SPECIÁLIS ELJÁRÁSOK - BECSÜLETSÉRTÉS

Becsületértés:
A becsületsértés törvényi tényállása:
Aki mással szemben a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ vagy egyéb ilyen cselekményt követ el.

Becsületsértés fogalma:
Becsületsértő minden olyan sértő, lealacsonyító vagy gyalázkodó kifejezés, vagy egyéb megnyilvánulás, amely a sértett nemére, szexuális identitására, kisebbségi helyzetére, vagyoni állapotára, jellemére, testi vagy szellemi képességeire, foglalkozására, szokásaira, fizikai tulajdonságaira stb. vonatkozik.
Megvalósulhat durva trágárság, de merő gúny, tréfa formájában is.
A cselekménynek címzett formában, tehát személyre szólóan kell megvalósulnia.

Becsületsértés miatt csak a sértett magánindítványa alapján indulhat eljárás. Magánindítvány a sértett jognyilatkozata, amelyben a cselekmény elkövetőjének felelősségre vonását kéri.
Ha a sértett korlátozottan cselekvőképes (gondnokság alatt áll, vagy életkora 14-18 év között van) úgy a magánindítványt rajta kívül törvényes képviselője is előterjesztheti.
Ha a sértett cselekvőképtelen (ilyen fokozattal áll gondnokság alatt, vagy 14. életévét még nem töltötte be) akkor törvényes képviselője jogosult az előterjesztésre, de ez a jog megilleti a gyámhatóságot is.
(Ha a sértett meghal, a még nyitva álló határidőben hozzátartozója is jogosult a magánindítvány benyújtására.)

A magánindítványt attól a naptól számított 30 napon belül lehet előterjeszteni, amelyben a sértett az eljárás alá vont személy kilétéről tudomást szerzett.
A határidő jogvesztő, elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A magánindítvány az érdemi határozat meghozataláig visszavonható.

A magánindítványon sértettenként 3.000.- Ft illetéket kell leróni (illetékbélyeggel).

Amennyiben a sértett a meghallgatáson idézésre nem jelenik meg és távolmaradását alapos okkal nem mentette ki, a szabálysértési hatóság az eljárást megszünteti és a sértettet kötelezi az eljárási költség megfizetésére.

Az eljárás alá vont (feljelentett) személy kölcsönös becsületsértés esetén az első meghallgatáson a 30 napos határidőn túl, de még elévülési időn belül kérheti a másik fél felelősségre vonását (viszont-magánindítvány).

Az ügy érdemi elbírálását megelőzi a felek kibékítésének megkísérlése.

A jogorvoslati kérelmen (panasz, kifogás) benyújtónként 3.500,- Ft illetéket kell leróni.

A jogorvoslati kérelmet – az általános szabálytól eltérően – minden esetben a bíróság bírálja el.

Alkalmazott jogszabályok:
1999. évi LXIX. törvény 10.§, 73.§, 129-132.§, 138.§

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

NIEDERMÜLLER PÉTER, POLGÁRMESTER

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT