2022-2023. nevelési évre vonatkozó óvodai felvételről


 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.
§-a értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

 Az óvodába történő jelentkezés időpontja:
2022. április 25 - 29.
Hétfő, Szerda: 8.00-12.00 és 13.00–18.00 óráig Kedd, Csütörtök: 8.00-12.00 és13.00-16.00 óráig Péntek: 8.00-12.00 óráig

 Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
 Önkormányzata által fenntartott óvodák
Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda
1072 Budapest, Akácfa u. 32.    www.bobitaovoda.hu
Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda
1076 Budapest, Rózsák tere 6-7.    www.brunszvikovi.hu
Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda
1073 Budapest, Dob u. 102. Bejárat: Rózsa u. 32.    www.ovodacsicsergo.hu
Erzsébetvárosi Dob Óvoda
1074 Budapest, Dob u. 95. www.dobovoda.hu
Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda
1078 Budapest, Murányi u. 27.     www.kopevarovoda.hu
Erzsébetvárosi Magonc Óvoda
1071 Városligeti fasor 39-41.     www.magoncovoda.hu
Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda
1071 Budapest, Nefelejcs u. 62.    www.nefelejcsovi.hu

Az óvodák felvételi körzetei, valamint az óvodákkal kapcsolatos részletes információk megtalálhatók az óvodák honlapján.

Alapító okiratuk szerint minden óvoda fogadhat integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermeket.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett, három éves kort betöltött, valamint az Nkt. 8. §
(1) bekezdése szerinti harmadik életévét be nem töltött gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.

Az Oktatási Hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.
 
A felvételhez szükséges jelentkezési lap megtalálható az intézményekben, vagy letölthető az intézmények honlapjáról. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati, vagy választott óvodában lehet.

 Az óvodai jelentkezéskor bemutatandó dokumentumok
- A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok.
- A szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

 Az óvodai jelentkezéskor benyújtandó dokumentumok
- A gyermek TAJ kártyája.
- A sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakértői véleménye.
- A nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a Magyarország területén való tartózkodásra jogosító okirat másolata.
- Amennyiben a gyermek a családból kiemelten nevelkedik, az erről szóló gyámhatározat.
- Külön élő, vagy elvált szülők esetében a bírósági végzés a gyermekelhelyezésről, ennek hiányában mindkét fél által aláírt nyilatkozat, vagy gyámhatósági határozat.
- Az életvitelszerű körzetben lakás tényét igazoló, a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozat.

 Amit az óvodai felvételről tudni kell

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű
 ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
 
A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.

Bölcsődei ellátásban részesülő gyermek esetében, ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek és a gyermekétől különélő szülőnek a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében - egymás családi életét, nyugalmát tiszteletben tartva - együtt kell működniük.
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

 Az   a   szülő   vagy   törvényes   képviselő,   aki   a   szülői
 felügyelete  vagy  gyámsága  alatt   álló   gyermeket   kellő
 időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét megszegi, a nevelési-oktatási intézmény vezetője
a) az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott ötödik óvodai nevelési nap után felhívja a családi pótlék jogosultját a b) pontban meghatározott jogkövetkezményre,
b) az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott huszadik óvodai nevelési nap után kezdeményezi a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál az ellátás szüneteltetését.
A nevelési-oktatási intézmény vezetője a felhívásokat tájékoztatásul megküldi a gyámhatóság részére is.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik.

Az óvodai felvételről, átvételről, valamint az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ban meghatározott feltételekkel összhangban - az óvodavezető dönt.
Az óvoda vezetője
a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában legkésőbb 2022. május 29. napjáig közli a szülővel.
Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő feladata.
 
A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvoda óvodai felvételt elutasító döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - eljárást megindító kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz. Az ügyben a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést, mely során
a) a kérelmet elutasíthatja,
b) a döntést megváltoztathatja, vagy
c) a döntést megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.
A nevelési-oktatási intézmény döntése végleges, ha az Nkt.
37. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.

 Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítéséről

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
További információk az alábbi linken érhetőek el: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_beje lentese

 Felmentés a kötelező óvodai nevelésben történő
 részvétel alól

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva,
- annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti,
- különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti
a felmentést engedélyező szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

A felmentést engedélyező szerv:
Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala Cím: 1076 Budapest, Garay u. 5. III. emelet
Telefon: 06-1/795-8888Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata

kohezios_alap