Gettó emlékhely épül a megújuló Klauzál téren

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

nyilvános ötletpályázatot ír ki

a VII. kerületi Klauzál téren felállítandó köztéri alkotás létrehozására

 

 1. A Kiíró megnevezése

Az ötletpályázat Kiírója, lebonyolítója Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Erzsébetváros Önkormányzata).

 1. Az ötletpályázat célja, tárgya és anyaga

Az ötletpályázat célja a VII. kerületi Klauzál téren felállítandó köztéri alkotás létrehozása és felállítása, amely lehet képzőművészeti, tájépítészeti alkotás, „public art” vagy más, a közteret alakító és értelmező mű.

A Klauzál tér Budapest és Erzsébetváros egyik központi tere. Az elmúlt századok során több esemény helyszíne volt, melyről a csatolt dokumentumban részletesebb leírás található.   

Kiíró célja az ötletpályázat kiírásával, hogy olyan emblematikus köztéri alkotás jöjjön létre, amely 21. századi módon reflektál a jelenkor és a jövő nemzedéke számára Európa utolsó gettójának, a „pesti gettónak” tragikus eseményeire.

A zsűri bírálatában nagy hangsúlyt helyez a köztéri képzőművészeti alkotás művészeti koncepciójára, mondanivalójára, üzenetére, valamint a kivitelezésére.

Az alkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan megkötés nincs, azonban a tervezés során figyelembe kell venni, hogy a választott anyag tartós kültéri felállításra alkalmas legyen.

Az alkotás méretére vonatkozóan nincs kikötés, a pályázat Kiírója elvárja, hogy illeszkedjen a megjelölt helyszín szerkezetébe, az épített és természeti környezethez.

A köztéri alkotás számára kijelölt terület tulajdonosa a Kiíró, a tervezett helyszínt a mellékelt térkép tartalmazza.

 1. Az ötletpályázat jellege és a pályázók köre

3.1. Az ötletpályázat nyilvános pályázat.

3.2. A pályázók köre:

A Kiíró olyan művészek, vagy alkotócsoportok részvételét várja:

 • akik a jelen kiírásban meghirdetett feladat megvalósítására vállalkoznak, a köztéri alkotás megtervezésétől a felállítási munkák kíséréséig,
 • akik a pályázat benyújtásával a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Nem kizáró ok olyan pályamunka beadása, mely szerepelt már más pályázaton is, de nem került megvalósításra.

Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki:

– a döntési folyamatban részt vesz,

– a döntésben résztvevők hozzátartozója, vagy aki a döntéshozók részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve ugyanilyen gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

3.3. Részvételi feltételek:

A pályázati anyag első és második forduló határidejére történő benyújtása.

A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a műalkotást határidőre átadja, amely határidő későbbi egyeztetés tárgya (tervezett avatás: 2022 tavasza).

A zsűri első körös kiválasztottjainak látványterveit a Kiíró vagy az általa kijelölt szervezete nyilvánosságra hozza, és társadalmi vitára bocsátja. Az ötletpályázaton való részvétellel a kiválasztott művészek – előzetes egyeztetés után - személyesen is megjelennek a társadalmi vita során és a pályamunkájukat, valamint eddigi munkásságukat legjobb tudásuk szerint a nagyközönségnek bemutathatják.

A megvalósításra kerülő nyertes pályázat készítője ingyenes felhasználási jogot enged a pályázat Kiírója részére a nyertes pályaműre vonatkozóan. A nyertes pályamű költségmentesen a Kiíró tulajdonába kerül. A nyertes pályázó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben biztosított személyhez fűződő jogokon kívül egyéb igény érvényesítésére nem jogosult.

 1. A pályázat lebonyolítása
 2. 1. A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázatot 2021. június 30-ig (személyesen, futár vagy meghatalmazott útján) kell benyújtani a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatánál (1074 Budapest, Erzsébet krt. 6. címen) munkaidőben a 112-es számú alpolgármesteri irodában.

A pályázathoz kinyomtatva csatolni kell:

 • látványterv, lehetőség szerint makett felhasználásával, több nézetből papír alapon (max. A3-as formában)
 • műleírás(ok) (papír alapon, maximum A3-as formában)
 • költségvetés (papír alapon, maximum A3-as formában)
 • rövid, legfeljebb néhány oldalas ismertető saját munkásságról, önéletrajz, a pályázó elérhetőségei (telefon, e-mail cím)
 • a pályázati kiírás mellékleteként csatolt saját szellemi termékre vonatkozó nyilatkozat

A rajzi és szöveges munkarészek egyben, legfeljebb A/3-as formátumban, összefűzve készüljenek el. A teljes pályázati anyagot (a nyilatkozattal együtt) CD-n vagy pendrive-on is kérjük beadni archiválás céljából, illetőleg legkésőbb a fenti időpontig email útján is szíveskedjenek megküldeni 1 darab PDF-ben a [email protected] címre (a csatolmány mérete 10 Mb-nál nagyobb nem lehet).

A pályázatok beadását a kiíró átadás-átvételi dokumentummal igazolja.

 1. 2. A nyertes pályamű díjazása

A Megbízó összdíjazásként bruttó 1.500.000 Ft , azaz bruttó egymillió ötszáz-ezer forint pályadíjat ajánl fel a nyertes pályázóval.

A pályázat kiírója és megbízója fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges engedélyek és hozzájárulások esetleges hiánya miatt a nyertes pályamű tényleges megvalósításától elálljon.

A pályázat során megadott személyes adatokat a pályázat kiírója és megbízója csak a pályázat lebonyolítása céljából használja fel.

 1. 3. A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés

A pályázat elbírálása két körben történik.

A beérkezett pályaműveket 2021. július 31-ig első körben értékeli és a legjobbnak ítélt pályaműveket kiválasztja az erre felkért szakmai Bíráló Bizottság, amelynek tagjai:

 1. Borbélyné Bárdi Zsuzsanna alpolgármester, a Klauzál tér és környékének megválasztott önkormányzati képviselője, a bizottság elnöke
 2. Sólyom Benedek DLA, Erzsébetváros főépítésze
 3. Toronyi Zsuzsanna, A Magyar Zsidó Múzeum igazgatója, művészettörténész
 4. Szerdahelyi Márk, művészettörténész
 5. Mélyi József, művészettörténész
 6. Turai Hedvig, művészettörténész
 7. Ligeti András, Zsidó Világkongresszus Európai Ügyekért Felelős Koordinátora

A megvalósítandó nyertes alkotásról a végső javaslatot (második kör) - az első körben kiválasztott pályaművekből a társadalmi vita figyelembevételével a Bíráló Bizottság hozza meg legkésőbb 2021. október 15-ig. A végső döntést Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg a Bíráló Bizottság ajánlása szerint 2021. év októberében megtartott ülésén.

A Kiíró erre irányuló kérése esetén az alkotók személyesen is bemutathatják pályaművüket a Kiíró képviselői előtt. Ebben az esetben az időpontot a Kiíró adja meg.

A megvalósítás határideje: a nyertes pályázati értesítés kézhezvételétől számított 6 hónap

A tervezett avatás: 2022 tavasz

Az eredményről Erzsébetváros Önkormányzata értesíti a pályázókat.

A nem nyertes pályaműveket a pályázók visszakapják. A visszaadás helyszíne azonos a beadás helyszínével; a visszaadás időpontjáról a kiíró értesíti a pályázókat.

A nyertessel a kivitelezésre irányuló szerződést Erzsébetváros Önkormányzata köti meg.

A pályázók azzal, hogy pályaművüket benyújtották, alávetik magukat a pályázati kiírás feltételeinek, a szükséges engedélyeztetési folyamatnak, a Bíráló Bizottság és a Megbízó döntésének. A pályázó a pályamunka benyújtásával vállalja, hogy a két körös bírálat folyamán született értékelést elfogadja, az ellen kifogással nem élhet. A két körös bírálat munkája nem nyilvános. A bírálati munkákról, a pályamunkák rangsorolásáról jegyzőkönyv készül.

A tervezett időpontok a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésétől és a megvalósíthatóságtól függően változhatnak!

A pályázat Kiírója és megbízója fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett műveket, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

 1. A bírálatok szempontrendszere

- a pályamű művészi színvonala, eredetisége

- a pályamű üzenete

- a kiírás tárgyának a mai kor nyelvén és eszköztárával történő egyéni, magas művészi színvonalú megjelenítése

- a pályaműnek a helyszínhez való kapcsolódása, harmóniája

- a határidő betartása,

- a kivitelezés és tiszteletdíj mértéke, a költségvetés realitása

 1. További információ

Kapcsolattartó: Szücs Balázs kulturális ügyekért felelős alpolgármester, [email protected] , telefonszám: +36306909149

A pályázattal kapcsolatos további információ a kapcsolattartóktól kérhető.

Budapest, 2021. április

Niedermüller Péter

    polgármester


Kapcsolódó dokumentumok


Klauzál-téri-közmű-térkép

Getto_emlékhely_kiiras_20210316

A Klauzál tér történelmi rétegei

Klauzal_palyazat_helyszin_210218

NYILATKOZAT SZERZŐI JOGRÓL

Getto_emlékhely_levél

Gettó emlékhely kiírás végleges határozatban döntött 2021.04.09

Gettó emlékhely végleges előterjesztés

Válaszlevél Gettó emlékmű_kérdésekkel

kohezios_alap