FELHÍVÁS

fiatal tehetségek támogatásának igénybevételére

 

1.       Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az erzsébetvárosi fiatalok részére nyújtott művészeti és sport támogatásokról, valamint az erzsébetvárosi fiatal tehetségek támogatásáról szóló 14/2022. (IV.13.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat a VII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerületben élő, 23. életévét be nem töltött a művészetek vagy sport területén kimagaslóan tehetséges fiatalok nemzetközi versenyen, vagy más nemzetközi szintű megmérettetésen való részvételéhez egyedi elbírálás alapján tehetségük gondozása, képességeik kiteljesedése és szakmai előmenetelük támogatása érdekében pénzbeli támogatást nyújt

2.       A kérelem benyújtására jogosult az a fiatal, aki

a)       Budapest VII. kerületében bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen a VII. kerületben él, és

b)       a kérelem benyújtásakor 23. életévét nem töltötte be és

c)       a kérelem benyújtását megelőző két évben nemzetközi versenyen 1-5. helyezést ért el vagy elismerő díjban részesült.

 

A támogatás nemzetközi versenyen vagy más nemzetközi szintű megmérettetésen való részvétellel kapcsolatos kiadásokra igényelhető.

 

A támogatást egy fiatal évente csak egy alkalommal veheti igénybe, a támogatás mértéke a kérelemben részletezett költségterv alapján igényelt összeg, de legfeljebb 300 000 Ft. Amennyiben a fiatal a jelen felhívásban benyújtott kérelme alapján támogatásban részesül, abban az évben a Fiatalok művészeti és sport támogatásának igénybevételére kiírt pályázatra nem nyújthat be támogatási kérelmet.

Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében e célra rendelkezésre álló előirányzat erejéig nyújt támogatást, a keret kimerülését követően támogatás nem nyújtható. A támogatásra való jogosultság megállapítása a kérelmek benyújtásának sorrendje szerint történik, a költségvetési fedezet kimerülése esetén a jogosultság megállapítása tekintetében a kérelem benyújtásának időpontja az irányadó.

3.  A támogatás igénybevételére kérelmet kell benyújtani, amelyet a tanuló, a törvényes képviselője vagy a meghatalmazottja nyújthat be az erre rendszeresített nyomtatványon.

 

A kérelem mellé csatolni kell:

a) a kérelmező lakcímkártyájának másolatát

b) eredményeket bemutató szakmai önéletrajzot, illetve a jövőbeli célokra irányuló motivációs levelet

c) a kimagasló eredményeket igazoló dokumentumokat

d) támogató levelet, ajánlást.

 

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, az erre vonatkozó felhívást elektronikus úton kerül kiküldésre, a hiánypótlást 5 napon belül kell teljesíteni.

 

A kérelem nyomtatvány a www.erzsebetvaros.hu oldalon, valamint a Polgármesteri Hivatal Garay u. 5. szám alatti épületében érhető el.

A kérelem benyújtására 2023. március 1. – 2023. október 31. között van lehetőség

A kérelmet postai úton Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal címére (1076 Budapest, Erzsébet krt. 6.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest Garay u. 5. szám alatti Ügyfélszolgálati Irodáján ügyfélfogadási időben, vagy e-Papír alkalmazáson keresztül (epapir.gov.hu) lehet benyújtani.

4. A támogatás felhasználásának szabályai

A támogatást előfinanszírozás formájában biztosítja az Önkormányzat.

Az Önkormányzat a támogatásra jogosult fiatallal vagy törvényes képviselőjével támogatási szerződést köt.

A támogatás a támogatási időszakban használható fel, mely a támogatásra való jogosultságot megállapító döntés napját követő hónap első napjától számított tíz hónapig tart.

A támogatási összeggel a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a támogatási időszakot követő 30 napon belül el kell számolni.

Az elszámolás keretében csatolni kell nemzetközi versenyen vagy más nemzetközi szintű megmérettetésen való részvételt igazoló szóló számlát.

5.    A támogatásra való jogosultságot a Polgármester állapítja meg, döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. A támogatásra való jogosultságról a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton értesítjük a tanulót, vagy törvényes képviselőjét.

6.      További információ, felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján
Csávás Kornéltól kérhető (06-1-462-3424, [email protected]).


Kérelem erzsébetvárosi fiatal tehetségek támogatására

kohezios_alap