

Csütörtök

08:00-12:00

13:00-16:00

Péntek

08:00-12:00

-----------------

 

Telefon: 462-3229,-3230,-3256,-3231,-3189,-3266,-3179,-3228,-3252,-3180

Tájékoztatásunk célja: a helyi adóztatással kapcsolatos eljárás, az alkalmazott jogszabályok szükség szerinti ismertetése. Az alábbiakban az adócsoport feladatairól, tevékenységi köréről nyújtunk információt.

 

Gépjárműadó

A gépjárművek adóztatása a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII., valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján történik.

A legfontosabb tudnivalók a gépjármű tulajdonosok/üzembentartók számára:

Az adózónak bevallási, változás bejelentési kötelezettsége csak az adómentesség keletkezése, megszűnése, a gépjárműnek az adóalanytól való jogellenes eltulajdonítása esetén van.

 • Bejelentési kötelezettségét az ügyfél a változást követő 15 napig teljesítheti.

Minden más esetben (gépjármű vétele, eladása, forgalomba helyezése, forgalomból történő kivonása, lakcím, székhely, telephely, környezetvédelmi osztályba sorolás változása, rendszám csere) a Kormányhivatal okmány ügyekkel foglalkozó irodájánál kell bejelenteni.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: KEKKH) az adóhatóság részére havonta szolgáltat adatot a gépjárművek forgalomba helyezéséről (új gépjármű vételéről), forgalomba való visszahelyezéséről, forgalomból kivonásáról és a környezetvédelmi osztályba sorolás változásáról. E változások alapján a gépjárműadóval kapcsolatos határozatok havi rendszerességgel készülnek, és kerülnek postázásra

Azokban az esetekben ahol év közben nem történt változás, az Adóhatóság a fizetési kötelezettséget megelőzően a tárgyév február hónapban a KEKKH-tól kapott adatok alapján kiveti, illetőleg megszünteti az adót.

Az adó mértéke személygépjármű és motorkerékpár esetében a motor teljesítménye, kilowattban kifejezve:

GYÁRTÁSI ÉVBEN ÉS AZ AZT KÖVETŐ 3 NAPTÁRI ÉVBEN

345 forint/kilowatt

GYÁRTÁSI ÉVET KÖVETŐ 4-7 NAPTÁRI ÉVBEN

300 forint/kilowatt

GYÁRTÁSI ÉVET KÖVETŐ 8-11 NAPTÁRI ÉVBEN

230 forint/kilowatt

GYÁRTÁSI ÉVET KÖVETŐ 12-15 NAPTÁRI ÉVBEN

185 forint/kilowatt

GYÁRTÁSI ÉVET KÖVETŐ 16. NAPTÁRI ÉVBEN ÉS AZT KÖVETŐEN

140 forint/kilowatt

Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van megadva, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36 -tal kell osztani

2007 JANUÁR 01-TŐL SZEMÉLYGÉPJÁRMŰRE A KÖRNYEZETVÉDELMI ADÓKEDVEMÉNY MEGSZÜNT

A tehergépjármű (ide nem értve a nyerges vontatót) éves adója az önsúly egésze, növelve a raksúly 50 %- ával. Minden megkezdett 100 kilogramm után a tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft, a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft,

Az „E" betűjelű ideiglenes rendszámmal ellátott személyszállító gépjármű után 10.000 forint, tehergépjármű után 46.000 forint tételes adót kell fizetni. A „P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása 23.000 forint adót von maga után.

Egyéb lényeges tudnivalók:

 • Az adóztatási feladatokat, ha nem magánszemély az adózó, a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett, székhely, illetőleg telephely szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság látja el. Amennyiben a forgalmi engedély a székhelyet és a telephelyet egyaránt tartalmazza, az adóztatásra a telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult.
 • Magánszemély adózó esetében az állandó bejelentett lakcím szerinti önkormányzat adóhatósága illetékes.

Befizetési határidő:

 • Az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.
 • Év közben bekövetkezett változás esetén az adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

Az adófizetés módja: az adót a 11784009-15507008-08970000 számú gépjárműadó beszedési számlára kell megfizetni belföldi készpénz átutalási megbízással, illetve banki átutalással.

Késedelmes befizetés esetén a 11784009-15507008-03780000 számú számlára késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek napi mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 5. § (4) bekezdése értelmében, adóügyekben nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 36. §-ában foglaltakat, vagyis az adóhatóság továbbra is kérhet az ügyfél azonosításához szükséges adatokon túl más, az eljárás lefolytatásához szükséges adatot (jövedelemigazolás, vagyon nyilatkozat, stb).

 • Magánszemély esetében a súlyos mozgáskorlátozottságot a meghatározott orvosi szakvéleménnyel kell igazolni.
 • A kérelem kötelező tartalma: adózó és a gépjármű pontos adatai, a kérelem tárgya.
 • A gépjármű eltulajdonítása esetén az illetékes Rendőrkapitányság határozatát.

Az adókötelezettséget érintő változás bejelentése illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 30 nap.

I. fokon döntést hozó szerv: Jegyző megbízásából: Pénzügyi Iroda Adócsoport

II. fokon döntést hozó szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala

Minden adózó tárgyév február végéig értesítést kap számlaegyenlegéről, a fizetési határidőkről, tartozása, túlfizetése összegéről.

Helyi adók:

Építményadó, telekadó,

Általános információk:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1996. (IV. 26.) rendelete az építményadóról, a 16/2001. (IV. 20.) rendelete a telekadóról megtalálható az önkormányzat honlapján: http://www.erzsebetvaros.hu/ rendeletek címszó alatt.
A helyi adókat az adóhatóság kivetéssel állapítja meg az adózó bevallása alapján.
Az adókötelezettséget érintő változás esetén az adóbevallást a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell megtenni az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.
Az adót két egyenlő részletben folyó év március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.
Év közben bejelentett adókötelezettség keletkezése, változása esetén az adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell megfizetni.

Erzsébetváros közigazgatási területén adóköteles építmény, telek vásárlása esetén a bevalláshoz szükséges kitöltendő nyomtatványok a honlapon (pénzügyi iroda /űrlapok címszó alatt) találhatók.

Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.) önkormányzati rendeletben szabályozta a helyi adó hatálya alá tartozó ingatlanokra vonatkozó adókötelezettséget, mely szerint: adóköteles a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

Az építményadó mértéke 2013. január 1-től 1722 Ft/m/ év, 2015. január 1-től 1852 Ft/m/ év.

Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában álló lakásingatlan azon része, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakásként szerepel és azt a magánszemély kizárólag lakás céljára használja.

A telekadó mértéke az ingatlan korrigált forgalmi értékének 3 %-a.

Adóköteles építmény, telek vásárlása, eladása esetén a bevallási (bejelentési) nyomtatvány kitöltésén túl a Földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés másolatával, vagy széljegyes tulajdoni lappal kell a változást bejelenteni.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 5. §. (4) bekezdése értelmében, adóügyekben nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 36. §-ában foglaltakat, vagyis az adóhatóság továbbra is kérhet az ügyfél azonosításához szükséges adatokon túl más, az eljárás lefolytatásához szükséges adatot, dokumentumot (jövedelemigazolás, vagyon nyilatkozat stb).

Az építményadót a 11784009-15507008-02440000 számú, a
telekadót a 11784009-15507008-02510000 számú számlára kell teljesíteni.

Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó pénzintézeti utalással, pénzforgalmi számla nyitásra nem kötelezett személy esetében készpénz átutalási megbízással vagy banki utalással kell az adót megfizetni.

Késedelmes teljesítés esetén a 11784009-15507008-03780000 számú számlára késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek napi mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Az adókötelezettséget érintő változás bejelentése, illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 30 nap.

I. fokon döntést hozó szerv: Jegyző megbízásából: Pénzügyi Iroda Adócsoport

II. fokon döntést hozó szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala

Minden adózó tárgy év február hónapban értesítést kap számlaegyenlegéről, a fizetési határidőkről, tartozása, túlfizetése összegéről.

Idegenforgalmi adó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzatoknak arra, hogy illetékességi területükön helyi adókat vezessenek be. A Htv. 1. § (2) bekezdése alapján a fővárosi kerületi önkormányzatoknak lehetőségük van idegenforgalmi adót bevezetni.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2010.(XII. 31.) rendeletével döntött az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről.

Az adó mértéke a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj 4 %-a.

Az önkormányzat rendeletben szabályozta az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv (továbbiakban: IFA Könyv) vezetését is.

Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettnek a szállóvendégekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez a szükséges IFA Könyvet az önkormányzati adóhatóság térítés nélkül biztosítja.

A papír alapú nyilvántartás vezetése mellőzhető azon szállásad&

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT