FELHÍVÁS

fiatalok egyéni közlekedéséhez nyújtott támogatás igénybevételére

 

1.       Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az erzsébetvárosi fiatalok egyéni közlekedési támogatásáról szóló 15/2022. (IV.13.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat a VII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerületben élő, és

 

a)       a kérelem benyújtásakor 16. életévét betöltött középiskolai tanulónak, vagy

b)       nappali tagozaton, felsőfokú alapképzésben vagy mesterképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben tanuló fiatalnak, amennyiben a kérelem benyújtásakor a 25. életévét még nem töltötte be, vagy

c)       egyedi elbírálás alapján a 25. életévét betöltött, felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló tanulónak, ha a kérelem benyújtásakor 28. életévét nem töltötte be és nagykorúvá válása óta folyamatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik

 

egyéni közlekedési támogatást nyújt.

 

2.       Az Önkormányzat a jogosultsági feltételeknek megfelelő fiatalok egyéni közlekedéséhez az alábbiak szerint biztosít támogatást:

a)       B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez legfeljebb 60.000 Ft összegben

b)       kerékpár vásárláshoz legfeljebb 60.000 Ft összegben

c)       roller vásárlásához legfeljebb 30.000 Ft összegben

3.       A támogatást egy fiatal csak egy alkalommal, egy támogatási célra veheti igénybe, a támogatás mértéke nem lehet nagyobb, mint az igénybevett szolgáltatás vagy beszerzett eszköz számlával igazolt értéke. Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a kérelmezővel vagy törvényes képviselőjével.

Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében e célra rendelkezésre álló előirányzat erejéig nyújt támogatást, a keret kimerülését követően támogatás nem nyújtható. A juttatásra való jogosultság megállapítása a kérelmek benyújtásának sorrendje szerint történik, a költségvetési fedezet kimerülése esetén a jogosultság megállapítása tekintetében a kérelem benyújtásának időpontja az irányadó.

4. A támogatás igénybevételére kérelmet kell benyújtani, amelyet a tanuló/hallgató, a törvényes képviselője vagy a meghatalmazottja nyújthatja be az erre rendszeresített nyomtatványon. A kérelem mellé csatolandó dokumentumokat az 5-6. pont tartalmazza.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, az erre vonatkozó felhívást elektronikus úton küldjük meg.

A kérelem nyomtatvány a www.erzsebetvaros.hu oldalon, valamint a Polgármesteri Hivatal Garay u. 5. szám alatti épületében érhető el.

A kérelem benyújtására 2023. március 1. – 2023. október 31. között van lehetőség

A kérelmet postai úton Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal címére (1076 Budapest, Erzsébet krt. 6.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest Garay u. 5. szám alatti Ügyfélszolgálati Irodáján ügyfélfogadási időben vagy e-Papír alkalmazáson keresztül (epapir.gov.hu) ) lehet benyújtani.

5. „B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez nyújtott támogatás igénybevételének feltételei

5.1. A támogatás utófinanszírozás formájában vehető igénybe.

5.2.    A kérelem mellé csatolni kell:

a)       középiskolai tanuló esetén az intézmény által hitelesített tanulói jogviszony igazolását

b)       25. életévét be nem töltött felsőoktatásban részt vevő hallgató esetén a kérelem benyújtásának időpontjában az adott félévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszony igazolását,

c)       a 25. életévét betöltött, felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló tanuló esetén igazolást arról, hogy nagykorúvá válása óta folyamatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik

d)       az oktatást folytató gazdasági szervezet és a tanuló/hallgató, vagy törvényes képviselője közötti megállapodás másolatát,

e)       a tanfolyamról a szerződő nevére kiállított számla másolatát,

f)        a vezetői engedély kérelmező által hitelesített másolatát.

5.3. Azok a kérelmek fogadhatók be, amelyek esetében a vezetői engedély kiállítása a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belüli időpontban történt.

5.4. Amennyiben a tanuló a középiskola utolsó évfolyama alatt kezdi meg a gépjárművezetői tanfolyamot, a támogatás feltétele, hogy a tanuló a gépjárművezetői tanfolyam megkezdésekor rendelkezzen tanulói jogviszonnyal a 12. vagy 13. évfolyamon.

6.    Kerékpár vagy roller beszerzéséhez nyújtott támogatás igénybevételének feltételei

6.1.    A támogatás előfinanszírozás formájában nyújtja az önkormányzat

6.2.    A kérelem mellé csatolni kell:

a)         középiskolai tanuló esetén az intézmény által hitelesített, tanulói jogviszony igazolását,

b)         25. életévét be nem töltött felsőoktatásban részt vevő hallgató esetén a kérelem benyújtásának időpontjában az adott félévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszony igazolását

c)         a 25. életévét betöltött, felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló tanuló esetén igazolást arról, hogy nagykorúvá válása óta folyamatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik

6.3.    Használt eszköz is beszerezhető, amennyiben az számlával igazolható. Elektromos eszköz beszerzésére a támogatás nem használható fel.

6.4.    A támogatás a támogatási időszakban használható fel, mely a támogatásra való jogosultságot megállapító döntés napját követő hónap első napjától számított négy hónapig tart.

A támogatási összeggel a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a támogatási időszakot követő 30 napon belül el kell számolni, az elszámoláshoz csatolni kell:

a)       az eszköz beszerzését igazoló, a szerződő nevére szóló számla hitelesített másolatát,

b)       az eszközről készített fotót,

c)       a tanuló vagy törvényes képviselője nyilatkozatát arról, hogy a beszerzett eszköz 2 évig a jogosult birtokában marad.

6.5.    Amennyiben a beszerzett eszköz értéke nem éri el a kapott támogatás összegét, a fel nem használt összeget az elszámolás benyújtásáig az Önkormányzat részére vissza kell fizetni.

6.6.    Amennyiben a támogatási szerződés megkötésétől számított két éven belül a beszerzett eszköz birtoklása legálisan megszűnik (pl. adásvétel, elajándékozás útján), ennek tényét az Önkormányzat részére be kell jelenteni és a támogatás összegét vissza kell fizetni. Amennyiben a birtoklás egyéb módon (pl. lopás) szűnik meg, a megtett intézkedésekről az Önkormányzatot értesíteni kell, ez esetben a visszafizetési kötelezettség alól a szerződő mentesül.

 

7.    A támogatásra való jogosultságot a Polgármester állapítja meg, döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. A támogatásra való jogosultságról a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton értesítjük a tanulót, vagy törvényes képviselőjét.

8.      További információ, felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján Csávás Kornéltól kérhető (06-1-462-3424, [email protected]).


Kérelem nyomtatvány közlekedési támogatás

kohezios_alap