FELHÍVÁS

fiatalok egyéni közlekedéséhez nyújtott támogatás igénybevételére

 

1.       Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a köznevelési intézményekbe járó tanulók részére biztosított térítésmentes illetve kedvezményes juttatásokról, valamint az erzsébetvárosi fiatal tehetségek támogatásáról szóló 25/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat a VII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerületben élő, 10., 11., 12. 13. évfolyamos diákok egyéni közlekedéséhez támogatást biztosít az alábbi formában:

a)       B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez maximum 40.000 Ft összegben

b)       kerékpár vásárláshoz maximum 40.000 Ft összegben

c)       roller vásárlásához maximum 25.000 Ft összegben

2.       A támogatást egy fiatal csak egy alkalommal, egy támogatási célra veheti igénybe, a támogatás mértéke nem lehet nagyobb, mint az igénybevett szolgáltatás vagy beszerzett eszköz számlával igazolt értéke. Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a tanulóval vagy törvényes képviselőjével.

Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében e célra rendelkezésre álló előirányzat erejéig nyújt támogatást, a keret kimerülését követően támogatás nem nyújtható. A juttatásra való jogosultság megállapítása a kérelmek benyújtásának sorrendje szerint történik, a költségvetési fedezet kimerülése esetén a jogosultság megállapítása tekintetében a kérelem benyújtásának időpontja az irányadó.

3.       A kérelem benyújtására jogosult az a tanuló, aki

a)       Budapest VII. kerületében bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen a VII. kerületben él,

b)       középfokú köznevelési intézmény 10-13. évfolyamos tanulója,

c)       a kérelem benyújtása évének január 1. napján a 16. életévét betöltötte.

A támogatás igénybevételére kérelmet kell benyújtani, amelyet a tanuló, a törvényes képviselője vagy a meghatalmazottja nyújthatja be az erre rendszeresített nyomtatványon. A kérelem mellé csatolandó dokumentumokat a 4-5. pont tartalmazza.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, az erre vonatkozó felhívást elektronikus úton küldjük meg.

A kérelem nyomtatvány a www.erzsebetvaros.hu oldalon, valamint a Polgármesteri Hivatal Garay u. 5. szám alatti épületében érhető el.

A kérelem benyújtására 2021. március 1. – 2021. november 2. között van lehetőség

A kérelmet postai úton Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal címére (1076 Budapest, Erzsébet krt. 6.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest Garay u. 5. szám alatti épületében elhelyezett iratgyűjtő ládába történő elhelyezéssel lehet benyújtani.

4. „B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez nyújtott támogatás igénybevételének feltételei

4.1.        A támogatás utófinanszírozás formájában vehető igénybe.

4.2.    A kérelem mellé csatolni kell:

a)       tanulói jogviszony igazolást, az évfolyam megjelölésével,

b)       a tanuló lakcímkártyájának másolatát,

c)       az oktatást folytató gazdasági szervezet és a tanuló, vagy törvényes képviselője közötti megállapodás másolatát,

d)       a tanfolyamról a szerződő nevére kiállított számla másolatát,

e)       a vezetői engedély kérelmező által hitelesített másolatát.

4.3.           Azok a kérelmek fogadhatók be, amelyek esetében a vezetői engedély kiállítása a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belüli időpontban történt.

4.4.           Amennyiben a tanuló a középiskola utolsó évfolyama alatt kezdi meg a gépjárművezetői tanfolyamot, a támogatás feltétele, hogy a tanuló a gépjárművezetői tanfolyam megkezdésekor rendelkezzen tanulói jogviszonnyal a 12. vagy 13. évfolyamon.

5.    Kerékpár vagy roller beszerzéséhez nyújtott támogatás igénybevételének feltételei

5.1.    A támogatás előfinanszírozás formájában nyújtja az önkormányzat

5.2.    A kérelem mellé csatolni kell:

a)       tanulói jogviszony igazolást, az évfolyam megjelölésével,

b)       a tanuló lakcímkártyájának másolatát.

5.3.    Használt eszköz is beszerezhető, amennyiben az számlával igazolható. Elektromos eszköz beszerzésére a támogatás nem használható fel.

5.5.    A támogatással a támogatási szerződésben meghatározott határidőig el kell számolni, az elszámoláshoz csatolni kell:

a)       az eszköz beszerzését igazoló, a szerződő nevére szóló számla hitelesített másolatát,

b)       az eszközről készített fotót,

c)       a tanuló vagy törvényes képviselője nyilatkozatát arról, hogy a beszerzett eszköz 2 évig a jogosult birtokában marad.

5.6.    Amennyiben a beszerzett eszköz értéke nem éri el a kapott támogatás összegét, a fel nem használt összeget az elszámolás benyújtásáig az Önkormányzat részére vissza kell fizetni.

5.7.    Amennyiben a támogatási szerződés megkötésétől számított két éven belül a beszerzett eszköz birtoklása legálisan megszűnik (pl. adásvétel, elajándékozás útján), ennek tényét az Önkormányzat részére be kell jelenteni és a támogatás összegét vissza kell fizetni. Amennyiben a birtoklás egyéb módon (pl. lopás) szűnik meg, a megtett intézkedésekről az Önkormányzatot értesíteni kell, ez esetben a visszafizetési kötelezettség alól a szerződő mentesül.

 

6.    A támogatásra való jogosultságot a Polgármester állapítja meg, döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. A támogatásra való jogosultságról a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton értesítjük a tanulót, vagy törvényes képviselőjét.

7.      További információ, felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján Csávás Kornéltól kérhető (06-1-462-3424, [email protected]).


Felhívás

Kérelem nyomtatvány 

kohezios_alap