• írta Adminisztrátor
 • 2020. december. 28. hétfő
 • 1

Többen és több segítséget kaphatnak a rászorulók közül a szociális rendelet módosításának értelmében

Többen és több segítséget kaphatnak a rászorulók közül a szociális rendelet módosításának értelmében.
title image

Többen és több segítséget kaphatnak a rászorulók közül a szociális rendelet módosításának értelmében

Többen és több segítséget kaphatnak a rászorulók közül a szociális rendelet 2021. január 1-től hatályos módosításának értelmében.

 Erzsébetváros önkormányzata úgy módosította a szociális rendeletét, hogy az egyes támogatásokra vonatkozóan a jövedelemhatárok, illetve a támogatási összegek emelésével, valamint az adósságkezelési szolgáltatás szabályainak módosításával még több szociálisan hátrányos helyzetben lévő kerületi család részesülhessen támogatásban.

Többek számára válnak elérhetővé az Erzsébetváros Önkormányzata által biztosított szociális támogatások 2021. január 1-től, az erről szóló rendelet módosítása után. A változás érinti a tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatást, amelynek havonta adható összege 4750 forintról 6000 forintra emelkedik, tehát évente már 72000 Ft-ra módosul az éves keret összege. Az egyedülállók esetében a jövedelemhatár emelkedik.

soc kép 1-1841px

Átmeneti gondhoz (eszköz vagy szolgáltatásvásárlás kapcsán) nyújtott támogatás megállapításához igazolásként a kérelem benyújtását megelőző – korábban 30 napnál nem régebbi számla helyett – 60 napnál nem régebbi számla fogadható el.

A különösen méltánylást érdemlő esetekben, tehát, ha létfenntartást befolyásoló hirtelen haláleset történik, vagy elemi kár éri a családot, esetleg a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban diagnosztizált súlyos betegség miatt csökkennek a család bevételei, a települési támogatás éves keretén túl, legfeljebb 100.000.-Ft összegű települési támogatásban részesülhet a kérelmező. Ezt a támogatást azok vehetik igénybe, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 500 %-t, tehát a 142.500.- Ft-t. Kibővül a jogosultsági kör a fogyatékkal élő kérelmezőkkel, illetve azokkal a kérelmezőkkel, akiknek családjában fogyatékos személy él. Részükre a rendeletben meghatározott élethelyzeteken túl egyéb, különös méltánylást érdemlő esetben is lehetőség lesz a támogatás megállapítására.

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás szabályai és összege is változik. Ezt a segítséget azok vehetik igénybe, akik a halálesetet követően kiállított számlákkal igazolják, hogy a temetés költsége nem haladja meg a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendeletben meghatározott %-os mértékét. A helyben szokásos legolcsóbb temetés tekintetében a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. által közölt adatokat kell figyelembe venni.

A változtatással többek számára nyitjuk meg a lehetőséget, az új értékeket az alábbi táblázat mutatja:

soc kép 2-1090px

A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 2020. évben az alábbiak szerint alakul:

 • hamvasztást követő urnakiadás 102.947 Ft
 • hagyományos földbetemetés 386.156 Ft
 • hamvasztásos temetés 210.392 Ft
 • szórásos temetés 161.352 Ft

Beiskolázási települési támogatás évente egy alkalommal az iskolakezdéshez kapcsolódóan igényelhető, ennek mértéke 10 000 Ft/gyermek/évről, 20 000 Ft/gyermek/évre emelkedik.

Egyedül élő kérelmező esetén emelkedik a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó települési támogatás jövedelemhatára, így a támogatás annak az egyedül élő személynek állapítható meg, akinek havi jövedelme nem haladja meg a 105.450 Ft-ot.

A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás esetében is a jövedelemhatárok megemelésével biztosítjuk, hogy többen vehessék igénybe a támogatást, illetve a várható nyugdíjemelés miatt ne essenek ki a támogatottak köréből. Változik a jövedelemhatár az egyedülálló személyek, és a 80 éven felüli kérelmezők esetében, az alábbiak szerint:

soc kép 3-1361px

A lakhatási hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás szabályozása is módosul, egyszerűsödik az alábbiak szerint:

 • Törlésre kerül az adós részéről előírt, az adósságcsökkentési támogatás igénylését megelőző 3 havi együttműködési (előgondozási) kötelezettség a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központjával.
 • Törlésre kerül az adósságcsökkentési támogatásra való jogosultság feltételei közül, hogy valamennyi közüzemi szolgáltatás esetében fenn kell állnia 4 havi tartozásnak.
 • Módosul az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb 12 hónapról 18 hónapra.
 • Emelkedik az összegzett adósság mértékének felső határa 300.000 Ft-ról 400.000 Ft-ra, ezzel kiszélesedik az adósságcsökkentési támogatásra jogosultak köre.
 • A jogosultsági sávokban megemelkedik az egy főre jutó jövedelemhatár, így adósságcsökkentési támogatásra az jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
soc kép 4-1090px
 • Törlésre kerül, hogy nem részesíthető adósságkezelési szolgáltatásban az a személy, akinek háztartásában a lakásfenntartás havi költsége (beleértve az önrész egy havi összegét is) meghaladja a háztartás havi összes jövedelmének 60%-át.
 • Emelkedik az adósságcsökkentési támogatás mértéke (2020.01.01-et követően megállapított támogatások esetében):

- első kérelem esetén: 300.000 Ft-ra

- második kérelem esetén: 200.000 Ft-ra, azzal, hogy amennyiben az első kérelem esetén az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladja meg a 200.000 Ft-ot, úgy második kérelme esetén is 300.000 Ft-ig állapítható meg a támogatás.

 • A támogatás folyósítása megszűnik, ha a jogosult a korábbi két alkalom helyett három alkalommal nem teljesíti az általa vállalt adósságtörlesztést.
 • A támogatás ismételt megállapításának legkorábbi időpontja 4 év helyett 2 évre csökken.
 • Az adósságkezelési szolgáltatás lezárását követően a szolgáltatás ismétel igénybevételi lehetőségének legkorábbi időpontja 2 évről 1 évre csökken.

Fellebbezés elbírálása esetén megemelkedik a méltányossági jövedelemhatár, ha a kérelmező háztartásában nem haladja meg:

soc kép 5-2387px

Változnak a köztemetésre vonatkozó méltányossági szabályok is. A temetési költség elengedése tekintetében kibővül a különös méltánylást érdemlő körülmény, amennyiben a kérelmező súlyosan fogyatékos személy, valamint előírásra kerül, hogy a kötelezett vagyonnal nem rendelkezhet.

Részletfizetés tekintetében megemelésre kerül a méltányossági jövedelemhatár 114.000 Ft-ról 142.500 Ft-ra.

 

A rendelet módosítás pontos szöveget innen érhető el: https://www.erzsebetvaros.hu/nyilvanossag/onkormanyzati-jogszabalyok_-rendeletek/2020-5

Konkrét kérdésekkel munkaidőben keressék kollégáinkat.

kohezios_alap