IDEGENFORGALMI ADÓ

Idegenforgalmi adó

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzatoknak arra, hogy illetékességi területükön helyi adókat vezessenek be. A Htv. 1. § (2) bekezdése alapján a fővárosi kerületi önkormányzatoknak lehetőségük van idegenforgalmi adót bevezetni.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2010. (XII. 31.) számú rendeletével vezette be az idegenforgalmi adót, továbbá bevezette az egységes Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv vezetését is.

Az adó mértéke 2012. január 1-től minden megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj 4 %-a.

Minden szállásadónak  bejelentési, változás-bejelentési, valamint a tárgyhónapot követő 15-ig bevallási kötelezettsége van akkor is, ha abban a hónapban nem volt szálló vendége. A bevalláshoz szükséges űrlap letölthető Erzsébetváros honlapjáról.

Az önkormányzat a fenti rendeletben szabályozta az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv (továbbiakban: IFA Könyv) vezetését is.

Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettnek a szállóvendégekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez a szükséges IFA Könyvet az önkormányzati adóhatóság térítés nélkül biztosítja.

A papír alapú nyilvántartás vezetése mellőzhető azon szállásadók esetében, amely vállalkozások számítástechnikai program felhasználásával tartják nyilván a vendégeket.

A szállásadónak a számítógépes nyilvántartásról szóló nyilatkozatot (a rendelet 2. számú melléklete) kell kitöltve visszaküldeni az adóhatóság részére.

Az idegenforgalmi adót a 11784009-15507008-03090000 számú számlára kell teljesíteni.

Késedelmes teljesítés esetén a 11784009-15507008-03780000 számú számlára késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek napi mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Az egységes jogalkalmazói gyakorlat érdekében az alábbiakban részletes tájékoztatást nyújtunk az adóbeszedésre kötelezett alanyok részére:

 

Ennek célja a nyilvántartás vezetési kötelezettség egységes szabályozása. A szabályozott nyilvántartás megteremti annak feltételét, hogy az adóbeszedésre kötelezettek a nyilvántartást megfelelő adattartalommal vezessék, illetve az adóbevallásban érvényesített mentességeket megfelelő módon dokumentálják.

 

Az alábbiakban összefoglaljuk az idegenforgalmi adóval kapcsolatban Önt, illetve az Ön által képviselt vállalkozást megillető legfontosabb jogokat és előírt kötelezettségeket, valamint bemutatunk néhány általános, a gyakorlatban problémát okozó esetet az ellenőrzés tapasztalatai alapján.

 

Javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozza át a tájékoztatót az idegenforgalmi adó beszedéssel kapcsolatos feladatok szabályszerű gyakorlatának, a helyes jogalkalmazás kialakításának illetve az egységes joggyakorlat megteremtésének érdekében.

 

Az idegenforgalmi adónem speciális jellegű, mivel nem az adóalany áll közvetlen kapcsolatban az önkormányzati adóhatósággal, hanem az adózás adóközvetítő útján valósul meg. Az adókötelezettség kizárólag az adóbeszedésre kötelezettet terheli; a beszedésre kötelezett tesz adóbevallást, és az idegenforgalmi adót is a beszedésre kötelezett fizeti meg az önkormányzati adóhatóságnak.

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) 30. § (1) bekezdés a) pontja értelmében adókötelezettség azt a magánszemélyt terheli, aki nem állandó lakosként – azaz sem lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik az adott önkormányzat illetékességi területén –, az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

 

Erzsébetváros Önkormányzatának illetékességi területén az Ör. 4. §-a értelmében az adó alapja a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj ( a szálláshely általános forgalmi adóval csökkentett ára a kötelező reggeli és egyéb szolgáltatások nélkül), ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték (pl. üzemeltetési költség). Az adó mértéke a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj 4%-a.

 

Törvényi mentességet élveznek az alábbi személyek:

 

-       A 18. életévét be nem töltött magánszemély;

-       A gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;

-       A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá

-       Aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja].

-       Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.

-       A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszakák.

 

A mentesség akkor érvényesíthető, ha a vendég – a 18. életévet be nem töltött magánszemély kivételével – az Ör. 3. számú melléklet szerinti „Nyilatkozat idegenforgalmi adómentességről” nyilatkozatot kitölti.

 

A szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák csak abban az esetben mentesek az adó alól, ha a vendég a mentességre való jogosultságát igazolja a szállásadónak!

 

Néhány mentességi szabály értelmezése:

 

-       A 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége: Mentességi nyilatkozat kitöltése nem szükséges; a mentesség érvényesítése és igazolása a vendégkönyv születési időre vonatkozó bejegyzése alapján történik.

-       A gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély mentessége: A Htv. 52. § (33) pontja szerint szociális intézménynek minősül a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás. Az önkormányzat illetékességi területén (legalább) egy vendégéjszakát eltöltő magánszemély csak akkor mentes az adókötelezettség alól, ha gyógyintézetben (kórházban) fekvőbeteg-szakellátásban részesül, vagy szociális intézményben (idősek otthona, szeretetotthon, hajléktalan szálló, nappali melegedő, éjjeli menedék, anyaotthon, családok otthona) ellátott magánszemély. Ebből természetesen az is következik, hogy ha a magánszemély egészségügyi-és szociális ellátására a Htv. szerinti intézményben kerül sor, de elszállásolására szállodában, panzióban, magánszálláshelyen – vagy mindez fordítva –, akkor ezen személyt adómentesség nem illeti meg. Az adómentességhez tehát a két törvényi feltételnek együtt kell teljesülnie.

-       A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján biztosított adómentesség: Az adómentesség akkor vehető igénybe, ha a megszálló vendég a településen lévő oktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll, és ezt - nappali, esti, levelező tagozatos hallgatók számára kiállított – diákigazolvánnyal és iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolással is igazolni tudja. A tapasztalat azt mutatja, hogy a szállásadók a jogszabály téves értelmezése következtében az ilyen jogcímen érvényesített mentességet kiterjesztik a nem budapesti oktatási intézményben tanuló diákokra/hallgatókra is. A fent leírtak értelmében nem mentesíthető az idegenforgalmi adófizetés alól a nem budapesti oktatási intézmény diákja/hallgatója akkor sem, ha mint diák/hallgató szervezett rendezvényekre érkezik Budapestre (például: kórustalálkozó, diáksport-rendezvény, fesztivál). Előzőekben leírtak alól kivételt képez az az eset, ha a tanuló/hallgató Budapest illetékességi területén szakmai gyakorlatát végzi és azt az oktatási intézmény által kiadott igazolással alátámasztja.

-       Hatóság vagy bíróság intézkedése folytán a településen tartózkodó magánszemély adómentessége: például házi őrizet vagy börtönbüntetés folytán Budapesten tartózkodik.

-       Szakképzés keretében a településen megszálló vendég adómentessége: E jogcímen budapesti szakképzési intézményben tanuló diákok, az intézménnyel felnőttképzési szerződéses kapcsolatban lévő hallgatók mentesíthetők az adófizetési kötelezettség alól. Fontos hangsúlyozni, hogy nem minősül szakképzésnek a tartózkodási idő alapján beszedett idegenforgalmi adó tekintetében, és nem mentes az adó fizetése alól a kulturális-és sportrendezvényeken, valamint a szakmai értekezleten, tréningen illetve konferencián résztvevő magánszemély.

-       Szolgálati kötelezettséget teljesítő magánszemély adómentessége: Adómentes a Budapesten rendőrségi, tűzoltósági, katonai, polgárőri szolgálatot teljesítő magánszemély.

-       Budapesten székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozónak vagy munkavállalójának mentessége: E jogcímen az a vállalkozó vagy vállalkozás alkalmazottja mentesíthető, amely vállalkozó vagy vállalkozás Budapesten állandó székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, és csak abban az esetben, ha a munkavállalás céljából ide érkezett vendégek minden kétséget kizáróan – például kiküldetési rendelvénnyel, munkaszerződéssel vagy megbízólevéllel - tudják igazolni a szálláshely-szolgáltatónak, hogy munkavégzés céljából érkeztek Budapestre.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy adózóinknak a mentesség megítélésében e mentességi jogcím okozza a legnagyobb problémát, ezért néhány gyakorlati példán keresztül szeretnénk segíteni a szálláshely-szolgáltatást nyújtókat a jogszabály megfelelő értelmezésében.

-       E jogcímen nem mentesíthető az idegenforgalmi adó megfizetése alól, ha egy például Nyíregyházán székhellyel/telephellyel rendelkező vállalkozó/vállalkozás alkalmazottja - amely Budapesten székhellyel/telephellyel nem rendelkezik - érkezik munkavégzés céljából Budapesten székhellyel/telephellyel rendelkező céghez. Ezen jogcímen történő mentesítés megítélésében nem csak azt kell vizsgálni, hogy a munkavégzés helye Budapesten székhellyel/telephellyel rendelkező cég-e, hanem azt is, hogy az ideérkezett alkalmazott olyan cég munkavállalója-e, amely cég Budapesten székhellyel/telephellyel rendelkezik. Ezen két feltétel együttes teljesülése esetén mentesíthető az idegenforgalmi adó megfizetése alól a munkavégzés céljából Budapestre érkezett vendég.

A fentiek értelmében az Ör. 3. számú melléklet g) pontjának kitöltése során szükséges feltüntetni a szálláshelyet igénybevevő vendég munkáltatójának a nevét, címét és adószámát is.

-       Nem mentes az adófizetés alól az a magánszemély, aki Budapesten székhellyel/telephellyel rendelkező cég munkavállalója, de nem munkavégzés céljából tartózkodik Budapesten. 

-       Adómentes az olyan vállalkozó/vállalkozás alkalmazottja, amely ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet folytat, továbbá a vállalkozó/vállalkozás név szerint igazolja, hogy az ő megbízásából, munkavégzés céljából tartózkodik a településen. A Htv. 37.  § (2) bekezdése értelmében ideiglenes iparűzési tevékenységet végez az a vállalkozó/vállalkozás, amely egy adóéven belül 30-181 nap közti időtartamra építőipari, természeti erőforrást kutató, feltáró tevékenységet folytat a településen. Továbbá ide sorolandó minden olyan vállalkozás, amely egyetlen önkormányzat területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel (külföldi), de tevékenységéből közvetlen bevételre tesz szert.

Ebben az esetben csak akkor biztosítható adómentesség a munkavállalónak, ha az ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó/vállalkozás Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Adóhatóságához ideiglenes iparűzési tevékenység alá bejelentkezett. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység-végzés körülményét az adóhatósághoz való bejelentkezés ténye igazolja, ennek megtörténtét követően mind a bejelentkezett vállalkozót/vállalkozást mind a munkavállalóját megilleti az adómentesség. Nem mentesíthető az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség alól ideiglenes iparűzési tevékenységet végző jogcímen az ügynöki tevékenységet, vásározó tevékenységet végző magánszemély.

-       A jogszabály értelmében mentes az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség alól az üdülő tulajdonosának közeli hozzátartozója. A közeli hozzátartozó a Ptk. 685. § b) pontja értelmében a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyenes ági rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyenes ági rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyenes ági rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.

-       A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszakák adómentessége: Az állandó lakos kategória az idegenforgalmi adó vonatkozásában nem a fogalom köznapi értelmében használandó, ide sorolandó ugyanis minden olyan magánszemély, aki nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén.

Az adómentességre igényt tartó magánszemély az adatszolgáltatásra nem köteles, de ha az adatait és igazolását nem mutatja be (önkéntes adatszolgáltatás) az adóbeszedésre kötelezettnek, akkor a mentességet nem veheti igénybe.

Az adómentességet a szállásadó csak a vendég által szabályszerűen kitöltött nyilatkozat alapján érvényesítheti. A mentesség érvényesítése szempontjából irreleváns, hogy ki a szállás megrendelője, és a szolgáltatás értéke kinek került kiszámlázásra.

A Htv. 34. § (2) bekezdése értelmében az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek akkor is meg kell fizetni, ha azt elmulasztotta beszedni.

A fentiekben részletezett jogszabály ismerete és helyes alkalmazása azért is fontos, hogy egy esetleges ellenőrzés során az adóhatóság téves jogértelmezésből adódó hiányosságot ne állapítson meg, emiatt az adóhatóság ne alkalmazzon szankciókat.

 

Bízunk abban, hogy e bővített tájékoztatóval elősegítettük a jogalkotói szándék szerinti helyes jogértelmezést, a helyes joggyakorlat kialakítását a jogkövető magatartás megteremtése érdekében. Segíteni kívántuk Önöket az adóhatóság elvárásainak megismerésében azért, hogy az idegenforgalmi adózással kapcsolatos együttműködésünk hatékony és eredményes legyen. Mindezen törekvéseink az Önök érdekeit kívánják szolgálni úgy, hogy nem rónak további adminisztrációs és anyagi terhet Önökre, az adóhatóság számára viszont a tényleges idegenforgalom alakulásának megismerését teszi lehetővé.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

NIEDERMÜLLER PÉTER, POLGÁRMESTER

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT