• írta Adminisztrátor
 • 2020. június. 15. hétfő
 • 2

Intézményvezetőt keres a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

Intézményvezetőt keres a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
title image

Intézményvezetőt keres a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet
a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (1072 Budapest, Nyár utca 7.)
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetében a Kjt. 21/A.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével 4 hónap próbaidő kikötésével.


Foglalkoztatás jellege:
 teljes munkaidő.


A magasabb vezetői megbízás időtartama:
 A magasabb vezetői megbízás határozott időre 5 évre szól.

A munkavégzés helye: 1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az intézmény alapító okiratában foglalt intézményvezetői- és munkáltatói jogkörbe tartozó feladatok teljes körű ellátása.


Ellátandó feladatok:

 • az integrált szervezeti formában működő egészségügyi, szociális és gyermekjóléti alapellátásokat és szolgáltatásokat nyújtó intézményben az alapító okiratban meghatározott intézményvezetői feladatok ellátása.
 • az intézmény működésének tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése,
 • munkáltatói jogok gyakorlása,
 • az intézmény működését meghatározó dokumentumok elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók. Az intézményvezetőt az intézmény munkatársaival azonos mértékű juttatások illetik meg.

Pályázati feltételek:

 • a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;
 • az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú, vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott bármelyik ellátási, szolgáltatási forma vezetőjére meghatározott felsőfokú végzettség körébe tartozó képesítési előírás;
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekjóléti, a szociális ellátás, illetve az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikációs, kapcsolatteremtő és tárgyalóképesség;
 • pontos, precíz munkavégzés;
 • szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret;
 • nagyfokú terhelhetőség;
 • kiváló szintű együttműködő képesség.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajza;
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • egészségügyi vagy gyermekjóléti illetve szociális területen szerzett szakmai gyakorlat igazolása;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program (Kjt. 20/A. § (5) a) pont);
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat;
 • pályázó nyilatkozatát, hogy a Kjt. 20. § (4) bekezdése szerinti kizáró ok vele szemben nem áll fenn; és a pályázat elnyerése esetén a hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatja
 • nyilatkozat arról, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti;
 • a pályázó nyilatkozata arról - a Kjt. 20/A. § (5) b) pontja alapján -, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról – hivatkozva a Magyarország helyi önkormányzatairól
  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) b) pontjára –, hogy a személyét érintő Képviselő-testületi ülés napirendi pontjának nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásához járul hozzá;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;
 • a pályázó nyilatkozata (jogviszony létesítés esetén) a közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidejének elfogadásáról;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy mi a legkorábbi időpont, amikor a munkakör betöltését vállalni tudja.A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóth Gabriella nyújt a 06-1/462-3327-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata címére történő megküldésével (1073 Budapest, Erzsébet körút 6. Niedermüller Péter polgármester részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33001/2020, valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírás formai és tartalmi feltételeinek megfelelt jelentkezőket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján az önkormányzat képviselő-testülete dönt az intézményvezető személyét illetően. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • erzsebetvaros.hu
 • bjhuman.hu
 • 1073 Budapest Erzsébet krt. 6.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés tanácsadó munkakörbe történik, határozatlan időre, 4 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bjhuman.hu honlapon szerezhet.

kohezios_alap