ÁPOLÁSI DÍJ

Ügytípus megnevezése:

Ápolási díj


Általános információk:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében

Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha:

- kereső tevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja,

- szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,

- a közös háztartásban élő gyermek után a szülők bármelyike terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy gyermeknevelési támogatásban részesül,

- rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett   keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján - kereső képtelenné válás esetén folyósítanak.

Rendszeres pénzellátásnak minősül:

A táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék,  az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán legalább két árvaellátásra jogosult gyermek ellátásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408(71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.

Fokozott ápolást igényel az a fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem képes:

a) étkezni, és/vagy

b) tisztálkodni, és/vagy

c) öltözködni, és/vagy

d) illemhelyet használni, és/vagy

e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. § (3) bekezdése szerint az ápolási díjra való jogosultság szempontjából:

1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek

a) segédeszközzel, vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,

b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,

c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás, vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően súlyos betegség miatt középsúlyos, vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki az IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak, vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F 84,0 - F 84,9)

d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul.

2. Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

 

Ügyet intéző szervezeti egység:

Szociális Iroda

 

Kérelem kötelező tartalma:

A kérelem nyomtatványon feltüntetettek.

 

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

 

1.    Olyan igazolást, mely tanúsítja, hogy (otthon végzett munka kivételével) kereső tevékenységet nem  folytat, illetve ha végez kereső tevékenységet az nem több napi 4 óránál.

       (Igazolást  pl. a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központtól vagy  a munkáltatótól lehet kérni.)

2.    18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetében a kérelmező (ápoló) és a vele együtt élő családtagok jövedelemigazolását

  • a) nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani, hogy megállapítható legyen a kedvezményezett neve és lakcíme (pl. nyugdíjösszesítő, év eleje nyugdíjközlő) ettől abban az esetben lehet eltekinteni, ha ilyet az adott évbe már benyújtottak, ez utóbbi esetben elegendő a havi nyugdíjszelvény (vagy másolata)
  • b) a havi rendszerességgel járó munkabér esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelem igazolását,
  • c) a nem havi rendszerességgel szerzett , illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
  • d) alkalmi munkából származó bevétel stb.) az alkalmi munkavállalói kiskönyv
  • e) egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)
  • f) egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)
  • g) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; egyezség bíróság általi jóváhagyása; átutalás postai szelvénye; átutalási értesítő; a szülők hiteles nyilatkozata a gyermektartás mértékéről; amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló nyilatkozat)

 


Hivatalból beszerezendő mellékletek:

Fokozott ápolási díj igénylése esetén a Fővárosi Módszertani Intézmény szakvéleménye

 

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

 

Ügyintézési határidő:

30 nap

 

I. fokon döntést hozó szerv:

Méltányossági kérelem esetében: KT hatáskör polgármesterre átruházva

Alanyi jogon megállapítottan: Jegyző

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Méltányossági kérelem esetében:

Képviselő-testület,

Alanyi jogon megállapítottan:

Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyám Hivatala

 

Megjegyzés:

 

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

NIEDERMÜLLER PÉTER, POLGÁRMESTER

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT