PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BELSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLETÉBEN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, SZAKGIMNÁZIUMOK, GIMNÁZIUMOK ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA

 

I. A pályázat célja:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Támogató) az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 15/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelet alapján (a továbbiakban: Rendelet) pályázatot ír ki a Belső-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő Budapest Főváros VII. kerületben székhellyel rendelkező általános iskolák, szakgimnáziumok, gimnáziumok és alapfokú művészeti iskolák programjainak támogatása céljából.

A pályázat az alábbi támogatási célokra nyújtható be:

1.       tanéven belüli, és a tanulmányok elmélyítéséhez kapcsolódó tanulmányi kirándulások, üzemlátogatások, iskolai programok, versenyek, előadások megszervezéséhez,

2.       tanéven belüli, gyermekek számára szervezett kirándulások, erdei iskola megszervezéséhez,

3.       pedagógusok egyéni vagy csoportos szupervíziójának támogatásához.

Egy pályázat keretében több célra is nyújtható be támogatási igény.

Az elszámolható költségek körét az 1. melléklet tartalmazza.

II. A pályázat benyújtására jogosult:

A Belső-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő Budapest Főváros VII. kerületében székhellyel rendelkező általános iskola, szakgimnázium, gimnázium és alapfokú művészeti iskola alapítványa (a továbbiakban: Pályázó), amennyiben a Rendelet 3. §-a szerinti nyilvántartásba vételi eljárást eredményesen lefolytatta.

A nyilvántartásba vételi eljárásról külön felhívásban tájékozódhatnak. A nyilvántartásba vétel iránti kérelem a pályázat benyújtásával egyidejűleg, külön dokumentációban is benyújtható.

III. Pályázati korlátozások:

1.       Nem nyújtható támogatás annak a Pályázónak, amely nem megfelelő vagy valótlan adatokat tartalmazó támogatási kérelmet nyújtott be, vagy a hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidőre nem tett eleget.

2.       Nem nyújtható támogatás annak a Pályázónak, amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben önkormányzati támogatással részben vagy egészben nem számolt el vagy valótlan elszámolást nyújtott be, és a nyújtott támogatás visszafizetésére irányuló felszólításnak nem tett eleget, vagy a támogatás visszafizettetésére irányuló beszedési megbízás nem vezetett eredményre vagy korábbi pályázati eljárás keretében nyújtott támogatásához kapcsolódóan le nem zárt elszámolása van.

3.       Jelen pályázati felhívás keretén belül egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

IV. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

1.       A pályázatot kizárólag a felhívás 2. melléklete szerinti támogatási kérelem nyomtatványon lehet benyújtani papír alapon egy példányban.

2.       A kérelemhez csatolni kell:

a)      a támogatási kérelem elválaszthatatlan részét képező költségtervet,

b)     a Pályázó létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat) másolatát, amelyen a Pályázó képviselője (vagy meghatalmazottja) büntetőjogi felelősségvállaló nyilatkozatával igazolja, hogy a szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor az okiratban foglaltak szerint működik,

c)      a Pályázó szakmai tevékenységét bemutató leírást a tevékenységéről,

d)     a felhívás 3. melléklete szerinti Átláthatósági nyilatkozatot,

e)      a Pályázó aláírási címpéldányát másolatban (az eredeti példány legkésőbb szerződéskötéskor bemutatandó),

f)       a Pályázó 2020. vagy 2021. évi beszámolójának letétbe helyezését igazoló dokumentumot,

g)      a felhívás 4. melléklete szerinti, Összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot, érintettség fennállása esetén a felhívás 5. melléklete szerinti Közzétételi kérelmet,

h)     a felhívás 6. melléklete szerinti köztartozásról és a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelésről szóló nyilatkozatot,

i)       a felhívás 7. melléklete szerinti nyilatkozatot, ha a Pályázó a nyilvántartásba vételi eljárást lefolytatta és a nyilvántartásba vétel óta az adataiban változás nem történt

 

3.       A támogatási kérelem és mellékletei a www.erzsebetvaros.hu oldalról letölthetők, illetve az Ügyfélszolgálatokon átvehetők.

4.       Amennyiben a Pályázó a Rendelet 3. §-a szerinti nyilvántartásba vételi eljárást eredményesen lefolytatta, a 2. b)-e) pontok szerinti dokumentumokat csak abban az esetben kell benyújtani, ha a nyilvántartásba vétel óta ezen adatokban változás történt.

5.       A pályázat hiányos benyújtása esetén hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlási felhívást a támogatási kérelemben megadott elektronikus levélcímre kézbesítjük, a hiánypótlásra nyitva álló határidő 8 munkanap. A határidő kezdő napja az elektronikus levél közlésének napja.

6.       A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha

a)      az határidőn túl kerül benyújtásra, vagy

b)     az igényelt támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket, vagy

c)      azt nem a benyújtásra jogosult nyújtotta be.

 

7. Amennyiben a Pályázó nem szerepel a Rendelet 3. §-a szerinti nyilvántartásban, és a pályázat benyújtásával egyidejűleg nem kezdeményezte a nyilvántartásba vételi eljárást, a benyújtott pályázatot hiányosnak kell tekinteni és a pályázót fel kell hívni a nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására.

 


V. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. május 16. (hétfő)

A pályázat papír alapon, egy példányban nyújtandó be az alábbi módok valamelyikén:

-          postai úton Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal címére: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.,

-          személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., 1076 Budapest, Garay u. 5.) vagy a beadványok fogadására kihelyezett gyűjtőládába elhelyezve.

VI. A támogatás forrása, mértéke, támogatási intenzitás:

1.         A támogatás nyújtásához rendelkezésre álló keretösszeg: az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.17.) önkormányzati rendeletében 15.000.000 Ft áll rendelkezésre e célra.

2.         A támogatás igénybevételéhez önerő nem szükséges, a támogatási intenzitás 100%.

3.         A támogatás formája: egy összegben nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.

4.         Egy pályázó maximum 4.000.000 Ft összegű támogatásban részesülhet.

VII. A pályázatok elbírálásának módja, értesítés a támogató döntéséről

1.       A pályázatokat Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. Csak a Rendeletben és a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő, hiánytalanul benyújtott pályázat részesülhet támogatásban.

2.       A Képviselő-testület a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

a)      a pályázati program mennyiben járul hozzá az iskolai tanulmányok elmélyítéséhez,

b)     a pályázati program és a költségvetés mennyire megalapozott, kidolgozott,

c)      a pályázati program mennyire igazodik az iskola hagyományaihoz, a már évek óta megrendezésre kerülő élményalapú, közösségformáló programokhoz.

3.       A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek az 1. és 3. támogatási cél megvalósítását célzó pályázati programok.

4.       Amennyiben az igényelt összegnél alacsonyabb összegű támogatást ítél meg a döntéshozó, a Pályázónak ehhez igazodóan módosítania kell a benyújtott költségtervét a támogatási szerződés megkötése előtt. A költségterv módosítása során az eredeti költségtervben szereplő tételeken túl, új tételek nem szerepeltethetőek. A költségterv módosítására az erre irányuló elektronikus úton közölt felhívást követő 30 napon belül van lehetőség. A módosított költségtervet papír alapon, a Pályázó képviseletére jogosult személy által hitelesítve, az V. pontban megjelölt módok valamelyikén kell benyújtani. Amennyiben a Pályázó a módosított költségtervet a felhívásban megjelölt határidőre nem nyújtja be, a támogatói döntés hatályát veszti.

5.       A Képviselő-testület döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

6.       A pályázatok elbírálásáról a döntés meghozatalát követő 20 napon belül elektronikus úton értesülnek a pályázók. Továbbá Támogató a hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) közzéteszi a támogatottak nevét, a támogatás célját, összegét, a program megvalósításának helyét.

7.       A nyertes Pályázó (a továbbiakban: Támogatott) köteles a támogatási szerződés elkészültéről szóló értesítést követő 20 napon belül a szerződést aláírni. Amennyiben a Támogatottnak felróható okból ezen határidőt követő 30 napon belül nem kerül megkötésre a támogatási szerződés, a támogatói döntés hatályát veszti.

8.       A támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a „Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra” című dokumentum, ennek benyújtásáig a támogatási szerződés a Támogató részéről nem kerül aláírásra.

9.       A támogatási szerződés megkötéséhez a Támogatottnak be kell nyújtania továbbá az állami adóhatóság által kiállított köztartozásmentes igazolást, kivéve, ha a szervezet szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A támogatási szerződés megkötésének és a támogatás folyósításának gördülékenyebbé tétele érdekében javasoljuk az adatbázisba történő regisztrációt! A szerződés megkötéséig be kell mutatni továbbá a Támogatott képviseletére jogosult aláírási címpéldányának eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát, kivéve, ha azt a nyilvántartásba vételi eljárás során vagy a pályázathoz benyújtotta.

VIII. A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek

1.         A támogatás összege a 2022. szeptember 1. – 2023. június 15. közötti időtartamban (támogatási időszak) felmerült, a pályázatban megjelölt programok megvalósításának költségeire fordítható.

2.         A Támogatott a támogatási szerződésben meghatározott határidőig és módon köteles a támogatás felhasználásáról benyújtani a szakmai és pénzügyi beszámolóját.

3.       Támogatott a támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználását és a Támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat az Állami Számvevőszék vizsgálhatja. A támogatás célszerű felhasználását és annak szakszerű dokumentálását a Támogató bármikor ellenőrizheti. Az ellenőrzések lefolytatása során a Támogatott együttműködésre köteles.

IX. Tájékoztatás

A pályázattal kapcsolatban további információ a Humánszolgáltató Irodán Tóth Tímeától (Tel: 462-3342; [email protected]) kérhető.


 

1. melléklet: Elszámolható költségek

 

Elszámolható költségek

 

1. A pályázati eljárás keretében programköltségként elszámolható minden olyan költség, amely a program megszervezésével összefügg és nem sorolható be a 2. pontban meghatározottak közé, vagy besorolható, de igazoltan a program szervezése kapcsán merül fel, és kerül felhasználásra.

 

2. a) Anyagköltségek

aa)   Fenntartási-és üzemeltetési anyagok: ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó beszerzések, gépek berendezések üzemeltetéséhez vásárolt anyagok;

ab)  Kesztyű, jelmez, táncosok ruházata, sportmez;

ac)   Nyomtatvány, irodaszer; számítástechnikai fogyóeszközök;

ad)  Szakkönyvek ára, szakmai anyagok előfizetési díja;

ae)   Foglalkozások költségei, egyéb anyagköltségek.

     b) Igénybevett szolgáltatások

ba)  Üzemanyag költségek a szervezet tulajdonában lévő vagy bérelt járművekhez, magánszemély tulajdonában lévő gépjármű a szervezet érdekében történő használata;

bb)  Szállítás, rakodás költsége;

bc)  Raktározás költsége;

bd)  Irodahelyiség, terembérlet, pályabérlet, székhelyszolgáltatás bérleti díja;

be)  Javítás, karbantartás költségei;

bf)   Posta, telefon és kommunikációs költségek;

bg)  Oktatás, képzés költségei;

bh)  Kiadványok előállítási költsége;

bi)   Pályázati költségek.

    c) Egyéb szolgáltatások:

ca)   Közüzemi díjak (elektromos áram, víz, szemétszállítás, gáz, közös költség);

cb) Jogszabályi megfeleltetést segítő szolgáltatások: könyvelés díj, könyvvizsgálói díj, fordítási költség, ügyviteli szolgáltatás, ügyvédi munkadíj, hatósági, igazgatási – szolgáltatási díjak, illetékek;

cc)   Bankköltségek;

cd)  Hirdetési és reklámköltségek;

ce)   Honlap fenntartás költségei;

cf)   szakmai szervezetek tagdíja, versenyek nevezési díja, bírói díj, versenyengedélyek díja.

d) Személyi jellegű költségek:

da) Bérköltség;

db) Megbízási jogviszony díja;

dc) Egyszerűsített foglalkoztatás költsége.

e) Felhalmozási költségek: Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, immateriális javak

ea)   Irodai gépek és berendezések;

eb)  Kommunikációs és prezentációs eszközök;

ec)   Biztonsági eszközök;

ed)  Sporteszközök; hangszer;

ee)   Irodai és ügyviteli szoftverek;

ef)   Honlapkészítés költsége.


1. Támogatási kérelem

2. Költségterv

3. Átláthatósági nyilatkozat

4. Összeférhetetlenségi nyilatkozat

5. Közzétételi kérelem

6. Nyilatkozat tartozásról rendezett munkaügyi kapcsolatokról

7. Nyilatkozat nyilvántartásba vett adatokról